Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kaszubskiej w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 15.07.2009 10:00 • sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w obrębie 5 miasta Słupska przy ulicy Kaszubskiej 20, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 43531.

- działka nr 24/9 o powierzchni 970m²

cena wywoławcza – 130.300,00 zł, wadium – 13.100,00 zł, postąpienie - nie mniej niż 1.310,00 zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki” na terenie o funkcji: tereny zabudowy usługowej.

Nieruchomość znajduje się na terenie, na którym przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kościuszki B”.

Na działce znajdują się drzewa, działka nieuzbrojona.

W związku z tym, że nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej i jej zagospodarowanie możliwe jest przez właścicieli sąsiednich nieruchomości w przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości przyległych, oznaczonych w obrębie 5 jako działka nr 25/1 i 24/10, nr 24/6, nr 24/13.

Warunkami uczestnictwa w przetargu są:

1. wpłacenie wadium do dnia 09.07.2009r.na konto: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Bank PeKaO S.A. O/Słupsk nr 76124037701111000040681904,

2. posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności do nieruchomości oznaczonych w obrębie 5 jako działka nr 25/1 i nr 24/10, nr 24/6, nr 24/13 (aktualny wypis z rejestru gruntów dla posiadanej nieruchomości).

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się na dzień 10.07.2009r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Wydziału Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Słupsku w pok. 217 (II piętro) do godziny 1530.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa wyżej dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 13.07.2009r. ( obok pok. 224).

Przetarg odbędzie się w dniu 15.07.2009r. o godzinie 10°°w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 059 8488330.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Ryszard Kwiatkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
1 czerwca 2009
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
9 czerwca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek