Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Promocja miasta Słupska w roku 2009 poprzez sport.

składanie ofert: 10.04.2009 11:00 • Urząd Miejski w Slupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 100
otwarcie ofert: 10.04.2009 11:15 • Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3 pok. 100


Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3

o g ł a s z a


przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro
na promocję miasta Słupska w roku 2009 poprzez sport

1. Przedmiotem zamówienia jest promocja miasta Słupska w roku 2009 poprzez sport.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim

w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307

nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.slupsk.pl

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7.Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty

z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł.

9.Czas trwania umowy - od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2009r.

10.Do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy spełniają następujące

warunki:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

11.Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie następujących

dokumentów:

  1) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie

  art. 24 ustawy - Prawa zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym

  załącznik nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi.

  2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 złożone

  na załączniku nr 5 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi:

   a) Aktualny dokument (przyjmuje się do sześciu miesięcy od daty wystawienia przez

   organ wystawiający) dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego w zakresie

   objętym zamówieniem.

   Uwaga: Jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej.

  3) Wypełniony formularz oferty (zgodny z załącznikiem nr 2) zawierający oferowaną

  cenę wraz z oświadczeniami sporządzony wg załączonego wzoru.

  4) Oświadczenie złożone na druku zgodnym z formularzem oferty (załącznik nr 2)

  o zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia.

  5) Oświadczenie złożone na druku zgodnym z formularzem oferty (załącznik nr 2),

  o przyjęciu projektu umowy stanowiącej integralną część SIWZ bez zastrzeżeń.

  6) Dowód wniesienia wadium (oryginał dołączony do oferty) w wysokości i formie

  akceptowalnej przez Zamawiającego.

  7) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia zgodny z Załącznikiem nr 1.12.Kryteria oceny ofert - cena - 100 %

13.Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

14.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :

Tadeusz Szemryk tel. 059 8488440

15.Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

www.portal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego

Słupsku w dniu kwietnia 2008r.

 1. CPV - 74422000-3 Usługi w zakresie promocji
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Ryszard Kwiatkowski
Data wytworzenia:
31 marca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 kwietnia 2009
Nazwa pliku:
SIWZ
Informację wytworzył:
Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Ryszard Kwiatkowski
Data wytworzenia:
31 marca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 kwietnia 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek