Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 15.07.2009 11:00 • Urząd Miejski w Slupsku, Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk, pok. 303
otwarcie ofert: 15.07.2009 11:15 • Urząd Miejski w Slupsku, Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk, pok. 110

Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a


przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro

na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Słupsku1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Słupsku.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307

nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.slupsk.pl

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7.Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej.

8.Zamawiający przewiduje konieczność wniesienia wadium w wysokości 4.000 zł.

9.Termin wykonania zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2010r..

10.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

oraz załączą następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków:

a) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24

ustawy - Prawa zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik

nr 2 do SIWZ.

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 złożone na

załączniku nr 3 do SIWZ wraz z aktualnym dokumentem (przyjmuje się do sześciu miesięcy

od daty wystawienia przez organ wystawiający) dopuszczającym Wykonawcę do obrotu

prawnego w zakresie objętym zamówieniem.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej

do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej.

c) Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wymagane parametry techniczne zawarte

w pkt.II SIWZ,


d) Wypełniony formularz oferty (zgodny z załącznikiem nr 1) zawierający oferowaną cenę

sporządzony wg załączonego wzoru,


e) Oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia złożone na druku

zgodnym z formularzem oferty (załącznik nr 1),


f) Oświadczenie o przyjęciu projektu umowy stanowiącej integralną część SIWZ bez

zastrzeżeń, złożone na druku zgodnym z formularzem oferty (załącznik nr 1),


g) Dowód wniesienia wadium (oryginał dołączony do oferty) w wysokości 4.000 zł w formie

akceptowalnej przez Zamawiającego.

Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych

przez Wykonawcę dokumentów określonych w SIWZ.


11. Kryteria oceny ofert - cena - 100%

12. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

13. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :

Tadeusz Szemryk - tel. 059 8488440

14. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń

i stronie internetowej Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 7 lipca 2009r.


15.CPV - 30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe

    30192000-1 – Wyroby biurowe

21000000-3 - Różnego rodzaju masa papiernicza, papier i wyroby z papieruTermin składania ofert: 15 lipca 2009r. do godz.11.00

w siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 303

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2009r. o godz. 11.15

w siedzibie zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 110Dodano dnia 14 lipca 2009r.

Wpłynęły następujące zapytania przetargowe:


Pyt. 1 – Proszę o wyjaśnienie poz. 140 – Skoroszyt A4 1/1 zawieszany z tektury – 300g, z nadrukiem – proszę określić jaki to ma być nadruk (ile kolorów jeżeli mają być).

Pyt. 2 - Proszę o wyjaśnienie poz. 141 – Skoroszyt A4 1/2 zawieszany z tektury – 300g, z nadrukiem – proszę określić jaki to ma być nadruk (ile kolorów jeżeli mają być).


Odp. - Skoroszyty z nadrukiem mają mieć czarne linie na okładce do możliwości opisania teczki.


Pyt. 3 – Zwracamy się z prośbą o wykreślenie w załączniku nr 5 pozycji 155 (taśmy klejącej „gęsia skórka”) z powodu braku dostępności tego produktu na rynku polskim.


Odp. - Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika Nr 5 do SIWZ poprzez wykreślenie pozycji nr 155 - Taśma klejąca „gęsia skórka".


Pyt. 4 – Proszę o dokładne sprecyzowanie niżej wymienionych pozycji:

Poz. 25 SIWZ - Etykiety do kodów kreskowych wg wzoru (1000 szt.) - proszę podać nazwę drukarki, do której mają być etykiety oraz proszę podać rozmiar; czy mają być termotransferowe, czy transferowe?

Poz. 55 SIWZ – Etykiety do drukarki na kody kreskowe wg wzoru (1000 szt.) - proszę podać nazwę drukarki, do której mają być etykiety oraz proszę podać rozmiar; czy mają być termotransferowe, czy transferowe?


Odp. - Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika Nr 5 do SIWZ poprzez zmianę treści poz. 25, która przyjmuje brzmienie:

Poz. 25 – Etykiety do kodów kreskowych, samoprzylepne, w rolce zawierającej 1000 naklejek o wymiarach 50,8 x 25,4 mm, w kolorze srebrnym, drukowane na drukarce DATAMAX typu DMX-E-4203.

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika Nr 5 do SIWZ poprzez wykreślenie poz. 55.


Pyt. 5 – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie n/w pozycji Specyfikacji:

Poz. 19 – Ekierka plastikowa pomarańczowa 600/15 cm – prosimy o sprecyzowanie wymiarów.


Odp. - Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika Nr 5 do SIWZ poprzez zmianę treści poz. 19, która przyjmuje brzmienie:

Poz. 19 - Ekierka plastikowa pomarańczowa, której jeden z boków jest nie krótszy niz 15 cm.


Poz. 25 – Etykiety do kodów kreskowych wg wzoru (1000 szt.) - czy dysponują Państwo wzorem i gdzie ewentualnie można je obejrzeć?


Odp. - Wzór etykiety można obejrzeć w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowe dane dotyczące pozycji nr 25 zawarte są w zmienionym opisie treści tej pozycji.


Poz. 50 i 51 – Koperta A-3 i A-4 bąbelkowa – prosimy o podanie wymiarów i koloru – biały, czy brązowy?


Odp. - Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika Nr 5 do SIWZ poprzez zmianę treści

poz. 50 i 51, które przyjmują brzmienie:

Poz. 50 - Koperta A-3 bąbelkowa biała o wymiarach 290 x 370 mm (H/18).

Poz. 51 - Koperta A-4 bąbelkowa biała o wymiarach 240 x 350 mm (F/16).


Poz. 53 – Koperta A-4 na klips – o jaki chodzi asortyment, czy chodzi o kpertę PCV z klipem?

Odp. - Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika Nr 5 do SIWZ poprzez zmianę treści

poz. 53, która przyjmuje brzmienie:

Poz. 53 – Koszulka z boczną klapką zapinana na rzep, posiadająca zintegrowany pasek z europerforacją, umożliwiający wpięcie do każdego rodzaju segregatora.


Poz. 56 – Koperta B-5 bąbelkowa (bezpieczna) – o jaką kopertę chodzi, powietrzną, czy bezpoieczną? Są to dwa różne asortymenty.


Odp. - Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika Nr 5 do SIWZ poprzez zmianę treści poz. 56, która przyjmuje brzmienie:

Poz. 56 – Koperta bąbelkowa (powietrzna) o wymiarach 200 x 275 mm (D/14).


Poz. 88 – Notes samoprzylepny 36 mm x 36 mm – prosimy o sprecyzowanie wymiarów; notesy o takich wymiarach nie występują.


Odp. - Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika Nr 5 do SIWZ poprzez zmianę treści poz. 88, która przyjmuje brzmienie:

Poz. 88 - Notes samoprzylepny 38 mm x 51 mm (zawierający 100 kartek).


Poz. 137 – Składanka komputerowa 240 1+2 z napisem kopia oryginał – ile składek ma zawierać karton?

Odp. - Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika Nr 5 do SIWZ poprzez zmianę treści poz. 137, która przyjmuje brzmienie:

Poz. 137 - Składanka komputerowa 240 1+2 z napisem kopia oryginał, zawierająca 600 składek.


Poz. 157 – Taśma klejąca dwustronna – jaka ma być długość i szerokość?

Odp. - Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika Nr 5 do SIWZ poprzez zmianę treści poz. 157, która przyjmuje brzmienie:

Poz. 157 – Taśma klejąca dwustronna o wymiarach: szerokość - 5 cm, długość – 5m.


Poz. 161 – Taśma papierowa klejąca o szer. 2 cm – do akt – jaka ma być długość taśmy?

Odp. - Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika Nr 5 do SIWZ poprzez zmianę treści poz. 161, która przyjmuje brzmienie:

Poz. 161 - Taśma papierowa klejąca do akt o wymiarach: szerokość - 2 cm, długość – 40m.Zamawiający dokonuje również zmiany Załącznika Nr 5 do SIWZ poprzez zmianę treści poz. 68 i 70, które przyjmują brzmienie:

Poz. 68 – Korektor w długopisie z metalową końcówką o pojemności 7 ml.

Poz. 70 – Korektor w płynie z pędzelkiem o pojemności 20 ml.Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert na 20 lipca 2009r. do godz. 11.00

oraz termin otwarcia ofert na 20 lipca 2009r. godz. 11.15.

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


Dodano dnia 15 lipca 2009r.

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika Nr 5 do SIWZ poprzez wykreślenie poz. 170 - Teczka zawieszana na nośniki CD wykonana z kartonu 300g/m2 wewnątrz papierowa kieszeń na CD, możliwość poszerzania teczki.

Zamawiający dokonuje zmiany Załącznika Nr 5 do SIWZ poprzez zmianę treści poz. 54, która przyjmuje brzmienie: Poz. 54 - Koszulka A4 przeźroczysta z zakładką.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Ryszard Kwiatkowski Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 lipca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
15 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 5 do SIWZ
Informację wytworzył:
Ryszard Kwiatkowski Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 lipca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
15 lipca 2009
Nazwa pliku:
SIWZ
Informację wytworzył:
Ryszard Kwiatkowski Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
6 lipca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
15 lipca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek