Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Organizacja obchodów „Dni Słupska – Dni RYBY 2009” w dniach 22 - 23 sierpnia 2009r.

Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na

Organizację obchodów „Dni Słupska – Dni RYBY 2009”

w dniach 22 - 23 sierpnia 2009r.I. Przedmiotem zamówienia jest organizacja obchodów „Dni Słupska – Dni RYBY 2009”

w dniach 22 - 23 sierpnia 2009r.

CPV: 74400000-3 usługi reklamowe i marketingowe

Podstawowe założenia:

1.Przedstawienie koncepcji i zorganizowanie Jarmarku o zróżnicowanym profilu, z udziałem co najmniej 80 punktów handlowych i gastronomicznych, w tym punktów co najmniej 20 punktów oferujących ryby.

2. Przedstawienie koncepcji i zorganizowanie programu artystycznego na scenie głównej obejmującego ofertę dla różnych grup wiekowych.

3. Przedstawienie koncepcji aranżacji Strefy Jarmarku.

4. Ustawienie sceny głównej w centrum miasta – Plac Zwycięstwa.

5. Ustawienie w Strefie Jarmarku sceny mobilnej z wyodrębnieniem miejsca do tańczenia dla uczestników biesiad.

6. Przedstawienie koncepcji i zorganizowanie widowiska dla mieszkańców i przyjezdnych gości w godzinach nocnych

7. Zaprezentowanie oferty wielokulturowych działań miejskich instytucji i ośrodków kultury.

8. Zorganizowanie otwartych koncertów plenerowych z udziałem gwiazd sceny muzycznej.

9. Zorganizowanie koncertów plenerowych z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów i stylów

muzycznych

10. Organizacja Wesołego Miasteczka dla dzieci i Lunaparku dla dorosłych.

11. Współpraca z różnymi podmiotami działającymi w sferze kultury, na zasadzie włączenia ich oferty do programu obchodów Dni Słupska.

12. Włączenie do programu święta Miasta oferty programowej innych miast partnerskich.

13. Zorganizowanie codziennych imprez wokalno-muzyczno-tanecznych z udziałem gości.

14. Przedstawienie wstępnej oferty zespołów z repertuarem piosenki biesiadnej na koncerty na scenie mobilnej.

15. Zorganizowanie Jarmarku obejmującego następujący asortyment:

 • rękodzieło artystyczne, sztuka i kolekcjonerstwo,

 • artykuły przemysłowe,

 • odzież, obuwie oraz galanteria,

 • ryby.

16. Zorganizowanie punktów małej gastronomii, ogródków piwnych i innych.

17. Przygotowanie i dostarczenie dla Zamawiającego niezbędnej dokumentacji, uzgodnień,

zezwoleń właściwych urzędów i instytucji wymaganych przy realizacji zadania.

Ewentualne zmiany organizacji ruchu drogowego leżą po stronie Zamawiającego.

18. Dostarczenie w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Dni Słupska ostatecznego Programu ich obchodów

19. Zamontowanie przy scenie głównej ekranów multimedialnych.

20. Umożliwienie w czasie imprezy reklam potencjalnych sponsorów.

21. Zorganizowanie wieczornych koncertów muzycznych, tanecznych, kabaretowych itp. na

scenie głównej przy Ratuszu.

22. Organizowanie comiesięcznych spotkań z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w celu

relacjonowania przebiegu przygotowań organizacyjnych Dni Słupska.

23. Wykonanie profesjonalnej prezentacji multimedialnej obchodów Dni Słupska stanowiącej materiał dokumentalny i promocyjny Miasta.

24. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą proponowany program obchodów „Dni Słupska – Dni RYBY” w celu dokonania oceny.


Zapewnienie bezpieczeństwa imprez i ochrony ludzi przez licencjonowaną Agencję Ochrony oraz utrzymania porządku i higieny we wszystkich strefach, jak również zabezpieczenie wymaganej ilości przenośnych toalet ( w tym 20% przystosowanych dla osób niepełnosprawnych) i usytuowanie ich na całym terenie objętym organizacją imprez - leży po stronie Zamawiającego.


II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

V. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

VI. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej.

VII. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

VIII.Termin wykonania zamówienia: 22-23 sierpnia 2009r.

IX. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

1. którzy spełniają warunki wymienione w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,

2. niewykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3.którzy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie minimum 3 zamówienia polegające na organizacji imprezy masowej o podobnym charakterze wraz ze wskazaniem wartości zamówienia nie mniejszej niż 50.000 zł brutto.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia musza wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek szczegółowy. Ocena spełnienia powyższych warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu na zasadzie spełnia/nie spełnia. Oznacza to, że brak wykazania we wniosku spełnienia któregokolwiek z wymaganych warunków lub któregokolwiek z dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy. W przypadku warunku dotyczącego posiadanego doświadczenia Zamawiający będzie stosował następujące zasady przydzielania punktów: Doświadczenie Wykonawcy: realizacja 1 zamówienia o podobnym charakterze – 1 pkt; wartość zrealizowanego lub realizowanego projektu – każde 30.000 zł powyżej minimum – 1 pkt. Zamawiający zaprosi do dialogu trzech Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie wyższa niż 3, Zamawiający zaprosi do dialogu tych Wykonawców, którzy w toku oceny złożonych wniosków otrzymają najwyższą ocenę spełniania warunku doświadczenia. Jeżeli w wyniku oceny doświadczenia Wykonawców okaże się, że kilku Wykonawców otrzymało taką samą ilość pkt, to elementem decydującym o zakwalifikowaniu do następnego etapu będzie wykonanie największej ilości prac podobnych.

X. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, do

oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej,

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (formularz nr 1).

 2. Wykaz wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 3 zamówień polegających na organizacji imprezy masowej o podobnym charakterze wraz ze wskazaniem wartości zamówienia nie mniejszej niż 50.000 zł brutto wraz z dokumentami potwierdzającymi należytą realizację wymienionych prac (formularz nr 2). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek szczegółowy.


XI. Kryteria oceny ofert - cena - 60%

- ocena projektu – 40%


XII. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego określonych w sposób umożliwiający

przygotowanie się Wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja

o sposobie uzyskania tego opisu.

1.Przedstawienie koncepcji i zorganizowanie Jarmarku o zróżnicowanym profilu, z udziałem

co najmniej 80 punktów handlowych i gastronomicznych, w tym co najmniej 20 punktów

oferujących ryby

2. Przedstawienie koncepcji i zorganizowanie programu artystycznego na scenie głównej

obejmującego ofertę dla różnych grup wiekowych.

3. Przedstawienie koncepcji aranżacji Strefy Jarmarku.

4. Ustawienie sceny głównej w centrum miasta – Plac Zwycięstwa.

5. Ustawienie w Strefie Jarmarku sceny mobilnej z wyodrębnieniem miejsca do tańczenia dla

uczestników biesiad.

6. Przedstawienie koncepcji i zorganizowanie widowiska dla mieszkańców i przyjezdnych gości

w godzinach nocnych

7. Zaprezentowanie oferty wielokulturowych działań miejskich instytucji i ośrodków kultury.

8. Zorganizowanie otwartych koncertów plenerowych z udziałem gwiazd sceny muzycznej.

9. Zorganizowanie koncertów plenerowych z wykorzystaniem różnorodnych rodzajów

i stylów muzycznych

10. Organizacja Wesołego Miasteczka dla dzieci i Lunaparku dla dorosłych.

11. Współpraca z różnymi podmiotami działającymi w sferze kultury, na zasadzie włączenia ich

oferty do programu obchodów Dni Słupska.

12. Włączenie do programu święta Miasta oferty programowej innych miast partnerskich.

13. Zorganizowanie codziennych imprez wokalno-muzyczno-tanecznych z udziałem gości.

14. Przedstawienie wstępnej oferty zespołów z repertuarem piosenki biesiadnej na koncerty na

scenie mobilnej.

15. Zorganizowanie Jarmarku obejmującego następujący asortyment:

 • rękodzieło artystyczne, sztuka i kolekcjonerstwo,

 • artykuły przemysłowe,

 • odzież, obuwie oraz galanteria,

 • ryby.

16. Zorganizowanie punktów małej gastronomii, ogródków piwnych i innych.

17. Przygotowanie i dostarczenie dla Zamawiającego niezbędnej dokumentacji, uzgodnień,

zezwoleń właściwych urzędów i instytucji wymaganych przy realizacji zadania.

Ewentualne zmiany organizacji ruchu drogowego leżą po stronie Zamawiającego.

18. Dostarczenie w terminie 14 dni przed rozpoczęciem Dni Słupska ostatecznego Programu ich

obchodów

19. Zamontowanie przy scenie głównej ekranów multimedialnych.

20. Umożliwienie w czasie imprezy reklam potencjalnych sponsorów.

21. Zorganizowanie wieczornych koncertów muzycznych, tanecznych, kabaretowych itp. na

scenie głównej przy Ratuszu.

22. Organizowanie comiesięcznych spotkań z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w celu

relacjonowania przebiegu przygotowań organizacyjnych Dni Słupska.

23. Wykonanie profesjonalnej prezentacji multimedialnej obchodów Dni Słupska stanowiącej

materiał dokumentalny i promocyjny Miasta

24. Wykonawca przedłoży wraz z ofertą proponowany program obchodów „Dni Słupska – Dni

RYBY” w celu dokonania oceny.

XII.Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.


XIII. Zamawiający nie przewiduje przyznawanie Wykonawcom nagród określonych w art. 60c

ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.


XIV. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :

Tadeusz Szemryk - tel. 059 8488440


XV. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25 czerwca 2009r., godz. 11.00, miejsce: Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3,

Biuro Promocji i Integracji Europejskiej, pok.100.

XVI. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy

ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 17 czerwca 2009r.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Przemysław Namysłowski - Dyrektor Biura Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
16 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
22 czerwca 2009
Nazwa pliku:
Wniosek o dopuszczenie
Informację wytworzył:
Przemysław Namysłowski - Dyrektor Biura Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
16 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
22 czerwca 2009
Nazwa pliku:
Oświadczenie
Informację wytworzył:
Przemysław Namysłowski - Dyrektor Biura Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
16 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
22 czerwca 2009
Nazwa pliku:
Doświadczenie
Informację wytworzył:
Przemysław Namysłowski - Dyrektor Biura Promocji i Integracji Europejskiej Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
16 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
22 czerwca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek