Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – LO nr 2 ul. Mickiewicza – budynek główny: wykonanie izolacji ścian piwnic

składanie ofert: 11.08.2009 11:30 • Rejonowy Zarząd Inwestycji, 76-200 Słupsk, ul.Banacha12, pok. nr8-sekretariat
otwarcie ofert: 11.08.2009 11:45 • Rejonowy Zarząd Inwestycji, 76-200 Słupsk, ul.Banacha12, pok. nr10

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,

76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,

działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk


O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – LO nr 2 ul. Mickiewicza – budynek główny: wykonanie izolacji ścian piwnic”.


1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie : www.rzislupsk.pl

Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym

Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 50,00 zł

płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.


2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień – CPV:

45.45.30.00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku głównego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Słupsku, w zakresie:

 1. wykonanie izolacji ścian fundamentowych

  • odkopanie zewnętrznych ścian piwnic do głębokości ław fundamentowych

  • rozbiórka istniejącej ciężkiej izolacji

  • wykonanie nowej izolacji przeciw wilgociowej wraz z dociepleniem oraz zabezpieczeniem folią kubełkową (docieplenie płytami styrodur gr. 6 cm z zamkami typu L)

  • odtworzenie nawierzchni

 2. remont podestu i schodów zewnętrznych

  • demontaż i ułożenie ponowne schodów głównych

 3. wywiezienie i utylizacja gruzu.


Szczegółowy zakres prac należy wykonać wg dokumentacji projektowej i przedmiaru stanowiącego załącznik do siwz. Wycenę ofertową przedmiotu zamówienia należy wykonać na podstawie przedmiaru.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy.

W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić koszt zajęcia pasa drogowego od ul. Prusa oraz koszty zabezpieczenia wykopów wg. własnej kalkulacji.


 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia – 30.10.2009r.

6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełniania.

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Pzp.:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przestawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych
  do wykonania zamówienia , tj.

- wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch robót polegających na wykonaniu izolacji ścian piwnic lub fundamentowych, o łącznej wartości minimum 80% ceny ofertowej, odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

- dysponują kierownikiem robót branży budowlanej.

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej na kwotę minimum 100.000 zł.

 1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.

- spełniają wymagania określone w art. 24 ust. 1 i 2.


6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie w systemie: spełnia-niespełnia.


6.3. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.


 1. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; (rozdz. V. pkt 1 ppkt 1 i 4):

  1. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 .

  2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 złożone na załączniku nr 3

  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

  4. Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  5. Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


 1. W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  tj. (rozdz. V. pkt 1 ppkt 2):

  1. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwóch robót polegających na wykonaniu izolacji ścian piwnic lub fundamentowych, o łącznej wartości minimum 80% ceny ofertowej, odpowiadających robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – załącznik nr 4.

  2. Dokumenty potwierdzające, że roboty o których mowa wyżej zostały wykonane należycie. Dokumenty muszą dotyczyć pozycji ujętych w załączniku nr 4.

  3. Wykaz osób - kierownik robót branży budowlanej, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i którzy będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, załącznik nr 6;

  4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych
   do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował.

  5. Kserokopie uprawnień budowlanych i ważnych zaświadczeń o przynależności do Izby Budowlanej - osób wskazanych w pkt c).


 1. W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (rozdz. V. pkt 1 ppkt 3):

  1. Przedstawienie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 100.000 zł.


7. Wadium – 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).


8. Kryterium oceny ofert – najniższa cena.100%.


9. Składanie ofert do godziny 11:30 dnia 11.08.2009r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 8 – sekretariat.


10. Termin związania ofertą 30 dni.


11. Otwarcie ofert: 11.08.2009r. o godz. 11:45 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji
w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 10.


12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.


13. Zamawiający, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia.


14. Ogłoszenie zostało przesłane do prezesa UZP w dniu 20.07.2009r. i opublikowane w BZP pod nr 245302 - 2009, a następnie opublikowane na stronach internetowych: www.rzislupsk.pl, www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń RZI w Słupsku ul.Banacha 12 oraz Urzędu Miasta Słupska.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pawiński Jacek
Data wytworzenia:
20 lipca 2009
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
20 lipca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek