Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Sobieskiego w Słupsku

rozpoczęcie przetargu: 21.08.2009 10:00 • sala 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę usługową, położonej w obrębie 9 miasta Słupska przy ulicy Jana III Sobieskiego, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr 34929.

- działka nr 1264 o powierzchni 1227m²

cena wywoławcza – 352.000,00 zł, wadium – 35.200,00 zł, postąpienie - nie mniej niż 3.520,00 zł

Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Słupska nieruchomość znajduje się w strefie VII- Zatorze Południe, Osiedle Niepodległości - Osiedle Piastów na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Na działce nr 1264 ustanowiona jest służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1235, polegająca na prawie przejazdu i przechodu w pasie gruntu o pow. 225 m².

Na nieruchomości oznaczonej nr 116/21 położonej przy al. 3-go Maja ustanawia się odpłatną służebność gruntową przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1264 położonej przy ulicy Jana III Sobieskiego w pasie gruntu o pow. 82 m².

Wartość służebności wynosi 12.826,00 zł + 22 % VAT.

Należność za ustanowienie służebności płatna jest jednorazowo przez nabywcę działki nr 1264 przed podpisaniem umowy notarialnej.

Na działce znajduje się studzienka kanalizacyjna.

Nieruchomość położona jest na terenie uzbrojonym.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2009r. o godzinie 10°°w sali nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 17.08.2009r.na konto: Urząd Miejski w Słupsku Wydział Finansowy, Bank PeKaO S.A. O/Słupsk nr 76124037701111000040681904. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osobie, która wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłaconego wadium nie zwraca się.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju 224 tut. urzędu lub telefonicznie 059 8488330.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Biznesu
Informację wytworzył:
Ryszard Kwiatkowski - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
5 czerwca 2009
Informację opublikował:
Grażyna Pastwa
Data publikacji:
17 czerwca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek