Ogłoszenie. Nabór na wolne stanowisko pracy. - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie. Nabór na wolne stanowisko pracy.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 9

„Akademia Uśmiechu” w Słupsku,
ul. Sportowa 10 , 76-200 Słupsk

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

SAMODZIELNY REFERENT

Nabór dotyczy zatrudnienia na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu.

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3. kandydat na stanowisko pracownika samorządowego nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;

4. wykształcenie średnie lub wyższe;

5. w przypadku posiadania wyłącznie wykształcenia średniego minimum 2-letni staż
pracy;

6. pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać
dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które
wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi
z ustawy o pracownikach samorządowych;

7. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego
potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania
kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

1. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracach związanych z zamówieniami artykułów żywieniowych, bądź prowadzeniu żywienia zbiorowego – preferowany co najmniej roczny staż pracy na stanowisku pracownika zaopatrzenia/intendenta (placówki oświatowe, bądź edukacyjne);

2. umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu i arkusz kalkulacyjny);

3. umiejętność obsługi programów komputerowych:

- STOŁÓWKA – do obsługi żywienia dzieci;

- MAGAZYN – do ewidencjonowania zużycia środków czystości;

- aplikacja - IPRZEDSZKOLE – do ewidencjonowania frekwencji dzieci i naliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

4. zdolności interpersonalne: sumienność, skrupulatność, odpowiedzialność, terminowość. Umiejętność podejmowania i argumentowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, bezkonfliktowość, odporność na stres i działanie pod presją czasu.

III. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) składanie zamówień, dopilnowanie dostaw, rozliczanie zamówień dotyczących: żywności, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, artykułów biurowych, środków czystości,

2) prowadzenie rejestru faktur, szczegółowe opisywanie faktur, rachunków, sprawdzenie ich pod względem formalnym, rachunkowym, wypisywanie wniosków o zaangażowanie środków, terminowe przekazywanie dokumentacji do Centrum Usług Wspólnych w Słupsku,

3) dokonywanie zakupów sprzętu, towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania placówki zgodnie z ustawą zamówień publicznych, prowadzenie dokumentów i postępowań w zakresie zamówień publicznych,

4) współdziałanie z dyrektorem w istotnych sprawach dotyczących funkcjonowania przedszkola,

5) wykonywanie prac zleconych przez dyrektora,

6) planowanie i układanie jadłospisów w porozumienia z dyrektorem przedszkola i kucharzem, zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, umieszczanie na tablicy ogłoszeń dla rodziców oraz w systemie iprzedszkole,

7) planowanie i organizacja zakupów, wydawanie artykułów spożywczych i chemii gospodarczej, zapis w formie elektronicznej,

8) prowadzenie kartoteki magazynowej żywnościowej w formie elektronicznej,

9) sporządzanie rozliczeń miesięcznych,

10) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami żywieniowymi),

11) czuwanie nad oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi i chemią gospodarczą, przestrzeganie czystości zgodnie z wymogami HACCP, wykorzystaniem produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem,

12) prowadzenie zestawień i sprawozdawczości w zakresie żywienia dzieci i personelu,

13) prowadzenie dokumentacji „Książka obiektu” – dbanie o stan techniczny budynku, nadzór i przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych,

14) kierowanie bieżącymi remontami, naprawami sprzętu i urządzeń w przedszkolu,

15) wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora przedszkola

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1. długotrwałe unieruchomienie przy pracy siedzącej;

2. praca przy komputerze wymagająca stałej koncentracji i obciążenia wzroku;

3. praca jednozmianowa: od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV);

2. list motywacyjny;

3. kwestionariusz osobowy;

4. dokumenty poświadczające wymagane wykształcenie (kserokopie świadectw ukończenia szkoły, dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów);

5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących minimum 2-letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego lub zaświadczenie o zatrudnieniu (jeżeli stosunek pracy trwa nadal) zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pracy za granicą – przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego;

6. oświadczenia:

- o posiadanym obywatelstwie,

- o pełnej zdolności do czynności prawnych,

- o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o nieposzlakowanej opinii,

- o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (RODO) oraz
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb tej rekrutacji;

7. inne dokumenty poświadczające kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń
o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje);

VI. Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 9 „Akademia Uśmiechu” w Słupsku może w każdym czasie i na każdym etapie zakończyć procedurę naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kancelarii Przedszkola Miejskiego nr 9 „Akademia Uśmiechu” w Słupsku, ul. Sportowa 10 w godzinach od 9:00 do 14:00 albo przesłać pocztą na adres Przedszkola. Składane oferty powinny być opatrzone dopiskiem „Nabór na stanowisko samodzielny referent w Przedszkolu Miejskim nr 9 „Akademia Uśmiechu” w Słupsku, ul. Sportowa 10, 76-200 Słupsk” w terminie do dnia 18 stycznia 2022 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii Przedszkola. Aplikacje, które wpłyną po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny i życiorys (CV), powinny być opatrzone klauzulą:

„Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Przedszkolu Miejskim nr 9 „Akademia Uśmiechu” w Słupsku zostaną podłączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.

Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Informacja o wyniku naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Miejskiego nr 9 w Słupsku oraz na tablicy informacyjnej w budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 „Akademia Uśmiechu” w Słupsku, ul. Sportowa 10, 76-200 Słupsk.

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Miejskim nr 9 „Akademia Uśmiechu” w Słupsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi 4,54%

Dyrektor

Przedszkola Miejskiego nr 9

„Akademia Uśmiechu” w Słupsku

Urszula Aleksandrowicz

Słupsk, 04.01.2022r.

Podmiot publikujący:
Przedszkole Miejskie nr 9 "Akademia Uśmiechu" w Słupsku
Informację wytworzył:
Urszula Aleksandrowicz
Data wytworzenia:
4 stycznia 2022
Informację opublikował:
Aneta Jakubczyk
Data publikacji:
4 stycznia 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek