Ogłoszenie o pracę - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o pracę

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W SŁUPSKU

ul. Królowej Jadwigi 3, 76-200 SŁUPSK

OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko: referent ds. szkolnych w wymiarze 1 etatu.


Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

1. Wymagania niezbędne:

a. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, przynajmniej 2 lata,

d. wykształcenie : średnie lub wyższe w zakresie prawa pracy, ekonomii i administracji,

e. znajomość zagadnień związanych z ustawą o pracownikach samorządowych, prawie oświatowym, Kartą Nauczyciela, Kodeksem Pracy;

f. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

g. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,

h. dla osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

2. Wymagania dodatkowe:

1. obsługa komputera w środowisku Windows, pakietu Microsoft Office, obsługa urządzeń biurowych,

2. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

3. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów,

4. samodzielność, dokładność, terminowość, rzetelność, dobra organizacja pracy,

5. umiejętność pracy pod presją czasu.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka stanowiska:

1. Pomoc doradcza na rzecz słuchaczy Zespołu,

2. Prowadzenie naboru na formy kształcenia zawodowego i pozaszkolnego (kursy, seminaria),

4. Promocja kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych jak również na terenie miasta i powiatu słupskiego,

5. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania w Zespole

6. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych,

7. Przygotowanie i uczestnictwo w realizacji programów unijnych.

8. Pozyskiwanie środków zewnętrznych (aplikowanie wniosków EFS, przygotowywanie dokumentacji do przetargów),

9. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnętrzny system doradztwa:

• kuratorium oświaty,

• centrami informacji i planowania kariery zawodowej,

• poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

• powiatowymi urzędami pracy, przedstawicielami organizacji zrzeszającymi

• pracodawcami itp.

10. Współpraca z instytucjami szkoleniowymi,

11. Prowadzenie na bieżąco i zgodnie z przepisami dokumentacji słuchaczy i uczniów. Wprowadzanie danych na bieżąco do Systemu Informacji Oświatowej.

13. Przyjmowanie zgodnie z Kuratorium Oświaty dokumentów związanych z rekrutacją do szkoły.

14. Wystawianie zaświadczeń uczniom i słuchaczom Zespołu.

15. Wystawianie duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji uczniów i słuchaczy oraz indeksów.

16. Prowadzenie korespondencji związanej z organizacją szkoły i form pozaszkolnych.

17. Przygotowywanie do wysyłki i wysyłanie poczty.

4. Warunki pracy na stanowisku:

- praca wykonywana będzie w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku, ul. Królowej Jadwigi 3 w Słupsku,

- praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,

- praca ma charakter biurowy, wymaga codziennego kontaktu z klientami oraz powiązanymi

instytucjami,

- w miesiącu poprzedzajacym ogłoszenie, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:

a. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z opisem swoich osiągnięć i sukcesów w pracy,

b. list motywacyjny,

c. dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

d. kserokopie świadectw pracy

e. kwestionariusz osobowy opatrzony własnoręcznym podpisem,

f. podpisane oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności – zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,

g. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje),

h. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku, ul. Królowej Jadwigi 3, sekretariat, 76-200 Słupsk lub pocztą na adres Zespołu z dopiskiem: "Nabór na stanowisko referenta ds. szkolnych", w terminie do dnia 15.04.2024 r. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku Zespołu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone podpisaną klauzulą:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. "

Dokumenty złożone w konkursie nie będą odsyłane i zostaną komisyjnie zniszczone po zamknięciu konkursu.


Dyrektor

Zespołu Szkół Budowlanych

i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku

Tomasz Wójcik

Podmiot publikujący:
Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego
Informację wytworzył:
Tomasz Wójcik
Data wytworzenia:
14 grudnia 2023
Informację opublikował:
Kamilla Micuńska
Data publikacji:
27 czerwca 2018
Informację zaktualizował:
Kamilla Micuńska
Data aktualizacji:
2 kwietnia 2024
Nazwa pliku:
Nabór na stanowisko specjalista ds. szkolnych
Informację wytworzył:
Tomasz Wójcik
Data wytworzenia:
14 grudnia 2023
Informację opublikował:
Kamilla Micuńska
Data publikacji:
14 grudnia 2023
Nazwa pliku:
Nabór na stanowisko referent ds. szkolnych
Informację wytworzył:
Tomasz Wójcik
Data wytworzenia:
2 kwietnia 2024
Informację opublikował:
Kamilla Micuńska
Data publikacji:
2 kwietnia 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek