Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 5.06.2009 11:00 • Urząd Miejski w Slupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 303
otwarcie ofert: 5.06.2009 11:15 • Urząd Miejski w Słupsku Plac Zwycięstwa 3 pok. 110

Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a


przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro

na zakup kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Słupsku
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kserokopiarek dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307

nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.slupsk.pl

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7.Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej.

8.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 2.500 zł.

9.Termin wykonania zamówienia – 30 dni od dnia podpisania umowy.

10.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

oraz załączą następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków:


a) oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z Zał. Nr 3 do SIWZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

Uwaga: Jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej,

c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie bądź zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu,

e) aktualną informację z KRK dla podmiotów zbiorowych w zakresie wskazanym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu,


Pozostałe wymagane dokumenty:

a) opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wymagane parametry techniczne zawarte

w pkt.II SIWZ,

b) wypełniony formularz oferty (zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ) zawierający oferowaną

cenę sporządzony wg załączonego wzoru,

c) oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia złożone na druku

zgodnym z formularzem oferty (załącznik nr 2 do SIWZ),

d) oświadczenie_o przyjęciu projektu umowy stanowiącej integralną część SIWZ bez

zastrzeżeń, złożone na druku zgodnym z formularzem oferty (załącznik nr 1 do SIWZ),

e) dowód wniesienia wadium (oryginał dołączony do oferty) w wysokości i formie

akceptowalnej przez Zamawiającego.

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych

przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.


11. Kryteria oceny ofert - cena - 100%

12.Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.


13.Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :

Tadeusz Szemryk - tel. 059 8488440

14. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń

i stronie internetowej Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu maja 2009r.


15.CPV - 30121100-4 - Fotokopiarki

30121200-5 - Urządzenia fotokopiujące


Dodano dnia 28 maja 2009r.

Wpłynęło zapytanie przetargowe o następującej treści:

"Czy Zamawiający w SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia - Część 2 dopuszcza urządzenie z 1 kasetą na papier na 250 arkuszy lub 2 kasetami po 250 arkuszy (2x250=500 arkuszy).

Uzasadnienie: Kopiarki w tej grupie segmentowej posiadają w standardzie jedną kasetę na papier o maksymalnej pojemności 250 arkuszy. Można uzyskać 500 arkuszy poprzez zastosowanie dodatkowej asety."

Odp. Zamawiający zmienia treść Załącznika Nr 1 do SIWZ - Część 2 w części Kopiarka, wiersz 5, który przyjmuje brzmienie:

"Kaseta na min. 250 ark. papieru."


Dodano dnia 01 czerwca 2009r.


Wpłynęły następujące zapytania przetargowe:

Dotyczy części 3:
1. Kopiarka: Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenie z rozdzielczością kopiowania 600x600 dpi?
Odp. Tak.
2. Drukarka sieciowa: Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na urządzenie z językiem opisu strony PCL5c i PCL6, bez DDST ?
Odp. Tak.

Dodano dnia 2 czerwca 2009r.

Zamawiający wprowadza do SIWZ pkt. III.10 o następującej treści:

"III.10. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, do każdej z tych części wypełnia Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy."

Zamawiający wprowadza zmianę Załacznika nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy, wprowadzając pkt 4a o następującej treści:

"4a. Oświadczamy, że udzielamy gwarancji dotyczącej części nr ...... zamówienia na okres ....................................."
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
26 maja 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
2 czerwca 2009
Nazwa pliku:
SIWZ
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
26 maja 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
2 czerwca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek