Deklaracja dostępności - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.um.slupsk.pl/struktura_miasta/jednostki_budzetowe/obiekty/505.html

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku

ul. Zygmunta Augusta 62a

76-200 Słupsk

tel. kom. 514 342 077

tel. kom. 514 342 163

e-mail: pm3slupsk@wp.pl - dyrektor

Data publikacji strony internetowej: 2009.02.19

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020. 03.30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo;
  • dokumenty są zapisane w PDF lub w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji;
  • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

Powody wyłączenia:

  • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast – czarne tło, żółte litery;
  • podświetlane linki;

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03- 30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest Ilona Pakos, e-mail: pm3slupsk@wp.pl

Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 514 342 163 lub 514 342 077

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

1. Aby dostać się do budynku przedszkola należy wejść bramką, która znajduje się naprzeciw głównego wejścia, a następnie pokonać dwa niskie stopnie oraz drzwi otwierane ręcznie.

2. Budynek jest dwukondygnacyjny wraz z podpiwniczeniem. Aby dostać się na poziom powyżej parteru należy pokonać schody.

3. W budynku nie ma windy osobowej, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. W okolicach budynku przedszkola znajduje się parking miejski dla samochodów (6 miejsc parkingowych).

5. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym do przedszkola.

7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie nr 3 w Słupsku
Informację wytworzył:
Dyrektor
Data wytworzenia:
19 stycznia 2023
Informację opublikował:
Ilona Pakos
Data publikacji:
19 stycznia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek