Zapytanie ofertowe 2023 - Struktura Miasta

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe 2023

Opis Zapytania Ofertowego

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ „ELEKTRYK“

IM. NOBLISTÓW POLSKICH

76-200 SŁUPSK

ul. SZCZECIŃSKA 60

POSTĘPOWANIE: ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Remont sali lekcyjnej nr 105

Numer postępowania nadany przez Zamawiającego - SG/2/21/1/2023

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zapytanie ofertowe jest prowadzone na podstawie Zarządzenia nr 15/2022 Dyrektora Zespołu Szkół „Elektryk“ im. Noblistów Polskich w Słupsku z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej 130.000,00 złotych.

2. Wykonawca po zapoznaniu się z całością opisu zapytania ofertowego, składa tylko jedną ofertę w języku polskim, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję cenową.

II. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane sali lekcyjnej nr 105 oraz korytarza przylegajacego do tej sali, polegające na:

- przygotowaniu powierzchni sufitów i ścian do malowania farbami emulsyjnymi (kolorystyka do uzgodnieniea z Wykonawcą),

- wymiana drzwi płycinowych wejściowych do sali lekcyjnej na drzwi aluminiowe z przewiązką, przeszklone szybą bezpieczną (kolor ramy i ościeżnicy – biały),

- demontaż starej wykładziny oraz płytek PCV,

- przygotowanie i zagruntowanie podłoża do ułożenia wykładziny wraz z cokołami,

- wylanie masy samopoziomującej,

- ułożenie wykładziny PCV homogenicznej rulonowej grubości min. 2 mm typu Tarkett Norma z wywinięciem na ścianę, spawanie wykładziny (dobór wykładziny do uzgodnienia z Wykonawcą),

- wymiana parapetu okiennego,

- malowanie farbami olejnymi grzejników i rur grzejnikowych.

Szczegółowy zakres robót zawarty jest w nakładach rzeczowych – zał. nr 2 do OZO.

Termin realizacji zamówienia do 18.08.2023 r.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony formularz oferty – zał. nr 1 do opisu zapytania ofertowego.

2. Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonych nakładów rzeczowych – zał.

nr 2 do opisu zapytania ofertowego.

3. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (wypis z rejestru

działalności gospodarczej lub KRS).

IV. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH OPISU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Upoważnionymi do udzielania informacji o zapytaniu ofertowym jest Pan Roman Mieloch - e-mail: roman.mieloch@zsp1slupsk.pl

2. W prowadzonej korespondencji należy posługiwać się numerem postępowania

SG/2/21/1/2023

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostaną związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Oferta ma być sporządzona na druku formularza z napisem "OFERTA" – zał. nr 1.

2.Strony oferty należy kolejno ponumerować.

3.Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego z

napisem „Oferta – remont sali lekcyjnej nr 105 – nie otwierać przed

07.06.2023 r. godz. 10:15“.

4.Na kopercie Wykonawca wskaże swój adres.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Zespołu Szkół „Elektryk“ im. Noblistów Polskich w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 60.

Termin składania ofert upływa w dniu 07.06.2023 r. do godz. 10:00.

VIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Oferty zostaną otwarte w dniu 07.06.2023 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – pomieszczenie specjalisty ds. gospodarczych.

Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi:

- nazwę firm, ich adresy,

- informacje dotyczące ceny oferty,

- termin wykonania zamówienia,

- okres gwarancji.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego zostanie przesłana Wykonawcom, na ich żądanie, po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą nie później niż przed upływem terminu związania ofertą – zgodnie ze wzorem umowy stanowiacym załącznik nr 3 do OZO.

IX. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w niniejszym OZO.

2. Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku i podana w złotych polskich

liczbowo i słownie.

X. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami wyboru wykonawcy:

a) oferowana cena 80%

b) termin wykonania robót 20 %

1.Opis kryteriów wyboru wykonawcy

- cena – 80%, max 80 pkt.

Sposób obliczenia punktów:

przyznane punkty = cena najniższa brutto : cena oferty badanej x 80% x 100.

- termin wykonania robót – 20 %, max 20.

Sposób obliczenia punktów:

przyznane punkty = najkrótszy termin realizacji zamówienia : termin oferty badanej x 20% x 100.

Słupsk, dnia 01.06.2023 r.

ZATWIERDZIŁ

Dyrektor ZSEL

mgr Aldona Pląska

Podmiot publikujący:
Zespół Szkół "Elektryk" im. Noblistów Polskich w Słupsku
Informację wytworzył:
Aldona Pląska
Data wytworzenia:
1 czerwca 2023
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
1 czerwca 2023
Informację zaktualizował:
Roman Mieloch
Data aktualizacji:
7 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Opis Przedmiotu Zamówienia
Informację wytworzył:
Aldona Pląska
Data wytworzenia:
1 czerwca 2023
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
1 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Druk oferty - zał. nr 1
Informację wytworzył:
Aldona Pląska
Data wytworzenia:
1 czerwca 2023
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
1 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Przedmiar i nakłady rzeczowe - zał. nr 2
Informację wytworzył:
Aldona Pląska
Data wytworzenia:
1 czerwca 2023
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
1 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Umowa wzór
Informację wytworzył:
Aldona Pląska
Data wytworzenia:
1 czerwca 2023
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
1 czerwca 2023
Nazwa pliku:
Informacja o udzieleniu zamówienia
Informację wytworzył:
Aldona Pląska
Data wytworzenia:
7 czerwca 2023
Informację opublikował:
Roman Mieloch
Data publikacji:
7 czerwca 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek