Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestry, ewidencje, archiwa


Rejestr - Informacja o dokonanych zgłoszeniach budów

pok.01A Plac Zwycięstwa 1, tel.59 8488323
Rejestr publicznie dostępny


Rejestr uchwał Rady Miejskiej

pok.116, tel.8488392
Rejestr publicznie dostępny.

Rejestr wniosków i interpelacji radnych

pok.116, tel.8488392
Rejestr publicznie dostępny.

Rejestr skarg i wniosków wpływających do Rady Miejskiej w Słupsku

pok.116, tel.8488390
Rejestr publicznie dostępny.

Rejestr osób odznaczonych Medalem Pamiątkowym „Za Zasługi dla Miasta Słupska”

pok.116, tel.8488390
Rejestr publicznie dostępny.

Ewidencja komisji Rady Miejskiej

pok.116, tel.8488390
Ewidencja publicznie dostępna.

Rejestr uchwał

- Miejskiej Rady Narodowej w Słupsku
- Rady Miejskiej w Słupsku

Wydawanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

pokój - 08, tel./fax 59 84-88-385

Kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje z rejestru stanu cywilnego:
1) odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego,
2) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
3) zaświadczenia o stanie cywilnym,
4) zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego (Podstawa prawna – art.44 i 133 prawa o aktach stanu cywilnego).

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

(Podstawa prawna - art. 45 prawa o aktach stanu cywilnego ).

Ewidencja gruntów i budynków

pok. 313 tel. 59 84-88-411, fax:59 84-88-411

Rejestr prowadzony na podstawie art.7d pkt 1 lit. a, art. 22 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn.zm.).

Dane udostępniane są zgodnie z:

1. art. 24 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne odpłatnie z wyjątkami określonymi w art. 40aust.2 pkt 2, pkt 3, pkt 4 oraz art. 40b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Pliki cyfrowe z danymi ewidencyjnymi wydawane są w formacie: swde, gml, dxf, kcd.

2. art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.235 z późn. zm.).Dane udostępniane są nieodpłatnie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w formie plików swde, gml.


Rejestr cen i wartości nieruchomości

pok. 313 tel.59 84-88-411, fax:59 84-88-411

Rejestr prowadzony na podstawie art. 7d pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Dane udostępniane są odpłatnie z wyjątkami określonymi w art. 40a ust.2 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Forma udostępnienia: plik cyfrowy w formacie swde, gml lub jako raport w formacie rtf, doc (dane wydrukowane lub zapisane w pliku).


Rejestr zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych

pok. 313 tel.59 84-88-324, 59 84-88-220, fax:59 84-88-411

Rejestr prowadzony na podstawie § 8 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. z 2013r., poz.1183).

Dane zawarte w rejestrze są jawne, udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 782 z późn. zm.)


Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

pok. 313 tel.59 84-88-411, fax:59 84-88-411

Rejestr prowadzony na podstawie § 10 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. z 2013r., poz.1183).

Dane z rejestru udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 782 z późn. zm.) z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Ewidencja materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

pok. 313 tel.59 84-88-324, 59 84-88-220, fax:59 84-88-411

Rejestr prowadzony na podstawie § 9 ust.1 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DZ. U. z 2013r., poz.1183).

Dane udostępniane są odpłatnie z wyjątkami określonymi w art. 40a ust.2 pkt 2, pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

pok. 313 tel.59 84-88-398, fax:59 84-88-411

Rejestr prowadzony na podstawie art. 47a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)

Udostępnienie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 782 z późn. zm.) w postaci określonej w§ 10 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 125).


Rejestr zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

pokój 221, tel 84-88-419
Ewidencja publicznie dostępna

Rejestr wydawanych kart wędkarskich

pokój 222, tel 84-88-401
Rejestr prowadzony na potrzeby WGKMiOŚ

Rejestr pomników przyrody

pokój 221, tel 84-88-384
Ewidencja publicznie dostępna

Rejestr zwierząt i roślin chronionych podlegających ograniczeniom w obrocie na podstawie umów międzynarodowych

pokój 221, tel 84-88-384
Rejestr prowadzony na potrzeby WGKMiOŚ

Rejestr decyzji o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa uznanego za agresywnego

pokój 221, tel 84-88-384
Rejestr prowadzony na potrzeby WGKMiOŚ

Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Publicznie dostępny wykaz dany o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 1. wnioski i pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  pokój 222, tel. 8488443
 2. wnioski i pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska
  pokój 222, tel. 8488443
 3. wnioski i pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych
  pokój 222, tel. 8488443
 4. wnioski i pozwolenia wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  pokój 222, tel. 8488401
 5. zgłoszenia instalacji , z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
  pokój 222, tel. 8488443
 6. wnioski i pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
  pokój 222, tel. 8488401
 7. wnioski o wydanie decyzji o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz decyzje zatwierdzające te programy, a tak że informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
 8. wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 9. wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.
Informacje udostępnia się na pisemny wniosek. Informację udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku. Ze względu na stopień skomplikowania sprawy termin odpowiedzi może zostać przedłużony do dwóch miesięcy.
Odmowa udostępnienia informacji następuje w drodze decyzji. Podstawa prawna – art. 19 ust. 4, art. 20 ust. 4, art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.).

Rejestr pojazdów

pok. 02, tel.: (0-59) 84-88-332; fax : (0-59) 84-23-638
Udostępnianie danych na podstawie art.80 c i 80 d - Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz. 515 z 2003 r z późn. zm.) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

Rejestr wydanych dowodów rejestracyjnych

pok. 02, tel.: (0-59) 84-88-332; fax : (0-59) 84-23-638
Udostępnianie danych na podstawie art.80 c i 80 d - Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz. 515 z 2003 r z późn. zm.) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

Rejestr wydanych pozwoleń czasowych

pok. 02, tel.: (0-59) 84-88-332; fax : (0-59) 84-23-638
Udostępnianie danych na podstawie art.80 c i 80 d - Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz. 515 z 2003 r z późn. zm.) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

Rejestr wydanych kart pojazdów

pok. 02, tel.: (0-59) 84-88-332; fax : (0-59) 84-23-638
Udostępnianie danych na podstawie art.80 c i 80 d - Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz. 515 z 2003 r z późn. zm.) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.).

Centralny rejestr skarg i wniosków

pokój 106 , telefon 84 -88 -459
Rejestr dostępny na wniosek stron postępowania. Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / tekst jednolity- Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926

Centralny rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta

pokój 106 , tel. 848 83 60
Rejestr publicznie dostępny.

Centralny rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw do wykonywania zadań

pokój 106, telefon 84-88-360
Rejestr publicznie dostępny

Ewidencja osobowa

pokój 119 , tel. 848 83 29, 848 84 73
Ewidencja dostępna na wniosek zainteresowanego posiadającego interes prawny.Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926/

Centralny rejestr procedur zewnętrznych

pokój 106 telefon 84-88-459
Rejestr publicznie dostępny.

Ewidencja szkół i placówek oświatowych niepublicznych

pokój nr 210, tel. 8488448
Ewidencja publicznie dostępna .

Archiwa akt osobowych pracowników administracji i obsługi przedszkoli miejskich od roku 1985 oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych

pokój nr 204, tel. 8488232
Archiwa dostępne na pisemny wniosek zainteresowanego.

Rejestr instytucji kultury

pokój nr 312, tel. 8488 421

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Słupsk, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Słupsk:
1.Zgodnie z § 10 ust.1 wyżej wspomnianego rozporządzenia rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora
2.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1)otwarty dostęp do zawartości rejestru
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3.Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora
4.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.


MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY
Numer wpisu do rejestru – 1/94
Data wpisu do rejestru – 05.02.1994
Data kolejnych wpisów -
Pełna nazwa instytucji kultury – Młodzieżowe Centrum Kultury w Słupsku
Skrócona nazwa instytucji kultury –
Siedziba i adres – 76-200 Słupsk, ul. 3 Maja 22
Oznaczenie organizatora instytucji kultury – Miasto Słupsk
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury – brak
Akt o utworzeniu instytucji kultury – Uchwała Nr XXI/95/87 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30.06.1987r. w sprawie powołania MCK
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury – Uchwała Nr XIX/243/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie zmiany statutu Młodzieżowego Centrum Kultury w Słupsku

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Numer wpisu do rejestru – 4/92
Data wpisu do rejestru – 01.11.1992
Data kolejnych wpisów -
Pełna nazwa instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku
Skrócona nazwa instytucji kultury –
Siedziba i adres – 76-200 Słupsk, ul. Grodzka 3
Oznaczenie organizatora instytucji kultury – Miasto Słupsk
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury – brak
Akt o utworzeniu instytucji kultury – Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Słupsku oraz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Słupsku z dnia 23 grudnia 1970 r. w sprawie połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku z Powiatową Biblioteką Publiczną w Słupsku oraz nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupsku
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury - Uchwała Nr V/27/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie: zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku. ze zmianą: Uchwała Nr XVII/223/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie: likwidacji Filii Nr 1 oraz Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii
Dąbrowskiej w Słupsku

SŁUPSKI OŚRODEK KULTURY
Numer wpisu do rejestru – 3/96
Data wpisu do rejestru – 04.05.1992
Data kolejnych wpisów -
Pełna nazwa instytucji kultury – Słupski Ośrodek Kultury
Skrócona nazwa instytucji kultury – SOK
Siedziba i adres – 76-200 Słupsk, ul. Braci Gierymskich 1
Oznaczenie organizatora instytucji kultury – Miasto Słupsk
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury – brak
Akt o utworzeniu instytucji kultury – Zarządzenie nr 5/75 Wojewody Słupskiego z dnia 26 czerwca 1975r.
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury - Uchwała Nr XIX/244/2000 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany statutu Słupskiego Ośrodka Kultury, ze zmianą: Uchwała Nr XIX/276/2012 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmiany statutu Słupskiego Ośrodka Kultury


PAŃSTWOWY TEATR LALKI „TĘCZA”
Numer wpisu do rejestru – 1/96
Data wpisu do rejestru – 02.01.1996
Data kolejnych wpisów -
Pełna nazwa instytucji kultury – Państwowy Teatr Lalki „Tęcza”
Skrócona nazwa instytucji kultury –
Siedziba i adres – 76-200 Słupsk, ul. Waryńskiego 2
Oznaczenie organizatora instytucji kultury – Miasto Słupsk
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury – brak
Akt o utworzeniu instytucji kultury – Zarządzenie Nr 33/75 Wojewody Słupskiego z dnia 10 sierpnia 1975r.
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury - Uchwała Nr XXIII/331/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej – Państwowy Teatr Lalki „Tęcza” w SłupskuPOLSKA FILHARMONIA „SINFONIA BALTICA”
Numer wpisu do rejestru – 2/96
Data wpisu do rejestru – 02.01.1996
Data kolejnych wpisów -
Pełna nazwa instytucji kultury – Polska Filharmonia „Sinfonia Baltica”
Skrócona nazwa instytucji kultury – PF „SB”
Siedziba i adres – 76-200 Słupsk, ul. Jana Pawła II 3
Oznaczenie organizatora instytucji kultury – Miasto Słupsk
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury – brak
Akt o utworzeniu instytucji kultury – Zarządzenie Wojewody Słupskiego Nr 19/80 z dnia 23 maja 1980r.
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury - Uchwała Nr XXIII/332/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej – Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” w Słupsku


NOWY TEATR IM. WITKACEGO
Numer wpisu do rejestru – 1/04
Data wpisu do rejestru – 01.07.2004
Data kolejnych wpisów -
Pełna nazwa instytucji kultury – Nowy Teatr im. Witkacego
Skrócona nazwa instytucji kultury –
Siedziba i adres – 76-200 Słupsk, ul. Lutosławskiego 1
Oznaczenie organizatora instytucji kultury – Miasto Słupsk
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury – brak
Akt o utworzeniu instytucji kultury – Uchwała Nr XXV/267/04 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 maja 2004 roku
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury - Uchwała Nr XXIII/330/12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany statutu instytucji artystycznej – Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.

Ewidencja ludności

pokój 12, telefon (59) 8488357 , (59)8488481
Dostęp do ewidencji ludności wyłącznie na pisemny wniosek osoby zainteresowanej posiadającej interes prawny, podstawa prawna- art.20 ustawy o ochronie danych osobowych z 22 sierpnia 1997r. Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

Rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy

Mały Ratusz, pokój 04 - tel. (59) 84-88-461, pokój 06 - tel. (59) 84-88-353
Rejestr dostępny na uzasadniony wniosek zainteresowanych osób.

Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Mały Ratusz, pokój 04 - tel. (59) 84-88-461, pokój 06- tel. (59) 84-88-353
Rejestr dostępny na uzasadniony wniosek zainteresowanych osób.

Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Mały Ratusz, pokój 04 - tel. (59) 84-88-461, pokój 06 - tel. (59) 84-88-353
Rejestr dostępny publicznie

Rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę (RWD-2)

Mały Ratusz, pokój 02 - tel. (59) 84-88-409, pokój 08 - tel. (59) 84-88-306
Elektroniczny rejestr dostępny dla pracowników Wydziału na podstawie uprawnień nadanych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Rejestr dostępny na uzasadniony wniosek zainteresowanych osób.

Rejestr zgłoszeń budowy

Rejestr zgłoszeń budowy

Rejestr żłobków, klubów dziecięcych i wykaz opiekunów dziennych


1. Nr wpisu 1/2011 z dnia 26.09.2011 r.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego:

Miasto Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3

Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

Żłobki przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie:

Żłobek nr 2

ul. 3 Maja 78

76-200 Słupsk

Liczba miejsc: 75

Żłobek nr 3

ul. Łukasiewicza 4

76-200 Słupsk

Liczba miejsc: 85

Żłobek nr 6

ul. Gen. Andersa 4

76-200 Słupsk

Liczba miejsc: 75

NIP 839-19-94-700

REGON 005330570

Liczba miejsc ogólna: 235

We wpisie nr 1/2011 z dnia 26.09.2011 r. dokonano w dniu 17.02.2012 r. następujących zmian:
NIP: 8393168952
REGON:
221580377
Nazwa podmiotu prowadzącego żłobek:
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku, w skład którego wchodzą:

Żłobek nr 1

ul. Gen. Andersa 4

76-200 Słupsk

Liczba miejsc: 105

Żłobek nr 2

ul. 3 Maja 78

76-200 Słupsk

Liczba miejsc: 116

Żłobek nr 3

ul. Łukasiewicza 4

76-200 Słupsk

Liczba miejsc: 126

Liczba miejsc ogólna: 347

Zmiana we wpisie dokonana 29.08.2016 r. - zmiana liczby miejsc w Żłobku Nr 3 w Słupsku z 85 na 95 na podstawie informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków, klubów dziecięcych i wykazie dziennych opiekunów złożonej przez podmiot 29.08.2016 r.

Zmiana we wpisie dokonana 31.08.2018 r. - zmiana liczby miejsc w Żłobku Nr 1 w Słupsku z 75 na 105 oraz w Żłobku Nr 3 z 95 na 126 na podstawie informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków, klubów dziecięcych i wykazie dziennych opiekunów złożonej przez podmiot 30.08.2018 r.

Zmiana we wpisie dokonana 27.08.2019 r. - zmiana liczby miejsc w Żłobku Nr 2 w Słupsku z 75 na 116 na podstawie informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków, klubów dziecięcych i wykazie dziennych opiekunów złożonej przez podmiot 26.08.2019 r.

2. Nr wpisu 2/2012 z dnia 26.03.2012 r.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego: Adriana Dallmer

Miejsce prowadzenia żłobka:

Żłobek "Słoneczko" ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77, 76-200 Słupsk

NIP 8392927887

REGON 221577790

Liczba miejsc: 14

Decyzją Nr 3/ZiSS/2017 z dniem 10.10.2017 r. podmiot został wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych Prezydenta Miasta Słupska na podstawie art. 32 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn.zm.).


3. Nr wpisu 3/2012 z dnia 06.08.2012 r.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego: Kamilla Koch

Miejsce prowadzenia żłobka:

Prywatny żłobek "Jagódki", ul. Wojska Polskiego 46A

Decyzją Nr 1/RŻiKD/2014 z dniem 23.05.2014 r. podmiot został wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych Prezydenta Miasta Słupska na podstawie art. 34, art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).


4. Nr wpisu 4/2013 z dnia 21.08.2013 r.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego: Dorota Żyglicka

Miejsce prowadzenia żłobka:

Żłobek "Bajkowy Pałacyk" ul. Jana Matejki 6, 76-200 Słupsk

NIP 8392472300

REGON 221767182

Liczba miejsc: 15

Decyzją Nr 1/RŻiKD/2015 z dniem 24.06.2015 r. podmiot został wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych Prezydenta Miasta Słupska na podstawie art. 34, art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).


5. Nr wpisu 5/2013 z dnia 16.10.2013 r.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego:

Spółdzielnia Socjalna "Lider"

Borzęcino 30/1

76-248 Borzęcino

Miejsce prowadzenia klubu dziecięcego:

Klub dziecięcy "Edulandia" ul. Młyńska 4, 76-200 Słupsk

NIP 8393173491

REGON 221961205

Liczba miejsc: 30
1) Zmiana we wpisie dokonana 11.09.2015 r. - zmiana miejsca funkcjonowania klubu oraz liczby miejsc w klubie dziecięcym na podstawie informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych złożonej przez podmiot 31.07.2015 r.
2) Zmiana we wpisie dokonana 22.01.2019 r. - zmiana liczby miejsc w klubie dziecięcym z 21 na 30 na podstawie informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych złożonej przez podmiot 10.12.2018 r.


6. Nr wpisu 6/2014 z dnia 12.02.2014 r.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego:

Firma Handlowo - Usługowa "Zuzia"
Marzena Kąkol - Wełpa

Miejsce prowadzenia klubu dziecięcego:

Klub dziecięcy ul. Batalionów Chłopskich 15, 76-200 Słupsk

NIP 5891851729

REGON 221039784

Liczba miejsc: 11

Decyzją Nr 1/ZiSS/201 z dniem 29.06.2018 r. podmiot został wykreślony z rejestru żłobków i klubów dziecięcych Prezydenta Miasta Słupska na podstawie art. 32 ust. 1, art. 34 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn.zm.).

7. Nr wpisu 7/2018 z dnia 31.08.2018 r.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego: Małgorzata Werwicka

Miejsce prowadzenia klubu dziecięcego:

Klub dziecięcy ul. Batalionów Chłopskich 15, 76-200 Słupsk

NIP 8393132612

REGON 380619950

Liczba miejsc: 15
Zmiana we wpisie dokonana 24.01.2019 r. - zmiana nazwiska podmiotu prowadzącego na podstawie informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych złożonej przez podmiot 24.01.2019 r.

8. Nr wpisu 8/2019 z dnia 22.01.2019 r.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego:

Spółdzielnia Socjalna "Lider"

ul. Młyńska 4

76-200 Słupsk

Miejsce prowadzenia klubu dziecięcego:

Klub dziecięcy "Edulandia II" ul. Młyńska 4, 76-200 Słupsk

NIP 8393173491

REGON 221961205

Liczba miejsc: 30


9. Nr wpisu 9/2019 z dnia 02.01.2020 r.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego:

Spółdzielnia Socjalna "Lider"

ul. Młyńska 4

76-200 Słupsk

Miejsce prowadzenia klubu dziecięcego:

Klub dziecięcy "Edulandia III" ul. Młyńska 4, 76-200 Słupsk

NIP 8393173491

REGON 221961205

Liczba miejsc: 19


10. Nr wpisu 10/2020 z dnia 13.05.2020 r.

Nazwa lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego:

Przedsiębiorstwa Wielobranżowe "Tulinek"

ul. Tadeusza Sygietyńskiego 7

76-200 Słupsk

Miejsce prowadzenia żłobka:

Żłobek "Centrum dziecka Tulinek" ul. Tadeusza Sygietyńskiego 7, 76-200 Słupsk

NIP 8391742631

REGON 771301173

Liczba miejsc: 25WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW

1. Organizator: Słoneczko Adriana Dallmer-Świtek, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77, 76-200 Słupsk

Dzienny opiekun: Adriana Dallmer-Świtek
Miejsce sprawowania opieki: ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77, 76-200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 04.10.2017 r.

2. Organizator: , 76-200 Słupsk

Dzienny opiekun: Krystyna Krajewska
Miejsce sprawowania opieki: ul. Młyńska 4, 76 -200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 06.04.2018 r.

3. Organizator: Spółdzielnia Socjalna Lider, ul. Młyńska 4 , 76-200 Słupsk
Dzienny opiekun: Anna Wiśniewska-Kowalczyk
Miejsce sprawowania opieki: ul. Młyńska 4, 76-200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 22.10.2018 r.

4. Organizator: Punkt Opieki Dziennej "KuRka z PodwÓrka", ul. Kaszubska 31, 76-200 Słupsk
Dzienny opiekun: Joanna Pastuszko
Miejsce sprawowania opieki: ul. Kaszubska 31, 76-200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 18.04.2019 r.

5. Organizator: Punkt Opieki Dziennej "KuRka z PodwÓrka", ul. Kaszubska 31, 76-200 Słupsk
Dzienny opiekun: Agnieszka Marciniak
Miejsce sprawowania opieki: ul. Kaszubska 31, 76-200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 18.09.2018 r.

6. Organizator: Spółdzielnia Socjalna Lider, ul. Młyńska 4, 76-200 Słupsk
Dzienny opiekun: Izabela Kubik
Miejsce sprawowania opieki: ul. Młyńska 4, 76 -200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 07.10.2019 r.

7. Organizator: Spółdzielnia Socjalna Lider, ul. Młyńska 4, 76-200 Słupsk

Dzienny Opiekun: Patrycja Maciejewska
Miejsce sprawowania opieki: ul. Młyńska 4, 76 - 200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 07.10.2019 r.

8. Organizator: ASSET, ul. Frąckowskiego 15, 76-200 Słupsk
Dzienny opiekun: Maja Wrzała
Miejsce sprawowania opieki: ul. Frąckowskiego 15, 76-200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 20.08.2020 r.

9. Organizator: ASSET, ul. Frąckowskiego 15, 76-200 Słupsk
Dzienny opiekun: Andżelika Hajduk-Łakuta
Miejsce sprawowania opieki: ul. Frąckowskiego 15, 76-200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 20.08.2020 r.

10. Organizator: Słoneczko Adriana Dallmer-Świtek, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77, 76-200 Słupsk
Dzienny opiekun: Natalia Aranowska
Miejsce sprawowania opieki: ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77 , 76 -200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 18.02.2021 r.

11. Organizator: Punkt Opieki Dziennej "KuRka z PodwÓrka", ul. Kaszubska 31, 76-200 Słupsk
Dzienny opiekun: Julia Nowak
Miejsce sprawowania opieki: ul. Kaszubska 31, 76 -200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 12.07.2021 r.

12. Organizator: Punkt Opieki Dziennej "KuRka z PodwÓrka", ul. Kaszubska 31, 76-200 Słupsk
Dzienny opiekun: Natalia Kędzierska
Miejsce sprawowania opieki: ul. Kaszubska 31, 76 -200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 27.10.2021 r.

13. Organizator: ASSET, ul. Frąckowskiego 15, 76-200 Słupsk
Dzienny opiekun: Renata Wójtowicz
Miejsce sprawowania opieki: ul. Frąckowskiego 15, 76-200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 28.12.2021 r.

14. Organizator: ASSET, ul. Frąckowskiego 15, 76-200 Słupsk
Dzienny opiekun: Ewa Sas-Kowalik
Miejsce sprawowania opieki: ul. Frąckowskiego 15, 76-200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 30.03.2022 r.

15. Organizator: Słoneczko Adriana Dallmer-Świtek, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77, 76-200 Słupsk
Dzienny opiekun: Natalia Pluta
Miejsce sprawowania opieki: ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77 , 76 -200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 11.04.2022 r.

16. Organizator: Punkt Opieki Dziennej "KuRka z PodwÓrka", ul. Kaszubska 31, 76-200 Słupsk
Dzienny opiekun: Sylwia Myślińska-Juszkowska
Miejsce sprawowania opieki: ul. Kaszubska 31, 76 -200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 10.08.2022 r.

17. Organizator: Słoneczko Adriana Dallmer-Świtek, ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77, 76-200 Słupsk
Dzienny opiekun: Danuta Kałczuga
Miejsce sprawowania opieki: ul. mjr. Henryka Sucharskiego 77, 76 -200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 09.11.2022 r.

18. Organizator: Punkt Opieki Dziennej "KuRka z PodwÓrka", ul. Kaszubska 31, 76-200 Słupsk
Dzienny opiekun: Monika Klinkosz
Miejsce sprawowania opieki: ul. Kaszubska 31, 76 -200 Słupsk
Data wpisu do wykazu: 18.05.2023 r.Podmiot publikujący:
Wydział Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
13 października 2017
Informację opublikował:
Anna Orzeł
Data publikacji:
23 marca 2021
Informację zaktualizował:
Anna Orzeł
Data aktualizacji:
21 września 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek