Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku

składanie ofert: 3.08.2009 11:00 • Urząd Miejski w Slupsku, Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk, pok. 303
otwarcie ofert: 3.08.2009 11:15 • Urząd Miejski w Slupsku, Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk, pok. nr 110

Gmina Miejska Słupsk, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3
o g ł a s z a


przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206 000 euro

na zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Słupsku1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego

w Słupsku.

2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Wydział Administracyjny, 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 307

nieodpłatnie lub na stronie internetowej www.slupsk.pl

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7.Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem

aukcji elektronicznej.

8.Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

9.Termin wykonania zamówienia – 21 dni od dnia podpisania umowy.

10. .O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

oraz załączą następujące dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków:

a) Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24

ustawy - Prawa zamówień publicznych na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik

nr 5 do SIWZ.

b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 złożone na

załączniku nr 6 do SIWZ wraz z aktualnym dokumentem (przyjmuje się do sześciu miesięcy

od daty wystawienia przez organ wystawiający) dopuszczającym Wykonawcę do obrotu

prawnego w zakresie objętym zamówieniem.

Uwaga: Jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej

do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej.

c) Wypełniony formularz oferty (zgodny z załącznikiem nr 4) zawierający oferowaną cenę,

d) Oświadczenie o zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia złożone na druku

zgodnym z formularzem oferty (załącznik nr 4),

e) Oświadczenie o przyjęciu projektu umowy stanowiącej integralną część SIWZ bez

zastrzeżeń, złożone na druku zgodnym z formularzem oferty (załącznik nr 4),

f) Oświadczenie o udzielonej gwarancji na poszczególne rodzaje sprzętu będące przedmiotem

oferty,

g) Opis oferowanego sprzętu wraz z wymaganymi certyfikatami. Do opisu oferowanego sprzętu

nie należy wykorzystywać druków Zamawiającego zawartych w Załącznikach Nr, Nr 2 i Nr 3.
Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych

przez Wykonawcę dokumentów.


11. Kryteria oceny ofert - cena - 100%

12. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.


13. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami :

Tadeusz Szemryk - tel. 059 8488440

14. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na tablicy ogłoszeń

i stronie internetowej Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu ....... lipca 2009r.


15.CPV - 30200000 – urządzenia komputerowe.


Dodano dnia 28 lipca 2009r.

Zamawiający wprowadza następujące zmiany treści SIWZ:

1. Zmienia się treść Załącznika Nr 2 do SIWZ, który przyjmuje brzmienie jak w załączeniu.

2. Zmienia się treść Załącznika Nr 7 do SIWZ (Umowa sprzedaży) w następujący sposób:

Zmienia się treść § 8 ust.1, który przyjmuje brzmienie:
1. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasają po upływie 18 miesięcy, licząc od dnia, kiedy towar został Kupującemu wydany.

Zmienia się treść § 9 ust.3, który przyjmuje brzmienie:
3. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady lub awarii towaru w ramach rękojmi za wady lub gwarancji jakości w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wadzie lub awarii.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 3 sierpnia 2009r. do godz. 11.00 oraz
termin otwarcia ofert na dzień 3 sierpnia 2009r. na godz. 11.15..

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Andrzej Kaczmarczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
20 lipca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
28 lipca 2009
Nazwa pliku:
SIWZ
Informację wytworzył:
Andrzej Kaczmarczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 lipca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
28 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 1
Informację wytworzył:
Andrzej Kaczmarczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 lipca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
28 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 3
Informację wytworzył:
Andrzej Kaczmarczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 lipca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
28 lipca 2009
Nazwa pliku:
Załącznik Nr 2 po zmianach
Informację wytworzył:
Andrzej Kaczmarczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
17 lipca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
28 lipca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek