Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LII sesja Rady Miejskiej w Słupsku

30 listopada 2022, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Słupska w roku szkolnym 2021/2022.

 3. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o podmiotach, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku dotycząca potrzeb w zakresie wykonywania pracy przez skazanych w 2023 roku.

 4. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXII/518/21 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na zaciągnięcie zobowiązania, które obniży łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 52/11).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2022 rok oraz zmiany treści Uchwały Nr XXXIX/602/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2022 rok (druk nr 52/12).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2022-2037 (druk nr 52/19).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/717/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 52/6).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/644/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie planu podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2022 roku (druk nr 52/10).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (druk nr 52/13)

 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/509/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska (druk nr 52/1).

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny (druk nr 52/3).

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/672/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Słupska oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki oświatowe funkcjonujące na terenie miasta Słupska prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Słupsk (druk nr 52/7).

 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Mieście Słupsku, w roku szkolnym 2022/2023 (druk nr 52/5).

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/745/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 czerwca 2018 roku, w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Słupskiego Centrum Usług Wspólnych” oraz nadania jej statutu (druk nr 52/8).

 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Słupska z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok (druk nr 52/4).

 17. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Banacha na działce nr 117 obr. 8 w Słupsku (druk nr 52/9).

 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVII/220/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia woli przeprowadzenia prywatyzacji Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o. o. w Słupsku (druk nr 52/14).

 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/284/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 listopada 2000 roku w sprawie nieodpłatnego zbycia do 15% udziałów pracownikom jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej w Słupsku powstałej w wyniku przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Słupsku (druk nr 52/15).

 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/162/99 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie nieodpłatnego zbycia do 15% udziałów pracownikom jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miejskiej w Słupsku powstałej w wyniku przekształcenia Zarządu Budynków Komunalnych w Słupsku (druk nr 52/16).

 21. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyn gry na terenie miasta Słupska (druk nr 52/17).

 22. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyn gry na terenie miasta Słupska (druk nr 52/18).

 23. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Słupsku do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (druk nr 52/2).

 24. Interpelacje i zapytania radnych.

 25. Sprawy bieżące.

Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
23 listopada 2022
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
23 listopada 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek