Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie robót budowlanych polegających na Remoncie wraz z renowacją pomieszczeń biurowych Ratusza Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.

składanie ofert: 21.04.2009 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3 pok. 303
otwarcie ofert: 21.04.2009 11:15 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pok. 110

Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a


przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 150 000 euro

na wykonanie robót budowlanych polegających na

Remoncie wraz z renowacją pomieszczeń biurowych Ratusza Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3.


1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających naremoncie wraz z renowacją pomieszczeń biurowych Ratusza Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, w tym: - remont i renowacja tynków wewnętrznych, polegająca na zbiciu zanieczyszczonych tynków i wykonaniu nowych renowacyjnych tynków systemowych antywysoleniowych w technologii Remmers lub równoważnej z uwzględnieniem wzmocnienia, utrwalenia oraz rekonstrukcji – 121,256m²; - wykonanie uszczelnienia historycznej stolarki okiennej w zespole pomieszczeń nr 112,113 i 114, - przetarcie istniejących tynków wewnętrznych, zwłaszcza po modernizacji instalacji elektrycznej 620,539m²; - malowanie wskazanych pomieszczeń farbami paroprzepuszczalnymi – ścian 1.791,792m², sufity 563,30m², malowanie grzejników 33,3 m, malowanie rur do Ø 50mm – 120,00 m; - renowacja parkietów wg założeń kosztorysowych – 271,227 m².


2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim

w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307

nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.slupsk.pl


3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.


6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


7.Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty

z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


8. Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 2.000 PLN.


9. Termin wykonania zamówienia – do 15 lipca 2009 r.

10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków - do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;


 1. wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 robót remontowo-budowlanych o charakterze podobnym lub tożsamym oraz o wartości minimum 350 tys. brutto każda, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych robót;

 2. zatrudniali minimum 5 osób zatrudnianych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, które będą brały udział w realizacji zamówienia;

 3. przedstawią dokumenty dotyczące jakości oferowanych materiałów, tj. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, iż poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty, które zostaną użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, odpowiadają aktualnym normom bądź wymaganiom podanym w aprobatach (świadectwach) wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej – aprobaty techniczne – w pełnej wersji, zwłaszcza na: produkty systemu renowacji tynków oraz farb.

 4. udzielą rękojmi i gwarancji na wykonywany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata;

 5. ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 350.000 zł.

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych
przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.

oraz załączą następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków:


  1. Wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 zawierający oferowaną cenę wraz z oświadczeniami.

  2. Dowód wniesienia wadium w wysokości i formie akceptowalnej przez Zamawiającego - do oferty dołączony oryginał gwarancji wadialnej lub kopia dowodu wpłaty poświadczona za zgodność przez Wykonawcę.

  3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, o ile nie wynika ono z innych załączonych do oferty dokumentów.

  4. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 2.

  5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

  6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  7. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

  9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dotyczy podmiotu zbiorowego), wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

  10. Wykaz wykonanych wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 robót remontowo-budowlanych o charakterze podobnym lub tożsamym oraz o wartości minimum 350 tys. brutto każda, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tych robót zgodnie z załącznikiem nr 3.

  11. Dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa w pkt. 10 zostały wykonane należycie. Dokumenty muszą dotyczyć pozycji ujętych w ww. wykazie.

  12. Wykaz minimum 5 osób zatrudnianych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, które będą brały udział w realizacji zamówienia oraz osób (kadry technicznej), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – kierownik budowy i kierownicy robót zgodnie z załącznikiem nr 4.

  13. Kserokopie uprawnień budowlanych i ważne zaświadczenia przynależności do Izby Budowlanej osób wskazanych w pkt 12.

  14. Przedstawią dokumenty dotyczące jakości oferowanych materiałów, tj. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, iż poprzez odpowiednie odniesienie dokładnie oznaczone produkty, które zostaną użyte przy wykonywaniu robót budowlanych, odpowiadają aktualnym normom bądź wymaganiom podanym w aprobatach (świadectwach) wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej – aprobaty techniczne – w pełnej wersji, zwłaszcza na: produkty systemu renowacji tynków oraz farb.

  15. Oświadczenie o udzieleniu rękojmi i gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na nie mniej niż 3 lata (załącznik nr 1).

  16. Przedstawienie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 350.000,00 zł

  17. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (załącznik nr 5).

  18. Formularz cenowy (załącznik nr 6), zawierający ceny wszystkich elementów robót, usług i dostaw związanych z realizacją zadania i wynikających ze specyfiki zamówienia, jak również obowiązujący podatek VAT.

  19. Szczegółowy kosztorys ofertowy wykonany w oparciu o KNR; w przypadku braku odpowiednich pozycji kosztorysowych w KNR należy zastosować inne pozycje kalkulacyjne.

  20. Wstępny harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania z wyszczególnieniem elementów jak w formularzu cenowym.


Wszystkie wymagane dokumenty przedstawia się w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.


W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z Wykonawców złoży oddzielnie następujące dokumenty wymienione w pkt.: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Pozostałe dokumenty są wspólne dla wszystkich występujących wspólnie Wykonawców.


Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.


Pełnomocnictwo winno być podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców i załączone do oferty.


Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsc e zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :

 1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6, 7, 8 i 10, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

 1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 do 8 Pzp.


Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej winny być zgodne z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.87 poz.605).

11. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż
50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówienia.

12. Kryteria oceny ofert - cena - 100%

13. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

14. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :

Tadeusz Szemryk - tel. 059 8488440, Halina Subocz – tel. 059 8488408.

15. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń

i stronie internetowej Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu ................................r.


16. CPV 45000000-7 - Roboty budowlane,

CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne,

CPV 45442100-8 - Roboty malarskie,

CPV 45421135-9 - Instalowanie okien drewnianych,

CPV 45410000-4 - Tynkowanie,

CPV 45432130-4 - Pokrywanie podłóg.Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
27 marca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
31 marca 2009
Informację zaktualizował:
Tadeusz Szemryk
Data aktualizacji:
1 kwietnia 2009
Nazwa pliku:
SIWZ
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
27 marca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
31 marca 2009
Nazwa pliku:
Kosztorys ofertowy
Informację wytworzył:
Krzysztof Kisiel
Data wytworzenia:
5 marca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 kwietnia 2009
Nazwa pliku:
Opis do kosztorysu
Informację wytworzył:
Krzysztof Kisiel
Data wytworzenia:
5 marca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 kwietnia 2009
Nazwa pliku:
Opis techniczny
Informację wytworzył:
Krzysztof Kisiel
Data wytworzenia:
5 marca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 kwietnia 2009
Nazwa pliku:
Renowacja pomieszczenia - 1
Informację wytworzył:
Krzysztof Kisiel
Data wytworzenia:
5 marca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 kwietnia 2009
Nazwa pliku:
Renowacja pomieszczenia - 2
Informację wytworzył:
Krzysztof Kisiel
Data wytworzenia:
5 marca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 kwietnia 2009
Nazwa pliku:
Renowacja pomieszczenia - 3
Informację wytworzył:
Krzysztof Kisiel
Data wytworzenia:
5 marca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 kwietnia 2009
Nazwa pliku:
STWIORB
Informację wytworzył:
Krzysztof Kisiel
Data wytworzenia:
5 marca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 kwietnia 2009
Nazwa pliku:
Wizualizacja ścian
Informację wytworzył:
Krzysztof Kisiel
Data wytworzenia:
5 lutego 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 kwietnia 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek