Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LIV sesja Rady Miejskiej w Słupsku

25 stycznia 2023, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesji w dniu 26 października 2022 r. (wg stanu na dzień 12 stycznia 2023 r.).

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska za 2022 rok.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2023 rok oraz zmiany treści uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2023 rok (druk nr 54/7).

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i przystąpienia przez Miasto Słupsk do realizacji programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Mieście Słupsku” na rok 2023 (druk nr 54/11).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta Słupska w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 54/12).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 54/13).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (druk nr 54/14).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy i statutu Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku (druk nr 54/8).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Osiedle" w Słupsku (druk nr 54/2).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mickiewicza B" w Słupsku (druk nr 54/3).

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska (druk nr 54/4).

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania w 2023 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków (druk nr 54/9).

 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023 roku (druk nr 54/1).

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody, na nieodpłatne przejęcie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz Miasta Słupska (druk nr 54/15).

 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LII/761/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Mieście Słupsku, w roku szkolnym 2022/2023 (druk nr 54/10).

 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy terenowi zieleni w Słupsku (druk nr 54/5).

 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Słupsku (druk nr 54/6).

 19. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 54/16).

 20. Rozpatrzenie skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska (druk nr 54/17).

 21. Rozpatrzenie wniosku o usunięcie naruszenia interesu prawnego właściciela nieruchomości (druk nr 54/18)

 22. Interpelacje i zapytania radnych.

 23. Sprawy bieżące.

Lista obecności radnych na sesji:

Kamil BIERKA -

Tadeusz BOBROWSKI +

Beata CHRZANOWSKA +

Kazimierz CZYŻ +

Bogusław DOBKOWSKI +

Wojciech GAJEWSKI +

Bożena HOŁOWIENKO +

Łukasz JAWORSKI +

Ryszard KRUK +

Jan LANGE +

Małgorzata LENART +

Wojciech LEWENSTAM +

Anna MROWIŃSKA +

Anna ROŻEK +

Mirosława SAGUN-LEWANDOWSKA +

Paweł SKOWROŃSKI +

Piotr SKOWROŃSKI -

Renata STEC +

Jacek SZARAN +

Paweł SZEWCZYK +

Adam TREDER +

Artur WISZNIEWSKI +

Aldona ŻURAWSKA +
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
18 stycznia 2023
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
25 stycznia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek