Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup samochodu osobowego dla Sttraży Miejskiej w Słupsku

składanie ofert: 4.06.2009 11:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (III piętro), pokój 303
otwarcie ofert: 4.06.2009 11:15 • Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3 pok. 110

Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a


przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro

na zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Słupsku
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej w Słupsku

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307

nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.slupsk.pl

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7.Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej.

8.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 2.000 zł.

9.Termin wykonania zamówienia –3 miesiące od dnia podpisania umowy.

10.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

oraz załączą następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków:


a) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z Zał. Nr 3 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

Uwaga: Jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej,

c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie bądź zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu,

e) aktualną informację z KRK dla podmiotów zbiorowych w zakresie wskazanym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu,


Pozostałe wymagane dokumenty:

a) opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wymagane parametry techniczne zawarte

w pkt.II SIWZ,


b) wypełniony formularz oferty (zgodny z załącznikiem nr 1) zawierający oferowaną cenę

sporządzony wg załączonego wzoru,


c) oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia złożone na druku

zgodnym z formularzem oferty (załącznik nr 1),


d) oświadczenie_o przyjęciu projektu umowy stanowiącej integralną część SIWZ bez

zastrzeżeń, złożone na druku zgodnym z formularzem oferty (załącznik nr 1),


e) dowód wniesienia wadium (oryginał dołączony do oferty) w wysokości i formie

akceptowalnej przez Zamawiającego.

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych

przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.


11. Kryteria oceny ofert - cena - 100%

12.Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

13.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :

Tadeusz Szemryk - tel. 059 8488440

14. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń

i stronie internetowej Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu kwietnia 2009r.

15.CPV - 34110000-1 Samochody osobowe


Dodano dnia 28 maja 2009r.

Wpłynęło zapytanie przetargowe o następującej treści:

"Opis przedmiotu zamówienia

Jest: samochód pięcioosobowy + zabudowa do przewozu dwóch osób zatrzymanych.

Czy może być: samochód sześcioosobowy + zabudowa do przewozu dwóch osób zatrzymanych.?"


Odp. Tak, w związku z tym Zamawiający zmienia treść pkt.II.1 SIWZ, który przyjmuje brzmienie:

"II.1. samochód minimum pięcioosobowy + zabudowana i wyodrębniona część do przewozu dwóch osób zatrzymanych."


Dodano dnia 29 maja 2009r.

Wpłynęły następujące zapytania przetargowe:

1. Czy Zamawiający dopuszcza:

-gwarancję mechaniczną na okres 24 miesiące bez ograniczenia limitu przebiegu kilometrów,

- gwarancję na lakier 24 miesiące bez ograniczenia limitu przebiegu kilometrów.

2. Czy dopuszcza się 2-letnią gwarancję ogólną na samochód wraz wyposażeniem (bez limitu kilometrów) lub 3-letni kontrakt serwisowy (z limitem do 150 tys. kilometrów) ? Kontrakt serwisowy, podobnie jak gwarancja ogólna przewiduje bezpłatną naprawę samochodu w przypadku wszelkich usterek mechanicznych, elektrycznych oraz hydraulicznych.

Odp. Zamawiający wymaga, aby samochód posiadał gwarancję na okres co najmniej 3 lat na wszelkie usterki mechaniczne oraz na wady lakieru. Zamawiający dopuszcza możliwość kontraktu serwisowego, pod warunkiem objęcia nim przez okres 3 lat również wad lakieru.

3. Czy w wyposażeniu dodatkowym wymagany jest komputer pokładowy?

Odp. Tak.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza następujące zmiany SIWZ:


1. Zmienia się treść pkt.II.6 SIWZ, który przyjmuje brzmienie:

"II.6 przeglądy techniczne: co 20 tys. km w okresie gwarancyjnym lub jeden raz w roku."

2. Zmienia się treść Załącznika nr 3 (Wzór umowy) do SIWZ poprzez wykreślenie § 7 ustęp 4.


Dodano dnia 1 czerwca 2009r.

Wpłynęło zapytanie przetargowe o następującej treści:

Pyt. Co Zamawiający ma na myśli określając "tylne boczne drzwi przesuwne"?

Odp. Tylne boczne drzwi przesuwne dotyczą drugiego rzędu siedzeń (służyć mają do wsiadania i wysiadania osób przebywających na drugim rzędzie siedzeń).


Dodano dnia 2 czerwca 2009r.

Wpłynęło następujące zapytanie przetargowe:

Pyt. Czy w wyposażeniu dodatkowym wymagany jest komputer pokładowy?
Od. Tak.
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
26 maja 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
2 czerwca 2009
Nazwa pliku:
SIWZ
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
26 maja 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
2 czerwca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek