Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Uzbrojenie terenu osiedla „Przy Lesie” – rejon ulicy Klonowej w Słupsku – I etap

składanie ofert: 11.08.2009 10:45 • Rejonowy Zarząd Inwestycji, 76-200 Słupsk, ul.Banacha12, pok. nr8-sekretariat
otwarcie ofert: 11.08.2009 11:00 • Rejonowy Zarząd Inwestycji, 76-200 Słupsk, ul.Banacha12, pok. nr10

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku,

76-200 Słupsk, ul.Banacha 12,

działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk


O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.150.000 euro na roboty budowlane

Uzbrojenie terenu osiedla „Przy Lesie” – rejon ulicy Klonowej w Słupsku – I etap


1. SIWZ zamieszczona będzie na stronie : www.rzislupsk.pl

Ponadto specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Rejonowym

Zarządzie Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, pok. nr 1. Cena 100,00 zł

płatne w kasie lub za zaliczeniem pocztowym.


2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień - CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

wodnej

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uzbrojenia terenu osiedla „Przy Lesie” rejon ulicy Klonowej w Słupsku w sieci:

- wodociągowa

- kanalizacji sanitarnej

- kanalizacji deszczowej wraz z separatorem tłuszczów, piaskownikiem i zbiornikiem retencyjnym

Roboty należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą załącznik do siwz, uwzględniając jednocześnie poniższy opis :

- w ofercie należy uwzględnić rozbiórkę 10 m3 fundamentów betonowych znajdujących się na terenie prowadzenia robót uzbrojeniowych,

- roboty odtworzeniowe istniejących nawierzchni dróg w ulicach Klonowej i Hołdu Pruskiego,

- koszty wykonania wycinki, karczowania oraz wywózki, istniejącej na terenie prowadzenia robót zieleni, na odległość do 5 km


Uwaga:

W zakres zamówienia nie wchodzi wykonanie dróg tymczasowych.


  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Termin wykonania zamówienia – 30.06.2010r.

6. Warunki udziału w postępowaniu i sposób dokonania oceny ich spełniania.

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 Pzp.:

  1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przestawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.

- wykażą wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

minimum czterech robót uzbrojenia terenu w zakresie branży sanitarnej o łącznej wartości nie mniejszej niż 80% ceny ofertowej, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,

- dysponują kierownikiem budowy branży sanitarnej, kierownikiem robót branży budowlanej, posiadającymi odpowiednie uprawnienia.

  1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie zamówienia :

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę minimum 2.000.000,00 zł.

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, tj.

- spełniają wymagania określone w art. 24 ust. 1 i 2.


6.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych w ofercie w systemie: spełnia-nie spełnia.


6.3. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1.)W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

  1. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 .

  2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 złożone na załączniku nr 3

  3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

  4. Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  5. Oświadczenie Wykonawcy lub aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.


2) W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,minimum czterech robót uzbrojenia terenu w zakresie branży sanitarnej o łącznej wartości nie mniejszej niż 80% ceny ofertowej ,wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

b) Dokumenty potwierdzające, że roboty ,o których mowa wyżej, zostały wykonane

należycie. Dokumenty muszą dotyczyć pozycji ujętych w załączniku nr 4.


c) Wykaz osób (kadry technicznej- kierownik budowy branży sanitarnej, kierownik robót budowlanych), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.


d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa wyżej, Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował.


e) Kserokopie uprawnień budowlanych i ważnych zaświadczeń o przynależności do Izby Budowlanej osób wskazanych w pkt c)


3) W zakresie znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej
wykonanie zamówienia, (rozdz. V. pkt 1 ppkt 3):


a) Przedstawienie polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 2.000.000,00 zł


7. Wadium – 110.000,00 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100).


8. Kryterium oceny ofert – najniższa cena 100%.


9. Składanie ofert do godziny 10:45 dnia 11.08.2009r. w Rejonowym Zarządzie Inwestycji w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 8 – sekretariat.


10. Termin związania ofertą 30 dni.


11. Otwarcie ofert: 11.08.2009r. o godz. 11:00 w Rejonowym Zarządzie Inwestycji
w Słupsku, ul.Banacha 12, pok. nr 10.


12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.


13. Zamawiający, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia, dopuszcza możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, zgodnego z przedmiotem zamówienia.


14. Ogłoszenie zostało przesłane do prezesa UZP w dniu 20.07.2009r. i opublikowane w BZP pod nr 245404 - 2009, a następnie opublikowane na stronach internetowych: www.rzislupsk.pl, www.um.slupsk.pl oraz na tablicy ogłoszeń RZI w Słupsku ul.Banacha 12 oraz Urzędu Miasta Słupska.


Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pawiński Jacek
Data wytworzenia:
20 lipca 2009
Informację opublikował:
Mariusz Kowalski
Data publikacji:
20 lipca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek