Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Usługa poligraficzna – opracowanie i wykonanie druku materiałów promocyjno-edukacyjnych służących do realizacji projektu: „Zdrowie – Mama i Ja”


Gmina Miejska Słupsk,

Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

ogłasza
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego
na usługę poligraficzną – opracowanie i wykonanie druku materiałów promocyjno-edukacyjnych służących do realizacji projektu:

Zdrowie – Mama i Ja” 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna – opracowanie i wykonanie druku materiałów promocyjno-edukacyjnych służących do realizacji projektu: „Zdrowie – Mama i Ja” - zgodnie z załącznikiem do Ogłoszenia.

  CPV: 22852000-7 Foldery

22462000-6 Materiały reklamowe

22140000-3 Ulotki

22458000-5 Pozostałe druki

Podstawowe założenia zawarte - w załączniku do Ogłoszenia.


 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 5. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 6. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

 7. Termin wykonania zamówienia:

  Od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2011r.

 8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy:

  1. którzy spełniają warunki wymienione w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  2. niewykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  3. którzy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej trzy zlecenia o podobnym charakterze na łączną kwotę nie mniejszą niż 100 tysięcy PLN.

   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek szczegółowy. Ocena spełnienia powyższych warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń załączonych do wniosku
   o dopuszczenie do udziału w dialogu na zasadzie spełnia/nie spełnia. Oznacza to, że brak wykazania we wniosku spełnienia któregokolwiek z wymaganych warunków lub któregokolwiek z dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcy. W przypadku warunku dotyczącego posiadanego doświadczenia Zamawiający będzie stosował następujące zasady przydzielania punktów: Doświadczenie Wykonawcy: realizacja 1 zamówienia o podobnym charakterze –
   1 pkt; wartość zrealizowanego lub realizowanego projektu – każde
   30.000 zł powyżej minimum – 1 pkt. Zamawiający zaprosi do dialogu trzech Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie wyższa niż 3, Zamawiający zaprosi do dialogu tych Wykonawców, którzy w toku oceny złożonych wniosków otrzymają najwyższą ocenę spełniania warunku doświadczenia. Jeżeli w wyniku oceny doświadczenia Wykonawców okaże się,
   że kilku Wykonawców otrzymało taką samą ilość pkt, to elementem decydującym o zakwalifikowaniu do następnego etapu będzie wykonanie największej ilości prac podobnych.

 1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku.

   Uwaga: Jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej,

  2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
   i społeczne lub zaświadczenie bądź zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
   o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

  3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż
   6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu,

  4. Aktualną informację z KRK dla podmiotów zbiorowych w zakresie wskazanym
   w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu,

  5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (formularz nr 1).

  6. Wykaz wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech zleceń o podobnym charakterze na kwotę nie mniejszą niż 100 tysięcy PLN wraz z dokumentami potwierdzającymi należytą realizację wymienionych prac (formularz nr 2). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek szczegółowy.

 1. Kryteria oceny ofert - cena - 60%

  - ocena projektu - 40%

 2. Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się Wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu – załączniki do Ogłoszenia.

 3. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

 4. Zamawiający nie przewiduje przyznawanie Wykonawcom nagród określonych
  w art. 60c ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 5. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :

  Tadeusz Szemryk - tel. 059 8488440

 6. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

  08 lipca 2009r., godz. 11.00, miejsce: Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1,

  Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, pok.05 (Sekretariat).

 7. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 30 czerwca 2009r.
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Przedmiot zamówienia
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Wniosek o dopuiszczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Formularz Nr 1 - Oświadczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Formularz Nr 2 - Doświadczenie
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Zaącznik Nr 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2 - Harmonogram
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3 - Arkusz badania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3 - Arkusz badania
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załacznik Nr 3 - Karta - indywidualne porady
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3 - Karty uczestnikó
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załacznik Nr 4 - Ankieta
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załacznik Nr 5 - Ulotka 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 5 - Ulotka 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Zaącznik Nr 5 - Ulotka 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 5 - Ulotka 4
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 5 - Ulotka 5
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 5 - Ulotka przykład
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 6 - Przykład folderu
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 6 - Treść folderu
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 7 - Plakat 1
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 7 - Plakat 2
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 7 - Plakat 3
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 7 - Plakat 4
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 7 - Plakat 5
Podmiot publikujący:
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta Agnieszka Nowak
Data wytworzenia:
25 czerwca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
1 lipca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek