Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – LO nr 2 ul. Mickiewicza – budynek główny: remont elewacji i wykonanie izolacji ścian piwnic

składanie ofert: 8.07.2009 9:45 • Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha 12, pok. nr8 - sekretariat
otwarcie ofert: 8.07.2009 10:00 • Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha 12, pok. nr810

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,

76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,

działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk


O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – LO nr 2 ul. Mickiewicza – budynek główny: remont elewacji i wykonanie izolacji ścian piwnic”.


1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie : www.rzislupsk.pl

Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym

Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 100,00 zł

płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.


2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku głównego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Słupsku , w zakresie:


 1. remont elewacji

  • wymiana i uzupełnienie brakujących kształtek gzymsów i parapetów oraz kształtek przy zadaszeniach nad wejściami; kształtki wykonywane na zamówienie

  • czyszczenie i naprawa murów

  • wymiana i uzupełnienie spoin z zastosowaniem zapraw elastycznych

  • wykonanie nowych wypraw tynkarskich z tynków renowacyjnych wraz z 2-krotnym pomalowaniem farbą sylikatową na części elewacji

  • remont krat okiennych – czyszczenie i malowanie istniejących krat

  • demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych na elewacji

 2. wykonanie izolacji ścian fundamentowych

  • odkopanie zewnętrznych ścian piwnic do głębokości ław fundamentowych

  • rozbiórka istniejącej ciężkiej izolacji

  • wykonanie nowej izolacji przeciw wilgociowej wraz z dociepleniem oraz zabezpieczeniem folią kubełkową (docieplenie płytami styrodur gr. 6 cm z zamkami typu L)

  • odtworzenie nawierzchni

 3. Remont podestu i schodów zewnętrznych

  • demontaż i ułożenie ponowne schodów głównych

 4. wywiezienie i utylizacja gruzu.


Szczegółowy zakres prac należy wykonać wg dokumentacji projektowej i przedmiaru stanowiącego załącznik do siwz. Wycenę ofertową przedmiotu zamówienia należy wykonać na podstawie przedmiaru.


Zakończenie robót: 31.10.2009r., w tym: izolacje ścian piwnic i elewacje - od strony ul.Mickiewicza i od ul.Prusa - do 07.09.2009r.


 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia – 31.10.2009r., w tym: izolacje ścian piwnic i elewacje - od strony ul.Mickiewicza i od ul.Prusa - do 07.09.2009r

6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełniania

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Pzp.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przestawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
  do wykonania zamówienia , tj.

- wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch robót polegających na wykonaniu elewacji z elementami zastosowania cegły klinkierowej (np. na ścianach, cokołach) lub zabytkowych elewacji ceglanych nie tynkowanych, odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

- dysponują kierownikiem budowy branży budowlanej oraz kierownikiem robót elektrycznych lub uprawnionym elektrykiem. posiadającym uprawnienia SEP w eksploatacji do 1 kV.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej na kwotę minimum 200.000 zł.

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.

- spełniają wymagania określone w art. 24 ust. 1 i 2.


6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie w systemie: spełnia-niespełnia.


6.3. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.


 1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; (rozdz. V. pkt 1 ppkt 1 i 4):

  a) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 .

  b) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 złożone na załączniku nr 3

  c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

  d) Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  e) Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  tj. (rozdz. V. pkt 1 ppkt 2):

  a) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch robót polegających na wykonaniu elewacji z elementami zastosowania cegły klinkierowej (np. na ścianach, cokołach) lub zabytkowych elewacji ceglanych nie tynkowanych, odpowiadające robotom – załącznik nr 4.

  b) Dokumenty potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. Dokumenty muszą dotyczyć pozycji ujętych w załączniku nr 4.

  c) Wykaz osób - kierownik budowy branży budowlanej oraz kierownik robót elektrycznych lub uprawniony elektryk, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, załącznik nr 6;

  d) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował.

  e) Kserokopie uprawnień budowlanych i ważnych zaświadczeń o przynależności do Izby Budowlanej (w przypadku elektryka - uprawnienia SEP w eksploatacji do 1 kV) - osób wskazanych w pkt c).

 2. W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (rozdz. V. pkt 1 ppkt 3):

  a) Przedstawienie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200.000 zł.

7. Wadium – 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).


8. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.100%.


9. Składanie ofert do godziny 09:45 dnia 08.07.2009r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 8 – sekretariat.


10. Termin związania ofertą 30 dni.


11. Otwarcie ofert: 08.07.2009r. o godz. 10:00 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji
w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 10.


12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.


13. Ogłoszenie zostało przesłane do prezesa UZP w dniu 17.06.2009r. i opublikowane w BZP pod nr 196386 - 2009, a następnie opublikowane na stronach internetowych: www.rzislupsk.pl, www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń RZI w Słupsku ul.Banacha 12 oraz Urzędu Miasta Słupska.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pawiński Jacek
Data wytworzenia:
17 czerwca 2009
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
22 czerwca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek