Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.

Przedstawiamy skrót najważniejszych zagadnień dotyczących przetwarzania danych osobowych, jakie mogą mieć miejsce po 25 maja 2018 r. w związku z załatwianiem spraw w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Czym są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska 76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3; e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel. 59 84 88 300;

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim 76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3, e-mail: iod@um.slupsk.pl, tel. 59 84 88 300;

3. Administrator Twoich danych osobowych - Prezydent Miasta Słupska - przetwarza je na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Słupsku;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Miasta Słupska;
c) w pozostałych przypadkach
Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Twoje dane mogą być udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;

6. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


8. Przysługuje
Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. W sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, podanie przez Ciebie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany w tym profilować.


Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych oraz przysługujących w związku z tym praw, stanowiącą realizację obowiązku informacyjnego Administratora , o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 (RODO), otrzymają Państwo każdorazowo przy załatwianiu konkretnej sprawy.


Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Inspektor Ochrony Danych
Data wytworzenia:
25 maja 2018
Informację opublikował:
Agata Kaczmarowska
Data publikacji:
17 grudnia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek