Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LXX sesja Rady Miejskiej w Słupku

27 marca 2024, 9:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Sprawozdanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z działalności Ośrodka za 2023 rok.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2023-2026, w 2023 roku.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji w 2023 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Słupsku na lata 2019-2025+ ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji – POLITYKA SPOŁECZNA SŁUPSK 2025+.

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+ w latach 2020-2022 oraz sprawozdanie z ewaluacji tego Programu za okres 2017-2022.

 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z pomocy udzielonej na podstawie uchwały Nr V/33/2011 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 7. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o:

  1. zgłoszonych żądaniach, dotyczących roszczeń odszkodowawczych powstałych na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.,

  2. wydanych decyzjach ustalających opłatę w związku ze zbyciem nieruchomości, której wartość wzrosła wskutek uchwalenia miejscowego planu bądź jego zmiany, o których mowa w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

 1. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 4 i 20 grudnia 2023 r. (wg stanu na 28 lutego 2024 r.)

 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z niezrealizowanej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku oraz informacja o uchwałach podjętych w latach 2010 – 2023, które są w trakcie realizacji.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2024 rok (druk nr 70/9).

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2024-2041 (druk nr 70/14).

 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku dotacji celowej z budżetu Miasta Słupska z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu zestawu manekinów szkoleniowych klasy QCPR, symulatora w postaci kamizelki do nauki odkrztuszania oraz treningowego defibrylatora AED (druk nr 70/17).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii pw. Św. Jacka w Słupsku na realizację zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie Kościoła pw. Św. Jacka w Słupsku” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (druk nr 70/10).

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (druk nr 70/12).

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Słupskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026 (druk nr 70/13).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku przy ul. Gdyńskiej 13a (druk nr 70/4).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk nr 70/8).

 11. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody (druk nr 70/2).

 12. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa będącego pomnikiem przyrody (druk nr 70/3).

 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Słupskie Starorzecza" (druk nr 70/7).

 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Miasta Słupska w 2024 roku (druk nr 70/5).

 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 70/11).

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 5.8. „Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie wsparcia uczniów w rozwoju ich uzdolnień” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (druk nr 70/15).

 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniu o ruchu okrężnym (rondu) w Słupsku (druk nr 70/1).

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy Spokojnej w Słupsku (druk nr 70/6).

 19. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Zdrowia z petycją o ujednolicenie sprawozdawczości w zakresie chorób zakaźnych (druk nr 70/16).

 20. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania nowego terminu załatwienia skargi (druk nr 70/18).

 21. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku z przeprowadzonej kontroli wydatkowania w 2023 roku środków samorządowych przez Polską Filharmonię „Sinfonia Baltica” im. Wojciecha Kilara w Słupsku.

 22. Interpelacje i zapytania radnych.

 23. Sprawy bieżące.

Lista obecności radnych na sesji

Tadeusz BOBROWSKI +

Beata CHRZANOWSKA +

Kazimierz CZYŻ +

Bogusław DOBKOWSKI +

Wojciech GAJEWSKI +

Bożena HOŁOWIENKO +

Mieczysław JAROSZEWICZ +

Łukasz JAWORSKI +

Ryszard KRUK +

Jan LANGE +

Małgorzata LENART +

Wojciech LEWENSTAM +

Anna MROWIŃSKA +

Anna ROŻEK +

Mirosława SAGUN +

Paweł SKOWROŃSKI +

Piotr SKOWROŃSKI +

Renata STEC +

Jacek SZARAN +

Paweł SZEWCZYK +

Adam TREDER +

Artur WISZNIEWSKI +

Aldona ŻURAWSKA +
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska
Data wytworzenia:
20 marca 2024
Informację opublikował:
Bożena Dacko
Data publikacji:
20 marca 2024
Informację zaktualizował:
Bożena Dacko
Data aktualizacji:
2 kwietnia 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek