Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – LO nr 2 ul. Mickiewicza – budynek główny

składanie ofert: 5.06.2009 11:30 • Rejonowy Zarząd Inwestycji, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pokój nr8 - sekretariat
otwarcie ofert: 5.06.2009 11:45 • Rejonowy Zarząd Inwestycji, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pokój nr10

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,

76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,

działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk


O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – LO nr 2 ul. Mickiewicza – budynek główny.”


1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie : www.rzislupsk.pl

Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym

Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 100,00 zł

płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.


2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.

45.26.19.10-6 Naprawa dachów

45.26.00.00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

45.31.23.11-0 Montaż instalacji piorunochronnej

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku głównego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Słupsku , w zakresie:

 1. wymiana pokrycia dachowego i części elementów konstrukcji dachu budynku dydaktycznego,

 2. wymiana instalacji odgromowej,

 3. remont elewacji,

 4. wykonanie izolacji ścian fundamentowych,

 5. remont podestu i schodów zewnętrznych,

 6. wywiezienie i utylizacja gruzu i papy,

wraz z robotami towarzyszącymi.


Szczegółowy zakres prac należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym, przedmiarami i STWiOR stanowiącymi załączniki do siwz.


 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia – 60 dni od przekazania placu budowy.


6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełniania

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Pzp.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

- wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch robót dekarskich polegających na wykonaniu pokrycia dachu blachą lub blachodachówką, każdy o powierzchni minimum 600m2, oraz minimum jednej roboty polegającej na renowacji elewacji obiektu wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

- dysponują kierownikiem budowy branży budowlanej, posiadającym odpowiednie uprawnienia oraz kierownikiem robót branży elektrycznej posiadającym odpowiednie uprawnienia lub elektrykiem posiadającym uprawnienia SEP w eksploatacji do 1 kV.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia :

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej na kwotę minimum 200.000,00 zł.

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.

- spełniają wymagania określone w art. 24 ust. 1 i 2.


6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie w systemie: spełnia-niespełnia.


6.3. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

a)Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych

b)Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1

c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

d) Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2) W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch robót dekarskich polegających na wykonaniu pokrycia dachu blachą lub blachodachówką, każdy o powierzchni minimum 600m2, oraz minimum jednej roboty polegającej na renowacji elewacji obiektu wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków – załącznik nr 4.

b) Dokumenty potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. Dokumenty muszą dotyczyć pozycji ujętych w załączniku nr 4.

c)Wykaz osób - kierownik budowy branży budowlanej oraz kierownik robót elektrycznych lub uprawniony elektryk, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, załącznik nr 6;

d) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował.

e) Kserokopie uprawnień budowlanych i ważnych zaświadczeń o przynależności do Izby Budowlanej (w przypadku elektryka - uprawnienia SEP w eksploatacji do 1 kV) - osób wskazanych w pkt c).

3) W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - przedstawienie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200.000 zł.


7. Wadium – 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy PLN).


8. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.100%.


9. Składanie ofert do godziny 11:30 dnia 05.06.2009r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 8 – sekretariat.


10. Termin związania ofertą 30 dni.


11. Otwarcie ofert: 05.06.2009r. o godz. 11:45 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji
w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 10.


12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.


13. Ogłoszenie zostało przesłane do prezesa UZP w dniu 15.05.2009r. i opublikowane w BZP pod nr 151796-2009, a następnie opublikowane na stronach internetowych: www.rzislupsk.pl, www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń RZI w Słupsku ul.Banacha 12 oraz Urzędu Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Jacek Pawiński
Data wytworzenia:
15 maja 2009
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
18 maja 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek