Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Sposoby stanowienia aktów prawnych

Zarządzenia Prezydenta Miasta
 1. Projekty zarządzeń Prezydenta przygotowują Dyrektorzy na podstawie polecenia Prezydenta, Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika lub z własnej inicjatywy, gdy wynika to z przepisów prawa.
 2. Prezydent może powołać zespół do opracowania projektu zarządzenia.
 3. W opracowywaniu projektów zarządzeń uczestniczy radca prawny, który opiniuje projekt pod względem formalno-prawnym.
 4. Projekt zarządzenia powinien zawierać:
  • przedmiot regulacji,
  • podstawę prawną,
  • proponowane uregulowania,
  • wykonawcę zarządzenia,
  • termin i sposób wejścia w życie,
  • akceptację prawną,
  • podpis osoby wnioskującej i opracowującej projekt.
 5. Do projektu zarządzenia załącza się uzasadnienie obejmujące:
  • przedstawienie istniejącego stanu w sprawie , która ma być normowana,
  • wyjaśnienie potrzeb i celu wprowadzenia zmiany,
  • wykazanie przewidywanych skutków finansowych i wskazanie źródeł finansowania.
 6. Centralny rejestr zarządzeń prowadzi Wydział Organizacji Urzędu.
 7. Wydziały prowadzą rejestry wydziałowe.

Uchwały Rady Miejskiej

Przepisy:
 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713),
 2. Statutu Miasta Słupska (Statut Miasta Słupska)
 3. Regulaminu Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Słupsku (Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego)
 4. Uchwały Nr LVIII/781/18 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (uchwała)
stanowią, że:
 1. Rada Miejska w Słupsku stanowi - podejmuje uchwały we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy - miasta Słupska na prawach powiatu, o ile ustawy nie stanowią inaczej, a także w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do jej kompetencji.
 2. Na podstawie upoważnień ustawowych Radzie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze miasta. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

  PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW I PODEJMOWANIE UCHWAŁ

 3. Projekty uchwał Rady przygotowują Dyrektorzy Wydziałów Urzędu Miejskiego na polecenie Prezydenta Miasta, Zastępcy Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika bądź z własnej inicjatywy, gdy wynika to z przepisów prawa.
 4. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają również: Przewodniczący Rady, Komisje, Kluby Radnych, grupa co najmniej 5 radnych oraz 300 mieszkańców wpisanych do rejestru wyborców miasta Słupska.
 5. Dyrektorzy Wydziałów w ramach swojej właściwości opracowują projekty uchwał. W opracowywaniu projektów uchwał uczestniczy Radca Prawny, który opiniuje projekt pod względem formalno-prawnym. Opracowujący projekty i wnioskujący podpisują uzasadnienie.
 6. Projekty uchwał powinny zawierać:
  • przedmiot regulacji,
  • podstawę prawną,
  • proponowane uregulowania,
  • wykonawcę uchwały,
  • termin i sposób wejścia uchwały w życie,
  • uzasadnienie podjęcia uchwały,
  • akceptację prawną
 7. Uzasadnienie projektu uchwały powinno zawierać:
  • przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie która ma być normowana,
  • wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały,
  • wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym,
  • charakterystykę przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych,
  • skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały,
  • źródła finansowania.
 8. Prezydent Miasta oraz inne podmioty uprawnione do występowania z inicjatywą podjęcia uchwały kierują projekty uchwał pod obrady Rady.
 9. Projekty uchwał, przed rozpatrzeniem na sesji, Przewodniczący Rady przekazuje komisjom do zaopiniowania. Za zgodą Rady Przewodniczący może przedstawić na sesji do rozpatrzenia projekt uchwały nie przekazany wcześniej do zaopiniowania Komisjom.
 10. Podjęcie uchwał przez Radę Miejską na sesji odbywa się według następującej procedury:
  • przedstawienie projektu uchwały,
  • przedstawienie opinii komisji Rady,
  • prezentacja stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie opinii i wniosków komisji,
  • głosowanie poprawek do projektu uchwały zgłoszonych przez komisje i radnych - w pierwszej kolejności głosuje się poprawki dalej idące,
  • głosowanie nad projektem uchwały po przegłosowanych poprawkach,
  • Przewodniczący stwierdza fakt podjęcia lub nie podjęcia uchwały, podając liczbę głosów “za”, “przeciw” i wstrzymujących się”.
 11. Uchwały Rady Miejskiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
 12. Radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.
 13. Uchwały Rady powinny zawierać w szczególności:
  • datę, numer i tytuł,
  • podstawę prawną,
  • określenie przedmiotu,
  • określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
  • termin wejścia w życie uchwały

   Uchwały mogą zawierać również inne elementy, na przykład:

  • opisową treść wstępną,
  • określenie sposobu publikowania,
  • przepisy przejściowe i derogacyjne,
  • uzasadnienie.
 14. Uchwały Rady podpisuje prowadzący obrady.
 15. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.
 16. Uchwały Biuro Rady Miejskiej przekazuje Prezydentowi Miasta do realizacji.
 17. Centralny rejestr uchwał Rady prowadzi Biuro Rady Miejskiej. Wydziały prowadzą rejestry wydziałowe.
Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Renata Szczęsna - Dyrektor, Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
30 czerwca 2008
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
20 lipca 2020
Nazwa pliku:
XXX-422-12
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
19 grudnia 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
20 lipca 2020
Nazwa pliku:
Obwieszczenie
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
19 grudnia 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
20 lipca 2020
Nazwa pliku:
XXX-427-12
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
19 grudnia 2012
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
20 lipca 2020
Nazwa pliku:
XXXII-441-13
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady
Data wytworzenia:
30 stycznia 2013
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
20 lipca 2020
Nazwa pliku:
obwieszczenie z 29 października 2014 r.
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
29 października 2015
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
20 lipca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek