Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 4 przy ul. Banacha 17 w Słupsku

składanie ofert: 17.07.2009 10:45 • Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha 12, pok. nr8 - sekretariat
otwarcie ofert: 17.07.2009 11:00 • Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha 12, pok. nr10

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,

76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,

działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk


O G Ł A S Z A


przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane

Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 4

przy ul. Banacha 17 w Słupsku”


1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie : www.rzislupsk.pl

Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym

Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 250,00 zł

płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.


2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 45.21.22.25-9 Hale sportowe


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 4
przy ul. Banacha w Słupsku wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu, o parametrach:

- powierzchnia użytkowa 1805,75 m2,

- powierzchnia zabudowy 1945,97 m2,

- kubatura 16022,60 m3,

- wysokość sali 12,00 m

wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.


Branża budowlana obejmuje:

wszystkie roboty od przygotowawczych po wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu. Konstrukcja: fundamenty - ławy żelbetowe, ściany zewnętrzne – gazobeton ocieplony styropianem, dach nad salą gimnastyczną - wiązary z drewna klejonego, pokrycie dachu – papa termozgrzewalna, posadzka sportowa - z atestem FIBA na cały system podłogi (panel drewniany na podwójnym legarowaniu).

Uwaga: stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa, a także wyposażenie sportowe sali – nie jest przedmiotem zamówienia.


Branża sanitarna obejmuje:

instalację wod.-kan., instalację c.o. i zasilania nagrzewnic, instalację wentylacji, przyłącze kanalizacji deszczowej, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej.

Uwaga: Węzeł cieplny i przyłącze cieplne – nie jest przedmiotem zamówienia.


Branża elektryczna obejmuje:

Instalacje elektryczne według projektu.

Uwaga: instalacja głośnikowa i nagłośnienia sali sportowej wraz z osprzętem – nie jest przedmiotem zamówienia.


Szczegółowy zakres prac należy wykonać wg dokumentacji projektowej (podstawowej i zamiennej) stanowiącej załącznik do siwz, uwzględniając jednocześnie opis zawarty w siwz. Podstawę wyceny stanowi dokumentacja projektowa i opis przedmiotu zamówienia w SIWZ.


Wymagany termin zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru: 10.07.2010r.; termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie: do 15.08.2010r.


 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia – 15.08.2010r.

6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełniania


6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Pzp.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przestawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , tj.

- wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych porównywalnych do przedmiotu zamówienia tj. budowy obiektów budownictwa ogólnego każdy o kubaturze min. 9.000 m3 lub o wartości min. 4 mln zł brutto każdy, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

- dysponują kierownikiem budowy, kierownikami robót sanitarnych i elektrycznych posiadającymi odpowiednie uprawnienia.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia:

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej na kwotę minimum 1.000.000,00 zł.

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.

- spełniają wymagania określone w art. 24 ust. 1 i 2.


6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie w systemie: spełnia-niespełnia.


6.3. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

  a) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 .

  b) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 złożone na załączniku nr 3

  c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

  d) Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  e) Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

  a) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych porównywalnych z przedmiotem zamówienia, tj. budowy obiektów budownictwa ogólnego każdy o kubaturze min. 9.000 m3 lub o wartości min. 4 mln zł brutto każdy;

b) Dokumenty potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane

należycie. Dokumenty muszą dotyczyć pozycji ujętych w załączniku nr 4.

c) Wykaz osób (kadry technicznej- kierownik budowy, kierownicy robót sanitarnych i elektrycznych) którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował.

e) Kserokopie uprawnień budowlanych i ważnych zaświadczeń o przynależności do Izby Budowlanej osób wskazanych w pkt c)

3. W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

a) Przedstawienie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1.000.000,00 zł


7. Wadium – 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).


8. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.100%.


9. Składanie ofert do godziny 10:45 dnia 17.07.2009r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 8 – sekretariat.


10. Termin związania ofertą 30 dni.


11. Otwarcie ofert: 17.07.2009r. o godz. 11:00 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji
w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 10.


12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.


13. Ogłoszenie zostało przesłane do prezesa UZP w dniu 25.06.2009r. i opublikowane w BZP pod nr 99723- 2009, a następnie opublikowane na stronach internetowych: www.rzislupsk.pl, www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń RZI w Słupsku ul.Banacha 12 oraz Urzędu Miasta Słupska.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pawiński Jacek
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
26 czerwca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek