Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla właścicieli pojazdów na 2022 rok

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA w trybie art. 50a oraz 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.


ODBIÓR POJAZDU

Pojazd usunięty z drogi na podstawie art. 50a oraz 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) na koszt właściciela umieszcza się na wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Słupska parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie.

Usunięcie pojazdu na podstawie art. 130a dotyczy:

 • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

 • nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

 • przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;

 • pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

 • pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.

Pojazd może być również usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
kierowała nim osoba:

 • znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu;

 • nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

 • jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej

Usunięcie pojazdu na podstawie art. 50a następuje:

przypadku pozostawienia pojazdu bez tablic rejestracyjnych lub którego stan wskazuje na to, że nie jest używany.


 1. Odbiór pojazdu odholowanego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji Policji / Straży Miejskiej możliwy jest po uiszczeniu opłaty za jego usunięcie z drogi (holowanie) i przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Lokalizacja parkingu strzeżonego:

Usługi Transportowe i Parkowania Pojazdów Dariusz Krawczyk
ul. Przemysłowa 35
76-200 Słupsk
tel. 607-449-086

 1. Opłaty pobiera Miasto Słupsk. Stawki opłat za usuwanie pojazdów z dróg oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym na obszarze Miasta Słupska ustala corocznie w drodze uchwały Rada Miejska w Słupsku.

Wysokość opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdu określa uchwała nr XXXVII/575/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 roku.

 1. Opłata za przechowywanie naliczana jest za każdą dobę przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym, natomiast opłata za usunięcie pojazdu (holowanie) ma charakter jednorazowy.


4. Wpłaty należy dokonać:

a) w kasie Urzędu Miejskiejgo w Słupsku przy ul. Plac Zwycięstwa 3
w poniedziałki. godz. 8.00 - 14.00 lub

b) na wskazany poniżej rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Słupsku:
08 1140 1153 0000 2175 4200 1011 lub

na druku płatności należy umieścić następujące dane:
- marka i nr rejestracyjny pojazdu,
- suma kwot za usunięcie pojazdu z drogi (holowanie) oraz za jego przechowywanie na parkingu (ilość dób przechowywania x stawka kwotowa za dobę przechowywania).

5. Warunkiem odbioru pojazdu z w/w parkingu jest okazanie przez osobę uprawnioną:

a) zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu (Policja lub Straż Miejska) - dotyczy pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

b) dokumentu tożsamości,

c) dokumentu upoważniającego do używania pojazdu (np. dowód rejestracyjny, pokwitowanie wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe).

6. Odbiór pojazdu z parkingu możliwy jest w godzinach 8.00 – 16.00. Po godz. 16:00 kontakt pod numerem telefonu 607 449 086 z pracownikiem firmy Usługi Transportowe i Parkowania Pojazdów Dariusz Krawczyk

Pojazd z parkingu odbiera właściciel (posiadacz) wskazany w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe). Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, należy przedłożyć dodatkowo upoważnienie od współwłaściciela/li do odbioru pojazdu z parkingu.

Przy odbiorze odholowanego pojazdu przez osobę nie będącą jego właścicielem, konieczne jest przedłożenie upoważnienia do używania pojazdu wystawione przez jego właściciela lub też zgłoszenie się po odbiór pojazdu razem z jego właścicielem.


Wymagane działania:

 1. dokonanie płatności w kasie Urzędu Miejskiego w Słupsku, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Słupsku podany wyżej;

 2. udanie się do właściwej Komendy Policji/Straży Miejskiej w celu uzyskania zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego (jeśli jest wymagane);

 3. odbiór pojazdu z parkingu po okazaniu w/w dokumentów.


W A Ż N E

Zgodnie z art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) nieodebranie pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia z drogi (w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 lub 2 w/w ustawy) spowoduje, że Prezydent Miasta Słupska wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz Miasta Słupska.

Zgodnie z art. 50a ust. 2 ustawy nieodebranie pojazdu w terminie 6 miesięcy od dnia jego usunięcia skutkuje przejęciem porzuconego pojazdu na własność Miasta Słupska.

W przypadku orzeczenia przepadku pojazdu na rzecz Miasta Słupska koszty związane z usunięciem (holowaniem), przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania dotyczącego przepadku na rzecz Miasta Słupska zostaną ściągnięte od właściciela pojazdu w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.). Jeżeli w chwili usunięcia pojazd znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego, osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów, o których mowa wyżej (art. 130a ust. 10i ustawy).

Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje Prezydent Miasta Słupska.PODSTAWA PRAWNA Art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 130a ust. 1 i 2 w/w ustawy pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela na podstawie dyspozycji wydanej przez uprawnione podmioty w następujących przypadkach:

Art. 130a.

1. Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany
w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c;

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch ta-kiego pojazdu;

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu prze-znaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2;

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego,
że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie
do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa w art. 135 ust. 2.


2. Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

a) znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

b) nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.


3. Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.


PODMIOTY UPRAWNIONE DO USUNIĘCIA POJAZDU Z DROGI

Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje:

 1. policjant - w sytuacjach, o których mowa w art. 50a oraz 130a ust. 1-3 w/w ustawy;

 2. strażnik gminny (miejski) - w sytuacjach, o których mowa w art. 50a oraz 130a ust. 1 pkt 1, 4 i 5 w/w ustawy;

 3. osoba dowodząca akcją ratowniczą - w sytuacji, o której mowa w ust. 3.
  1. Odnośnik do Uchwały

http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/35328.html
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Pani Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Data wytworzenia:
10 grudnia 2021
Informację opublikował:
Andrzej Kaczmarowski
Data publikacji:
10 grudnia 2021

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek