Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego- pracownie drzewne przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku

składanie ofert: 5.08.2009 10:45 • Rejonowy Zarząd Inwestycji, 76-200 Słupsk, ul. Banacha , pok.nr8-sekretariat
otwarcie ofert: 5.08.2009 11:00 • Rejonowy Zarząd Inwestycji, 76-200 Słupsk, ul. Banacha , pokój nr10

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,

76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,

działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk


O G Ł A S Z A


przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane

Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego- pracownie drzewne
przy ul. Koszalińskiej 5 w Słupsku”


1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie : www.rzislupsk.pl

Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym

Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 350,00 zł

płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.


2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień - CPV: 45.00.00.00-7 Roboty budowlane


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy Centrum Kształcenia Praktycznego – pracownie drzewne wraz z przyłączami i zagospodarowaniem terenu w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 5, poprzez wybudowanie zgodnie z projektem:

1.Zespołu Warsztatowego – jednokondygnacyjna hala maszyn

2.Zespołu Administracyjnego

3.Zespołu pomieszczeń ogólnego przeznaczenia

4.Zespołu wejściowego z pochylnią dla osób niepełnosprawnych

wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.


Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje:

- wodociągowa

- kanalizacyjna sanitarna i deszczowa

- centralnego ogrzewania

- elektryczna

- teleinformatyczna

- oświetlenia ewakuacyjnego

- odgromowa

- odciągu trocin i odpylania

- sygnalizacji pożaru i włamania

Powierzchnia zabudowy budynku Pz = 1883,42 m2

Kubatura budynku V = 18327 m3

Powierzchnia całkowita brutto budynku = 4098,32 m2

Powierzchnia konstrukcji budynku = 531,71 m2

Powierzchnia netto budynku = 3566,61 m2

Powierzchnia ruchu (komunikacji) = 861,4 m2

Powierzchnia pomieszczeń technicznych (usługowa) = 56,46 m2

Powierzchnia użytkowa budynku = 2648,75 m2


Roboty należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, stanowiącą załącznik do siwz, uwzględniając jednocześnie poniższy opis :


2.1.Wykonawca winien wykonać nowy plac manewrowy do nauki jazdy,
zgodnie projektem zagospodarowania terenu, w terminie do
30.10.2009r.

Należy przewidzieć wykonanie drogi dojazdowej do nowego placu
manewrowego z płyt drogowych, od strony istniejącego wjazdu do stacji
kontroli pojazdów. Po realizacji przedmiotu zamówienia płyty drogowe
będące własnością Wykonawcy należy zdemontować i wywieźć z terenu
budowy.

2.2. W zakres zamówienia nie wchodzi stolarka okienna i drzwiowa PCV i
aluminium .

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia – 15.08.2010r.

6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełniania

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Pzp.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przestawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia , tj.

- wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych porównywalnych do przedmiotu zamówienia tj. budowy obiektów budownictwa ogólnego, każdy o kubaturze powyżej 9.000 m3 , lub o wartości min. 4 mln zł brutto każdy ,wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

- dysponują kierownikiem budowy branży budowlanej, kierownikami robót sanitarnych i elektrycznych posiadającymi odpowiednie uprawnienia.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia :

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej na kwotę minimum 2.000.000,00 zł.

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.

- spełniają wymagania określone w art. 24 ust. 1 i 2.


6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie w systemie: spełnia-niespełnia.


6.3. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

  a) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 .
  b) Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 złożone na załączniku nr 3
  c) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
  d) Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  e) Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
  a)Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych porównywalnych z przedmiotem zamówienia, tj. budowy obiektów budownictwa ogólnego każdy o kubaturze powyżej. 9. 000 m3; lub o wartości min. 4 mln zł brutto każda

b) Dokumenty potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane

należycie. Dokumenty muszą dotyczyć pozycji ujętych w załączniku nr 4.

c) Wykaz osób (kadry technicznej- kierownik budowy branży budowlanej, kierownicy robót sanitarnych i elektrycznych) którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował.

e) Kserokopie uprawnień budowlanych i ważnych zaświadczeń o przynależności do Izby Budowlanej osób wskazanych w pkt c)

3) W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej
wykonanie zamówienia, (rozdz. V. pkt 1 ppkt 3):


a)Przedstawienie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 2.000.000,00 zł


7. Wadium – 160.000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).


8. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.100%.


9. Składanie ofert do godziny 10:45 dnia 05.08.2009r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 8 – sekretariat.


10. Termin związania ofertą 30 dni.


11. Otwarcie ofert: 05.08.2009r. o godz. 11:00 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji
w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 10.


12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.


13. Ogłoszenie zostało przesłane do prezesa UZP w dniu 15.07.2009r. i opublikowane w BZP pod nr 239676- 2009, a następnie opublikowane na stronach internetowych: www.rzislupsk.pl, www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń RZI w Słupsku ul.Banacha 12 oraz Urzędu Miasta Słupska.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Jacek Pawiński
Data wytworzenia:
15 lipca 2009
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
15 lipca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek