Ogłoszenia - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia

Słupsk, 16.01.2018 r.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 ,,Królestwo Skrzatów” w Słupsku

ul. Witolda Lutosławskiego 6, 76 – 200 Słupsk

tel.: 59 8428353 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

GŁÓWNY KSIĘGOWY (½ ETATU)

I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE)

 1. Wymagania zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ); tj. z dnia 13 października 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2077).

 1. Wykształcenie: spełnianie jednego z poniższych warunków:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
 • ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

II. WYMAGANIA DODATKOWE (BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCENY):

 1. Doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo – budżetowych.
 2. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa oświatowego oraz Karty Nauczyciela
 3. Znajomość programów finansowo – księgowych jednostek budżetowych.
 4. Znajomość obsługi programu KSAT, służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległym samorządom.
 5. Znajomość przepisów płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych
 6. Znajomość programu płacowego PŁACE Progman, kadrowego KADRY Progman, PRZELEWY Progman, iPrzedszkole.
 7. Znajomość rozliczeń z ZUS oraz programu PŁATNIK
 8. Znajomość programu Microsoft Excel, Word
 9. Znajomość zasad funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.
 10. Znajomość zasad rozliczania podatku VAT w jednostkach samorządowych.

III. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Obsługa finansowo – księgowa placówki – prowadzenie pełnej księgowości placówki.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Sporządzanie i kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, których dane wynikają z ksiąg rachunkowych, analiz, sprawozdań statystycznych.
 6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 7. Sporządzanie list płac, rozliczenia składek ZUS oraz rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 8. Rozliczenie podatku VAT.
 9. Rozliczanie i nadzór gospodarki finansowej, związanej z żywieniem dzieci.

 1. Przestrzeganie obowiązującego terminu przeprowadzania inwentaryzacji i jej rozliczania.
 2. Prowadzenie korespondencji w zakresie spraw finansowych.
 3. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych.
 4. Wykonywanie prac zleconych przez dyrektora.

IV. WARUNKI PRACY I PŁACY:

1. Zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy o pracę na czas nieokreślony.

2. Wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1786, z 2017 r. poz.1621) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Przedszkolu Miejskim nr 4 ,,Królestwo Skrzatów” w Słupsku.

3. Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 4 ,,Królestwo Skrzatów” w Słupsku, ul. Witolda Lutosławskiego 6

4. Czas pracy: 20 godzin tygodniowo.

V. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W miesiącu grudniu 2017 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim nr 4 „Królestwo Skrzatów” w Słupsku, był wyższy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum Vitae.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla kandydatów.
 4. Kserokopie świadectw pracy, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 5. Kserokopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia.
 6. Aktualne zaświadczenie o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)
 7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
 8. Dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia.
 9. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Kopia dokumentu potwierdzająca niepełnosprawność.
 11. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) na potrzeby związane z naborem.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 1. Wymagane dokumenty należy składać w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr 4 ,,Królestwo Skrzatów” w Słupsku od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00 do dnia 26.01.2018 roku.
 2. Aplikacja winna zawierać adnotację: ,,Nabór na stanowisko głównego księgowego Przedszkola Miejskiego nr 4 ,,Królestwo Skrzatów” w Słupsku, ul. Witolda Lutosławskiego 6. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. O terminie postępowania w formie rozmowy kwalifikacyjnej mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko głównego księgowego osoby spełniające wymagania powiadomione zostaną indywidualnie.
 4. Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 , z 2017 r. poz. 1930) po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 4 ,,Królestwo Skrzatów” w Słupsku oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie nr 4 "Królestwo Skrzatów" w Słupsku
Informację wytworzył:
Maria Dudek
Data wytworzenia:
16 stycznia 2018
Informację opublikował:
Maria Dudek
Data publikacji:
16 stycznia 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek