Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 w Słupsku przy ul. Konarskiego-Wiatraczna

składanie ofert: 4.08.2009 10:45 • Rejonowy Zarząd Inwestycji, 76-200 Słupsk, ul. Banacha , pok.nr8-sekretariat
otwarcie ofert: 4.08.2009 11:00 • Rejonowy Zarząd Inwestycji, 76-200 Słupsk, ul. Banacha , pokój nr10

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,

76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,

działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk


O G Ł A S Z A


przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane

Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym
systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 w Słupsku
przy ul. Konarskiego-Wiatraczna w Słupsku”1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie : www.rzislupsk.pl

Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym

Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 70,00 zł

płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.


2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień - CPV:

45.21.22.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych.

45.21.22.24-2 Roboty budowlane związane ze stadionami.


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012, w Słupsku przy ul. Konarskiego, dz. 631/3, w zakresie:

  • budowa boiska do piłki nożnej – nawierzchnia syntetyczna,

  • budowa boiska do koszykówki i siatkówki – nawierzchnia syntetyczna,

  • dostawa i montaż kontenerowego zaplecza z modułów systemowych stalowych w pełni wykończonego oraz wyposażonego w instalacje wewnętrzne, w technologii prefabrykowanej, montowanego na placu budowy. Rozwiązania funkcjonalne
   i instalacyjne muszą opierać się na gotowym projekcie modułowego systemowego zaplecza boisk Orlik 2012 oraz muszą spełniać wymagania zawarte w Rozp Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz,U 2000 poz.75690 z 12.04.2002 ze zm),

  • budowa ciągów komunikacyjnych,

  • budowa żwirowej drogi dojazdowej od strony ul.Wiatracznej,

  • budowa oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową,

  • budowa ogrodzenia terenu z bramą wjazdową i furtką wejściową oraz piłkochwytami,

  • budowa infrastruktury technicznej podziemnej – kanalizacji wod-kan., kanalizacji deszczowej i drenażu, energetycznej,

  • demontaż i wywóz na odległość do 5 km istniejącej nieczynnej sieci c.o. znajdującej się na terenie opracowania.


Szczegółowy zakres prac – wg projektu wykonawczego stanowiącego załącznik do siwz.

Podstawą wyceny ofertowej jest dokumentacja projektowa. Przedmiar stanowi materiał pomocniczy.


3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


5. Termin wykonania zamówienia – 15.10.2009r.

6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełniania


6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Pzp.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , tj.

- wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzech obiektów sportowych - stadionów lub boisk zewnętrznych, każdy o wartości min. 80% całkowitej ceny ofertowej odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia; wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

- dysponują kierownikiem budowy branży budowlanej i kierownikami robót branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej posiadającymi stosowne uprawnienia.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia:

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej na kwotę minimum 100.000 zł.

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.

- spełniają wymagania określone w art. 24 ust. 1 i 2.


6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie w systemie: spełnia-niespełnia.


6.3. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

 1. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 .

 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 złożone na załączniku nr 3

 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

 4. Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 5. Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

 1. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum trzech obiektów sportowych - stadionów lub boisk zewnętrznych, każdy o wartości min. 80% całkowitej ceny ofertowej odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (załącznik nr 4);

 2. Dokumenty potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. Dokumenty muszą dotyczyć pozycji ujętych w załączniku nr 4.

 3. Wykaz osób (kadry technicznej- kierownik budowy branży budowlanej i kierownicy robót branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

 4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował.

 5. Kserokopie uprawnień budowlanych i ważnych zaświadczeń o przynależności do Izby Budowlanej osób wskazanych w pkt c)

 1. W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- przedstawienie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100.000,00 zł


7. Wadium – 25.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).


8. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.100%.


9. Składanie ofert do godziny 10:45 dnia 04.08.2009r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 8 – sekretariat.


10. Termin związania ofertą 30 dni.


11. Otwarcie ofert: 04.08.2009r. o godz. 11:00 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji
w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 10.


12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.


13. Ogłoszenie zostało przesłane do prezesa UZP w dniu 14.07.2009r. i opublikowane w BZP pod nr 237676 2009, a następnie opublikowane na stronach internetowych: www.rzislupsk.pl, www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń RZI w Słupsku ul.Banacha 12 oraz Urzędu Miasta Słupska.Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Jacek Pawiński
Data wytworzenia:
14 lipca 2009
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
15 lipca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek