Daklaracja dostępności - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Daklaracja dostępności

Deklaracja dostępności witryny internetowej Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku

Młodzieżowy Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Witryna internetowa Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2006-12-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak możliwości regulowania wielkości czcionki,
 • brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,
 • brak możliwości odczytania tekstu,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-12
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Violetta Wójcik.
 • E-mail: mdkslupsk@wp.pl
 • Telefon: 59 842 50 52

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Słupsku
 • Adres: ul. Szarych Szeregów 8
  76-200 Słupsk
 • E-mail: mdkslupsk@wp.pl
 • Telefon: 59 842 50 52

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Dom Kultury znajduje się w budynku przy ul. Szarych Szeregów 8 w Słupsku

Wejście do budynku jest od podwórza. Obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie placówki nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Występującymi barierami są:
- brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
- brak windy,
- ograniczenia w ciągach komunikacyjnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Podmiot publikujący:
Młodzieżowy Dom Kultury w Słupsku
Informację wytworzył:
Violetta Wójcik
Data wytworzenia:
12 lutego 2021
Informację opublikował:
Piotr Cichosz
Data publikacji:
23 marca 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek