Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XVI sesja Rady Miejskiej w Słupsku

26 lutego 2020, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku o stanie bezpieczeństwa Miasta Słupska w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2019.

 3. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji w Słupsku ze swojej działalności oraz informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego w 2019 roku.

 4. Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Słupsku z działalności Straży Miejskiej za rok 2019.

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Słupsk za rok 2019.

 6. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o:

  1. zgłoszonych żądaniach, dotyczących roszczeń odszkodowawczych powstałych na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.,

  2. wydanych decyzjach ustalających opłatę w związku ze zbyciem nieruchomości, której wartość wzrosła wskutek uchwalenia miejscowego planu bądź jego zmiany, o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 20019 r.

 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 27 listopada 2019 r. (wg stanu na dzień 7 lutego 2020 r.).

 2. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 16/8),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 16/9),

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok (druk nr 16/12),

  4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2020-2037 (druk nr 16/17),

  5. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminą Słupsk w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych (druk nr 16/1),

  6. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, dla kandydatów spoza obwodu, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 16/2),

  7. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (druk nr 16/3),

  8. w sprawie zmiany uchwały nr VII/100/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 16/5),

  9. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Na Wzgórzu” w Słupsku (druk nr 16/10),

  10. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olimpijska” w Słupsku (druk nr 16/11),
  11. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za postój i sposobu ich pobierania (druk nr 16/14),

  12. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/628/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Słupska (druk nr 16/15),

  13. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/205/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody rosnącego w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 16/7),

  14. w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody (druk nr 16/13),

  15. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr II/6/02 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Słupska (druk nr 16/16),

  16. w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku (druk nr 16/6).

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Sprawy bieżące.


  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA +

  Tadeusz BOBROWSKI +

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ +

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Bożena HOŁOWIENKO +

  Łukasz JAWORSKI +

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM +

  Anna MROWIŃSKA +

  Anna ROŻEK +

  Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

  Paweł SKOWROŃSKI -

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI +

  Aldona ŻURAWSKA +

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
19 lutego 2020
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
27 lutego 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek