Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Słupsku.

składanie ofert: 27.04.2009 11:00 • Urząd Miejski w Slupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 303
otwarcie ofert: 27.04.2009 11:15 • Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3 pok. 110

Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a


przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro

na zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Słupsku
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Słupsku

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307

nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.slupsk.pl

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7.Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej.

8.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł.

9.Termin wykonania zamówienia –3 miesiące od dnia podpisania umowy.

10.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

oraz załączą następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków:


a) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z Zał. Nr 3 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

Uwaga: Jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej,

c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie bądź zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu,

e) aktualną informację z KRK dla podmiotów zbiorowych w zakresie wskazanym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu,


Pozostałe wymagane dokumenty:

a) opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wymagane parametry techniczne zawarte

w pkt.II SIWZ,


b) wypełniony formularz oferty (zgodny z załącznikiem nr 1) zawierający oferowaną cenę

sporządzony wg załączonego wzoru,


c) oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia złożone na druku

zgodnym z formularzem oferty (załącznik nr 1),


d) oświadczenie_o przyjęciu projektu umowy stanowiącej integralną część SIWZ bez

zastrzeżeń, złożone na druku zgodnym z formularzem oferty (załącznik nr 1),


e) dowód wniesienia wadium (oryginał dołączony do oferty) w wysokości i formie

akceptowalnej przez Zamawiającego.

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych

przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.


11. Kryteria oceny ofert - cena - 100%

12.Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

13.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :

Tadeusz Szemryk - tel. 059 8488440

14. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń

i stronie internetowej Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu kwietnia 2009r.

15.CPV - 34110000-1 Samochody osobowe


Dodano dnia 20.04.2009r.

Dnia 20.04.2009r. wpłynęło zapytanie przetargowe następującej treści:


Pyt.: "Czy wymiary przedziału ładunkowego 1600mm x 1400mm x 1250mm dotyczą części bagażowej, w której nie ma miejsc siedzących, czy części, w której są miejsca siedzące, umożliwiające bezpieczny przewóz osób zatrzymanych - drugi rząd siedzeń?"
Odp. Wymiary przedziału ładunkowego 1600mm x 1400mm x 1250mm dotyczą części bagażowej, w której nie ma miejsc siedzących.
Zgodnie z pkt. II SIWZ przedmiotem zamówienia jest samochód 5-osobowy (2 rzędy siedzeń) + zabudowana i wyodrębniona część do przewozu dwóch osób zatrzymanych.


Dodano dnia 22.04.2009r.

Dnia 21.04.2009r. wpłynęły następujące zapytania przetargowe:
Pyt.: " 1. Co zamawiający rozumie pod pojęciem bezpłatne przeglądy techniczne co 20 tys. km w okresie gwarancyjnym?"
Odp.: Pod pojęciem "bezpłatne przeglądy techniczne co 20 tys. km w okresie gwarancyjnym? " Zamawiający rozumie, iż Wykonawca w okresie gwarancyjnym co 20 tys. km przebiegu przeprowadzać będzie przeglądy techniczne na swój koszt. Koszty ewentualnej wymiany lub naprawy części poniesie Zamawiający.

Pyt.: " 2. Jaki przybliżony przebieg roczny będzie wykonywany tym samochodem?"
Odp.: Zamawiający przewiduje, iż samochód będzie wykonywał ok. 25 tys. km przebiegu rocznie.


Dodano dnia 22.04.2009r.

Dnia 21.04.2009r. wpłynęły następujące zapytania przetargowe:
Pyt.: "1.W treści ogłoszenia wienieje: "Szyby atermiczne". Pytanie brzmi: czy dopuszcza się tylko przednią szybę atermiczną?"
Odp.: Zamawiający dopuszcza tylko przednią szybę atermiczną.

Pyt. "W treści ogłoszenia widnieje "gwarancja na co najmniej okres 3 lat obejmująca wszelkie usterki mechaniczne."
Pytanie brzmi: czy dopuszcza się gwarancję umowną na 2 lata z możliwością przedłużenia kontraktem serwisowym na 3 lata z limitem kilometrów 60000 lub 150000. Pakiet ten oferuje następuje rodzaje świadczeń:
* Bezpłatną naprawę auta w przypadku jego usterek mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych i hydraulicznych.
* Program pomocy drogowej Assistance.
Odp.: Zamawiający nie dopuszcza gwarnacji na 2 lata.

Dodano dnia 24.04.2009r.

Zmienia się treść pkt.II.4 SIWZ, który przyjmuje brzmienie:

4. wyposażenie dodatkowe: wydzielona przestrzeń do przewozu osób zatrzymanych, przedział ten musi posiadać oświetlenie z możliwością włączania przez kierowcę, przedział ładunkowy wymiary minimalne - długość 1300 mm, szerokość 1200 mm, wysokość 1200 mm, które umożliwiają montaż metalowej tzw. klatki do przewozu osób zatrzymanych, tylne drzwi dwuskrzydłowe, przednie trzypunktowe, pasy bezpieczeństwa, komputer pokładowy, ''

Jednocześnie Zamawiający przesuwa termin składania oraz termin otwarcia ofert na 29 kwietnia 2009r.

Godziny i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian/
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
24 kwietnia 2009
Nazwa pliku:
SIWZ
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
6 kwietnia 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
24 kwietnia 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek