Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Sporządzenie dokumentacji i opracowań dla inwestycji „Słupska Kolej Morska”.

składanie ofert: 17.07.2009 10:00 • Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 pokój 1
otwarcie ofert: 17.07.2009 10:15 • Urząd Miejski w Slupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 1


Gmina Miejska Słupsk

76-200 Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3

O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 Pzp na usługę

Sporządzenie dokumentacji i opracowań dla inwestycji

Słupska Kolej Morska”.

1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie : www.bip.um.slupsk.pl/przetargi

Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, w pok. Nr 1.

2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Główny przedmiot – 74.23.20.00-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Dodatkowy przedmiot: 71.31.80.00-0Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego projektu, kosztorysu oraz Studium Wykonalności dla inwestycji pn. „Słupska Kolej Morska”w oparciu
o Koncepcję funkcjonalno-finansową dla projektu pn. „Słupska Kolej Morska” opracowanej przez Instytut Rozwoju i Promocji Kolei w Warszawie.

Szczegółowy zakres prac objętych projektowaniem zawarty został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia – 30 września 2009r.

6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełniania

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, minimum jeden program funkcjonalno - użytkowy o charakterze i złożoności porównywalnej

z zakresem zamówienia i minimum jedno Studium Wykonalności opracowane dla pozyskania funduszy

unijnych;

c) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

e)nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek opisany
w ppkt 6 e) musi spełniać każdy z Wykonawców


7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

a) Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń
i dokumentów złożonych wraz z ofertą.

b) Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia”
albo „nie spełnia”.

c) Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeni Wykonawcy z postępowania.

d) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


8. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia wymagane warunki i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca przedkłada:

a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ;

c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.


W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieniadokument wymieniony w pkt.m 8a oraz oświadczenia wymienione w pkt. 8b i 8c winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę;

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty w oryginale i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia poprzez reprezentujące ich osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się do przepisów § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).

Pozostali Wykonawcy dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

przedkładają zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te

dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605).

9. Wadium – Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

10. Kryterium oceny ofert – najniższa cena 100%

11. Składanie ofert do godziny 10:00 dnia 17.07.2009r.w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3, pok. Nr 1.

12. Otwarcie ofert: 17.07.2009r. o godz. 10:15 w w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 3, pok. Nr 1.

13. Termin związania ofertą 30 dni.

14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.

15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

16. Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr231724-2009 dnia 09.07.2009r., a następnie opublikowane na stronie internetowej:www.bip.um.slupsk.pl/przetargioraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku.


Dodano dnia 20.07.2009r.

Zawiadomienie o złożeniu protestu
Wezwanie do przyłączenia się do postępowania toczącego się
w wyniku wniesienia protestu
Na podstawie art. 183 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w postępowaniu na usługę
Sporządzenie dokumentacji i opracowań dla inwestycji
Słupska Kolej Morska”.

został wniesiony przez Wykonawcę
COWI Polska Sp. z o.o., 54,204 Wrocław, ul. Legnicka 56 p.V
protest (kopia w załączeniu).


W związku z powyższym wzywam do przyłączenia się do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego UZP
W przypadku przyłączenia się do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu należy:
1) wskazać swój interes prawny w przystąpieniu i określić swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście,
2) wnieść zgłoszenie przystąpienia do Zamawiającego, a jego kopię jednocześnie przekazać wykonawcy wnoszącemu protest.

Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Andrzej Kaczmarczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 lipca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
20 lipca 2009
Nazwa pliku:
SIWZ
Podmiot publikujący:
Wydział Komunikacji i Transportu
Informację wytworzył:
Andrzej Kaczmarczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
8 lipca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
20 lipca 2009
Nazwa pliku:
Protest
Informację wytworzył:
COWI Polska Sp. z o.o.
Data wytworzenia:
15 lipca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
20 lipca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek