Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o naborze kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023


Na podstawie informacji Prezesa Sądu Okręgowego w Słupska z 24 maja 2019 r., Rada Miejska w Słupska winna dokonać wyboru następującej liczby ławników na kadencję 2020-2023:

- 38 ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Słupsku, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego 2 ławników,

- 20 ławników do orzekania w Sądu Rejonowym w Słupsku, w tym do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego 14 ławników.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125).

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 2. jest nieskazitelnego charakteru;

 3. ukończył 30 lat;

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 5. nie przekroczył 70 lat;

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach w zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.


Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 6. duchowni;

 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;

 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

 1. prezesi właściwych sądów;

 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Zgłoszenia kandydata na ławnika należy dokonać na karcie zgłoszenia, dołączając następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 357 ze zmianami), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

  Wymienione w punktach od 1 do 4 dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Wymienione dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.


Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.


Zgłoszenia kandydatów należy składać do 30 czerwca 2019 r. w Biurze Rady Miejskiej, Plac Zwycięstwa 3, pok. 116, tel. 59 84 88 336, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Słupsku, tj.:

 • poniedziałek: od godz. 7.30 do 16.30,

 • wtorek, środa, czwartek: od godz. 7.30 do 15.30,

 • piątek: od godz.7.30 do 14.30.

Wzór karty zgłoszenia został udostępniony w Biurze Rady Miejskiej pok. 116 oraz na stronie podmiotowej Ministra Sprawiedliwości (gov.pl/sprawiedliwosc karta zgłoszenia).


Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Słupsku po 30 czerwca, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.


Zgodnie z rozporządzeniem z 9 czerwca 2011 r. Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. nr 121, poz. 693), kartę wraz z dokumentami, podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.

W przypadku nieodebrania ww. dokumentów, podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez radę w terminie 30 dni po upływie terminu, o którym powyżej.

Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
30 maja 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
31 maja 2019
Nazwa pliku:
Karta zgłoszenia
Podmiot publikujący:
Wydział Obsługi Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
29 maja 2015
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
31 maja 2019
Nazwa pliku:
wzór oświadczeń
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
30 maja 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
31 maja 2019
Nazwa pliku:
lista osób zgłaszających kandydata
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor BRM
Data wytworzenia:
30 maja 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
31 maja 2019
Nazwa pliku:
RODO
Podmiot publikujący:
Biuro Rady Miejskiej
Informację wytworzył:
Dyrektor BRM
Data wytworzenia:
30 maja 2019
Informację opublikował:
Ilona Czechowicz
Data publikacji:
31 maja 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek