Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

24 listopada 2021, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Słupska w roku szkolnym 2020/2021.

 3. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku dotycząca potrzeb w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.

 4. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XXVI/432/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2021 rok (druk nr 37/14).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok (druk nr 37/15).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2021 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XXVI/432/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2021 rok (druk nr 37/16).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2021-2040 (druk nr 37/20).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego miasta Słupska na lata 2022 - 2026” (druk nr 37/2).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Słupska Specjalnej Strefy Rewitalizacji (druk nr 37/3).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok (druk nr 37/12).

 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 roku (druk nr 37/4).

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2021-2027 dla Miasta Słupska i gmin, które zawarły z Miastem Słupsk porozumienie w sprawie wspólnej organizacji transportu publicznego (druk nr 37/5).

 14. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody (druk nr 37/6).

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/594/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przyznawania nagród za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej (druk nr 37/1).

 16. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska (druk nr 37/7).

 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Słupska (druk nr 37/8).

 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kobylnica w sprawie zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych (druk nr 37/9).

 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/478/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2021 roku (druk nr 37/10).

 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/213/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku, wysokości dodatkowych opłat za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenie warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat (druk nr 37/11).

 21. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (druk nr 37/13).

 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej (druk nr 37/17).

 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/638/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Słupsku oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Rady Miejskiej w Słupsku (druk nr 37/18).

 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 37/19).

 25. Interpelacje i zapytania radnych.

 26. Sprawy bieżące.

  Lista obecności radnych na sesji:

  Kamil BIERKA +

  Tadeusz BOBROWSKI +

  Beata CHRZANOWSKA +

  Kazimierz CZYŻ +

  Bogusław DOBKOWSKI +

  Wojciech GAJEWSKI +

  Bożena HOŁOWIENKO -

  Łukasz JAWORSKI +

  Ryszard KRUK +

  Jan LANGE +

  Małgorzata LENART +

  Wojciech LEWENSTAM +

  Anna MROWIŃSKA +

  Anna ROŻEK +

  Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

  Paweł SKOWROŃSKI +

  Piotr SKOWROŃSKI +

  Renata STEC +

  Jacek SZARAN +

  Paweł SZEWCZYK +

  Adam TREDER +

  Artur WISZNIEWSKI +

  Aldona ŻURAWSKA +

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
17 listopada 2021
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
29 listopada 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek