Przetargi

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Utworzenie banku osnów, przeliczenie współrzędnych punktów osnów poziomych, konwersja struktury bazy danych GEMATICUS do układu PUWG2000s6 dla Miasta Słupska

składanie ofert: 31.07.2009 11:00 • Urząd Miejski w Slupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pok. 313
otwarcie ofert: 31.07.2009 11:15 • Urząd Miejski w Slupsku, Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk, pok. nr 313

Prezydent Miasta Słupska 76-200 Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3 wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 206.000 euro na utworzenie banku osnów, wykonanie przeliczenia współrzędnych punktów poziomej osnowy szczegółowej III klasy, osnów pomiarowych i współrzędnych osnowy wysokościowej do układu PUWG2000s6 oraz konwersji struktury bazy danych GEOMATICUS wraz z transformacją wszystkich geometrycznych danych w niej zawartych do układu PUWG2000s6 dla jednostki ewidencyjnej Miasto Słupsk


1. Zakres prac:

1) Utworzenie banku osnów, wykonanie przeliczenia współrzędnych punktów poziomej osnowy

szczegółowej III klasy, osnów pomiarowych oraz współrzędnych płaskich osnowy

wysokościowej do układu PUWG2000s6 oraz konwersji struktury bazy danych

GEOMATICUS wraz z transformacją wszystkich geometrycznych danych w niej zawartych do

układu PUWG2000s6 dla jednostki ewidencyjnej Miasto Słupsk

2) Celem zamówienia jest dostosowanie funkcjonującego w Wydziale Dokumentacji Geodezyjno-

Kartograficznej i Katastru układu współrzędnych płaskich prostokątnych

oznaczonych symbolem „1965” do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 roku

w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2000 r Nr 70, poz. 821).


2. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie wykonywane będzie w dwóch etapach. Wymagany termin realizacji:

ETAP I: 4 m-ce od daty zawarcia umowy

ETAP II: 5 m-cy od daty zawarcia umowy


3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych oraz nie przewiduje się zamówień

uzupełniających.

4. Warunki udziału w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

  1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22, ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz

  udokumentują to poprzez złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do

  wykonywania działalności zwiazanej z przedmiotem zamówienia publicznego

  2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują/lub będą dysponować

  potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią

  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób

  zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy)

  3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.


5. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych

przez wykonawcę dokumentów:

  1) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych na formularzu

oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia.

Uwaga: Jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej.

Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą lecz potwierdzony przez organ wydający, że jego dane sa aktualne w wymaganym terminie.


3) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie wskazanym w art. 24

ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.

4) Wypełniony formularz oferty (zgodny z załącznikiem nr 2) sporządzony wg załączonego

wzoru.

5) Oświadczenie złożone na druku zgodnym z formularzem oferty (załącznik nr 2) o zgodności

przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia.

6) Oświadczenie złożone na druku zgodnym z formularzem oferty (załącznik nr 2), o przyjęciu

projektu umowy (załącznik nr 6) stanowiącej integralną część specyfikacji istotnych

warunków zamówienia bez zastrzeżeń.

7) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca zdolnych do

wykonania przedmiotu zamówienia wraz z kopiami poświadczonymi „za zgodność

z oryginałem” uprawnień zawodowych w zakresie 1 i 2.

8) Informacja o podwykonawcach, w przypadku gdy wykonawca zamierza

zrealizować zamówienie przy udziale podwykonawców – załącznik nr 5.

 1. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do administrowania Powiatową Bazą

  Danych zorganizowaną w hurtowni danych GEOMATICUS systemu EWID 2007.

10) Wykaz osób ( minimum jedna ), którymi dysponuje Wykonawca posiadających

certyfikat potwierdzający kwalifikacje do administrowania Powiatową Bazą Danych

zorganizowaną w hurtowni danych GEOMATICUS systemu EWID2007, lub przedstawi

pisemne zobowiązanie innych podmiotów o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania

zamówienia.


6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie internetowej

Zamawiającego pod adresem: www.slupsk.pl oraz w Wydziale Dokumentacji

Geodezyjno – Kartograficznej i Katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku, 76 - 200 Słupsk,

Plac Zwycięstwa 3, pok. Nr 313.

7. Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

8. Kryterium oceny ofert – waga 100%.

9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Zwycięstwa 3 pok. 313 –

sekretariat Wydziału DGKiK, w terminie do 31 lipca 2007 r. do godz. 11:00

10. Termin związania ofertą - 30 dni od terminu składania ofert.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

14. Słownik CPV – 7135.41.00-5 Usługi odwzorowania cyfrowego


Ogłoszenie opublikowano na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego Słupsku w dniu 22 lipca 2009r.


Dodano dnia 27 lipca 2009r.

Zamawiający wprowadza zmianę treści Załącznika Nr 1 do SIWZ w pkt. V.2.1), który przyjmuje brzmienie:


"V.2.1) Dokonać inwentaryzacji punktów istniejących przewidzianych do pomiaru metodą satelitarną GPS."
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Ryszard Kwiatkowski Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 lipca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
27 lipca 2009
Nazwa pliku:
SIWZ
Podmiot publikujący:
Wydział Geodezji i Katastru
Informację wytworzył:
Ryszard Kwiatkowski Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
Data wytworzenia:
22 lipca 2009
Informację opublikował:
Tadeusz Szemryk
Data publikacji:
27 lipca 2009

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek