Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:


1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Słupska (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3; e-mail: urzad@um.slupsk.pl, tel.(0-59 84 88 300);

2. Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim (76-200 Słupsk, pl. Zwycięstwa 3, e-mail: iod@um.slupsk.pl, tel. (0-59) 84 88 300;

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 22² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, zarządzenie Prezydenta Miasta Słupska w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy, wyłącznie w celu zapewnienia ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym.

4. Monitoringiem wizyjnym objęto:

  • budynek Urzędu Miejskiego (Ratusz) pl. Zwycięstwa 3,

  • budynek Urzędu Miejskiego (Mały Ratusz) pl. Zwycięstwa 1,

  • budynek SCOPIES przy ul. Niedziałkowskiego 6,

  • lokal Straży Miejskiej ul. Jaracza 5.

5. Informacja o odbiorcach

Pani/Pana dane mogą być udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa;

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od dnia nagrania.

8. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych prawem) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. / Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.

Podmiot publikujący:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Informację wytworzył:
Inspektor Ochrony Danych
Data wytworzenia:
23 stycznia 2019
Informację opublikował:
Agata Kaczmarowska
Data publikacji:
23 stycznia 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek