Beata Chrzanowska - Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Słupska - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Beata Chrzanowska
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
108

Zadania

zarządzeniem Nr 397/ZKO/2024 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 maja 2024 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Pani Beacie Chrzanowskiej – Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska.

Na podstawie art. 31, art. 33 ust. 4, art. 39 ust. 2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r., poz. 609). zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powierzam Pani Beacie Chrzanowskiej – Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska prowadzenie spraw Miasta Słupska oraz udzielam upoważnień i pełnomocnictw do wydawania decyzji administracyjnych oraz reprezentowania Miasta Słupska i Urzędu Miejskiego w Słupsku w stosunkach zewnętrznych, w zakresie określonym w § 2 - § 10. 2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o miejskiej jednostce organizacyjnej – rozumie się przez to miejskie jednostki budżetowe, spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Słupska oraz inne miejskie osoby prawne, chyba że z okoliczności wynika, iż chodzi tylko o miejskie jednostki budżetowe.
§ 2. Powierzam Pani Beacie Chrzanowskiej prowadzenie w moim imieniu następujących spraw Miasta Słupska:
1) gospodarki miejskimi zasobami lokali mieszkalnych;
2) gospodarki miejskimi zasobami lokali użytkowych;
3) gospodarki wodnej;
4) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
5) geodezji, kartografii i katastru;
6) miejskiego budownictwa mieszkaniowego;
7) budownictwa;
8) zdrowia i spraw społecznych;
9) realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu Miasta;
10) edukacji;
11) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 3. 1. Pani Beata Chrzanowska prowadzi sprawy, o których mowa w § 2 przy pomocy wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku, wymienionych w ust. 2, oraz miejskich i innych jednostek organizacyjnych wymienionych w ust. 3.
2. Pani Beata Chrzanowska wykonuje powierzone jej zadania przy pomocy następujących wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku.
1) Wydziału Geodezji i Katastru;
2) Wydziału Budownictwa;
3) Wydziału Zarządzania Nieruchomościami;
4) Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych;
5) Wydziału Edukacji.
3. Pani Beata Chrzanowska wykonuje powierzone zadania przy pomocy:
1) miejskich jednostek organizacyjnych:
2) Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółką z o.o. w Słupsku;
3) Słupskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z o.o. w Słupsku;
4) Wodociągami Słupsk Spółką z o. o. w Słupsku;
5) placówkami oświatowymi;
6) przedszkolami miejskimi;
7) szkołami podstawowymi;
8) szkołami ponadpodstawowymi;
9) Słupskim Centrum Usług Wspólnych;
10) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie;
11) Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
12) Domem Pomocy Społecznej „Leśna Oaza”;
13) Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej;
14) Zespołem Żłobków Miejskich;
15) Środowiskowym Domem Samopomocy.
4. Pani Beata Chrzanowska nadzoruje pracę i działalność wydziałów Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz miejskich jednostek organizacyjnych, wymienionych w ust. 2 i 3. § 4. 1.
W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2, upoważniam Panią Beatę Chrzanowską do działania w moim imieniu poprzez:
1) wydawanie zarządzeń i podpisywanie pism, niezastrzeżonych do wyłącznej mojej kompetencji ani do kompetencji Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska, Sekretarza Miasta Słupska lub Skarbnika Miasta Słupska;
2) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
2. W zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2, upoważniam Panią Beatę Chrzanowską do powoływania komisji do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w szczególności dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

§ 5. 1. Upoważniam Panią Beatę Chrzanowską do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska w zakresie zarządu mieniem, zawierania umów, zaciągania zobowiązań i rozporządzania prawami majątkowymi Miasta Słupska w zakresie spraw powierzonych do prowadzenia, o których mowa w § 2 z zakresu spraw publicznoprawnych i prywatnoprawnych (cywilnoprawnych, z zakresu prawa spółek i innych):
1) samodzielnie do wartości nie przekraczającej 500.000 zł;
2) we współdziałaniu z Pierwszym Zastępcą Prezydenta Miasta Słupska (reprezentacja łączna) o wartości przekraczającej 500.000 zł. 2. Pełnomocnictwa określone w ust. 1 nie wyłączają udzielenia Pani Beacie Chrzanowskiej odrębnych pełnomocnictw rodzajowych lub pełnomocnictw do dokonania poszczególnej czynności.

§ 6. Niezależnie od udzielonego Pani Beacie Chrzanowskiej pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Słupska w sprawach publicznoprawnych i prywatnoprawnych, udzielam Pani Beacie Chrzanowskiej upoważnienia i pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Miasta Słupska dotyczących programów i projektów, finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz innych projektów i programów udzielonymi odrębnymi upoważnieniami.

§ 7. Upoważniam Panią Beatę Chrzanowską do dokonywania analizy oświadczeń majątkowych i innych oraz informacji składanych przez Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członków organów zarządzających miejskimi osobami prawnymi oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta Słupska.

§ 8. 1. Powierzam Pani Beacie Chrzanowskiej – Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta - sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach i referendach w rozumieniu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Z 2023, poz. 1317 z późn. zm.) jeżeli przepisy prawa dopuszczają głosowanie przez pełnomocnika. 2. W ramach kompetencji określonej w ust. 1 Pani Beata Chrzanowska jest upoważniona do odmowy sporządzenia pełnomocnictwa.

§ 9. 1. Udzielam Pani Beacie Chrzanowskiej ogólnego pełnomocnictwa procesowego oraz upoważnienia do reprezentowania Miasta Słupska i Urzędu Miejskiego w Słupsku przed sądami oraz organami administracji publicznej.
2. Pani Beata Chrzanowska umocowany jest do ustanowienia dla Miasta Słupska innego pełnomocnika procesowego lub w postępowaniu administracyjnym w osobie adwokata albo radcy prawnego.

§ 10. 1. Pani Beata Chrzanowska zastępuje Pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta w czasie Jego nieobecności wykonując Jego uprawnienia i obowiązki. 2. Pani Beata Chrzanowska zastępuje Prezydenta Miasta Słupska w czasie Jego nieobecności oraz nieobecności Pani Marty Makuch – Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska , wykonując uprawnienia i obowiązki Prezydenta Miasta Słupska.

§ 11. 1. Powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa określone w niniejszym zarządzeniu ważne są do odwołania. 2. Z chwilą odwołania Pani Beaty Chrzanowskiej ze stanowiska Drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska powierzenie prowadzenia spraw, upoważnienia i pełnomocnictwa tracą moc.

§ 12. Traci moc zarządzenie 99/ZKO/2023 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Panu Markowi Golińskiemu – Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska.

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu. § 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka- Wojewódzka
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami i Organizacji Urzędu
Informację wytworzył:
Katarzyna Zabawa
Data wytworzenia:
27 maja 2024
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
31 lipca 2008
Informację zaktualizował:
Katarzyna Zabawa
Data aktualizacji:
28 maja 2024

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek