Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dyrektor Wydziału: Katarzyna Guzewska

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
18, 20, 119, 206, 207, 219, 221, 225
telefon
(59) 848 82 26 (pok.207)
(59) 848 82 30 (pok.225)
(59) 848 82 45 (pok. 20)
(59) 848 83 06 (pok. 119)
(59) 848 83 18 (SEKRETARIAT WYDZIAŁU)
(59) 848 83 72 (pok. 119)
(59) 848 83 80 (pok. 225)
(59) 848 83 84 (pok. 221)
(59) 848 84 01 (pok. 206)
(59) 848 84 19 (pok. 18)
(59) 848 84 43 (pok. 221)
(59) 848 84 51 (pok .18)
e-mail

Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje

Wydział realizuje następujące zadania własne

 1. zadania w zakresie ochrony środowiska:

 1. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 2. wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na inny podmiot,

 3. nakładanie w drodze decyzji obowiązku wykonania przeglądu ekologicznego,

 4. wydawanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji, której funkcjonowanie ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych dla środowiska jako całości,

 5. realizacja zadań i sprawozdawczość z zakresu Programu Ochrony Powietrza,

 6. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym stosowanie sankcji administracyjnych w odniesieniu do osób fizycznych oraz podmiotów korzystających ze środowiska negatywnie na nie oddziałujących,

 7. opracowywanie, wdrażanie, aktualizacja i sprawozdawczość z Programu Ochrony Środowiska,

 8. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnieniu zgodnie z ustawą
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

 9. sporządzanie rocznych sprawozdań wynikających z art 162 ust 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska, w tym wprowadzanie informacji dotyczących wyrobów zawierających azbest do bazy administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl,

 10. wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu gospodarki odpadami tj: pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów,

 11. wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,

 12. opiniowanie wniosków z zakresu gospodarki odpadami rozpatrywanych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez inne organy,

 13. współpraca ze Strażą Miejską oraz innymi podmiotami w zakresie egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków dotyczących ochrony środowiska zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa,

 14. wydawanie decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

 15. wydawanie decyzji ustalających obowiązek ponoszenia opłat na rzecz gminy z tytułu opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli w tym zakresie umów z uprawnionymi podmiotami,

 16. gromadzenie wykazów właścicieli nieruchomości, z którymi zawarli lub rozwiązali umowy przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych I transportu nieczystości ciekłych,

 17. zbieranie informacji dotyczących ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru gminy,

 18. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sprawozdawczości w tym zakresie,

 19. nadzór nad prawidłową realizacją regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz nad działalnością przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, prowadzących na terenie gminy działalność w tym zakresie,

 20. kontrola przebiegu realizacji zadań uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych w zakresie zadań realizowanych przez Spółkę z o.o. „Wodociągi Słupsk” na terenie miasta Słupska oraz przygotowywanie zbiorczej sprawozdawczości
  w tym zakresie,

 21. wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, wynikających z ustawy Prawo wodne,

 22. ustalanie wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na podstawie ustawy Prawo wodne,

 23. współpraca z Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej,

 24. nadzór merytoryczny nad Spółką z o.o. „Wodociągi Słupsk”,

 25. wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego,

 26. potwierdzanie dokumentacji członkostwa w Społecznej Straży Rybackiej,

 27. współpraca z Polskim Związkiem Wędkarskim oraz Społeczną Strażą Rybacką,

 28. wyznaczanie części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wody objętej powszechnym korzystaniem,

 29. wydawanie decyzji zatwierdzającej ugodę właścicieli gruntów ustalającą zmiany stanu wody na gruntach,

 30. wydawanie decyzji nakazujących osobie fizycznej, eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie, wykonanie
  w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

 31. realizowanie zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi, określonych w ustawie – Prawo ochrony środowiska, w tym między innymi obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach,

 32. prowadzenie wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń ziemi,

 33. wstrzymanie w drodze decyzji użytkowania instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska – w przypadku naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji instalacji,

 34. przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,

 35. prowadzenie zadań w zakresie edukacji ekologicznej i koordynacja akcji proekologicznych,

 36. wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

 37. wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

 38. wydawanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji,

 39. przyjmowanie zgłoszeń instalacji emitujących pola elektromagnetyczne,

 40. realizacja programów dotyczących ochrony środowiska z uwzględnieniem środków zewnętrznych.

 41. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 42. prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w zakresie kompetencji Referatu.

 43. prowadzenie, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji w zakresie załatwianych spraw, zgodnie i Instrukcją Kancelaryjną, procedurami administracyjnymi oraz przepisami szczególnymi,

 44. prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie,


2) zadania w zakresie gospodarki komunalnej:

 1. udzielanie dofinansowań na zadania z zakresu ochrony środowiska,

 2. pozyskiwanie środków zewnętrznych krajowych na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska,

 3. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów podlegających przepisom ustawy
  o ochronie przyrody,

 4. rozpatrywanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew,

 5. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących usuwania drzew i krzewów bez stosownego zezwolenia oraz w zakresie ich zniszczenia na skutek niewłaściwej pielęgnacji lub wykorzystania urządzeń mechanicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

 6. przygotowywanie opinii dotyczących stanu zdrowotnego drzew i krzewów w toku wybranych postępowań prowadzonych w sprawie ich wycinki,

 7. współpraca w zakresie rozwiązań plastycznych w miejskiej przestrzeni publicznej
  z jednostkami pomocniczymi, organizacjami społecznymi i grupami inicjatywnymi oraz ze środowiskiem plastyków, architektów i projektantów,

 8. nadzór nad rozwojem zieleni miejskiej poprzez:

  - opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod kątem zachowywania istniejącej zieleni lub tworzenia nowych terenów zieleni,

  - opiniowanie dokumentacji w zakresie kolizji projektowanych inwestycji z zielenią istniejącą oraz projektów zieleni dla przewidywanych inwestycji,

  - współpraca z administratorami i zarządcami terenów w zakresie urządzania i utrzymania terenów zieleni,

  - uzgadnianie zakresu nowych nasadzeń,

 9. uczestniczenie w wykonywaniu kontroli zarządczej nad Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie utrzymania terenów zieleni, w tym zarządzania i administrowania lasami komunalnymi oraz wspieranie w tym zakresie Prezydenta Miasta,

 10. uczestniczenie w wykonywaniu kontroli zarządczej nad Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie administrowania i zarządzania cmentarzami komunalnymi oraz wspieranie w tym zakresie Prezydenta Miasta,

 11. kreowanie wizerunku przestrzeni miejskiej w zakresie zieleni oraz nadzór nad estetyką terenów i obiektów w mieście,

 12. prowadzenie spraw dotyczących form ochrony przyrody, tj. pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych lub zespołów przyrodniczo – krajobrazowych,

 13. dbanie o ochronę terenów zieleni miejskiej przy współpracy z instytucjami do tego powołanymi,

 14. prowadzenie kontroli terenów zieleni miejskiej w zakresie jej prawidłowego utrzymania,

 15. dbanie o przestrzeganie zakazów wprowadzonych w stosunku do dziko występujących roślin i grzybów oraz zwierząt, objętych ochroną gatunkową,

 16. realizacja zadania w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt
  i opieki nad zwierzętami poprzez nadzór merytoryczny i współpracę z podmiotem prowadzącym Schronisko dla Zwierząt,

 17. realizacja zadania w zakresie pomocy kotom wolno żyjącym oraz zwierzętom dzikim,

 18. wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie chartów i ich mieszańców,

 19. prowadzenie spraw z zakresu odłowu dzików z terenu miasta Słupska,

 20. współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie wystąpienia zdarzeń z udziałem zwierząt dzikich,

 21. wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,

 22. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi lub opiekunowi traktującemu zwierzę w sposób niehumanitarny,

 23. współdziałanie z inspekcją weterynaryjną oraz z innymi instytucjami i organizacjami
  w zakresie działań na rzecz ochrony zwierząt,

 24. prowadzenie rejestru ssaków, ptaków, gadów lub płazów, wymienionych w przepisach Wspólnoty Europejskiej, których posiadacze mają obowiązek dokonywania ich pisemnego zgłoszenia, w tym wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpisanie zwierzęcia do rejestru,

 25. prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

 26. prowadzenie spraw związanych z zasadami utrzymania zwierząt gospodarskich,

3) zadania w zakresie polityki transportowej:

 1. określanie priorytetów inwestycyjnych w kontekście polityki zrównoważonej mobilności,

 2. uzgadnianie rzeczowego zakresu zadań inwestycyjnych w projektach rocznych
  i wieloletnich planach inwestycyjnych Miasta, realizowanych przez ZIM w Słupsku
  w zakresie zadań drogowych i komunikacyjnych oraz ustalanie priorytetu ich realizacji,

 3. współudział przy określaniu wytycznych do SIWZ na opracowywanie programów funkcjonalno – użytkowych, koncepcji, projektów obejmujących infrastrukturę transportową,

 4. analiza dokumentacji opracowywanej przez zewnętrzne podmioty pod kątem zgodności
  z założeniami rozwoju mobilności i zrównoważonego transportu,

 5. rekomendowanie standardów technicznych dla infrastruktury przeznaczonej dla pieszych, rowerzystów i komunikacji zbiorowej,

 6. współpraca z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o. o. w zakresie funkcjonowania
  i optymalizacji funkcjonowania miejskiej komunikacji publicznej,

 7. tworzenie planów rozbudowy miejskiej sieci komunikacji zbiorowej,

 8. uczestniczenie w wykonywaniu kontroli zarządczej nad Zarządem Infrastruktury Miejskiej w Słupsku w zakresie zarządzania drogami i transportem publicznym,

 9. wspieranie Prezydenta w sprawowaniu nadzoru nad Zarządem Infrastruktury Miejskiej
  w Słupsku w zakresie zarządzania drogami i transportem publicznym,

 10. podnoszenie wiedzy z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i zrównoważonej mobilności wśród mieszkańców,

 11. analiza potoków ruchu (pieszych, rowerowych, samochodowych, itp.) - określanie celów podróży,

 12. modelowanie ruchu w mieście przy optymalizacji współczynnika wydłużenia i opóźnienia ruchu pieszego i rowerowego w stosunku do ruchu samochodowego,

 13. przygotowanie optymalnego modelu funkcjonalno – użytkowego dla systemu roweru miejskiego,

 14. opracowanie sieci dróg ruchu rowerowego na obszarze Miasta oraz jej bieżąca aktualizacja,

 15. analiza potrzeb i możliwości budowy dróg rowerowych na obszarze Miasta,

 16. budowanie modeli do zarządzania organizacją ruchu,

 17. określenie polityki i kierunków rozwoju w zakresie organizacji ruchu na terenie miasta,

 18. określenie głównych ciągów komunikacyjnych, na których będzie się dążyło do upłynnienia ruchu przy zachowaniu prędkości przejazdowej 50 km/h oraz wskazanie pozostałych obszarów, gdzie będą sukcesywnie wprowadzane strefy tempo 30 i strefy zamieszkania,

 19. wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,

 20. planowanie nowych organizacji ruchu na terenie miasta,

 21. opiniowanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,

 22. prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,

 23. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie za pomocą odpowiednich środków technicznych, właściwej organizacji ruchu pod względem bezpieczeństwa, sprawności, ekonomiczności i wygody, zgodnie z zasadami ruchu, zawartymi w kodeksie drogowym,

 24. współpraca z Policją, Strażą Miejską, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego
  w Słupsku, organizacjami pozarządowymi w zakresie kampanii informacyjno – edukacyjnych na temat korzyści wprowadzania stref uspokojonego ruchu i innych elementów organizacji ruchu podnoszących bezpieczeństwo na drogach,

 25. przejmowanie na własność gminy (Miasta Słupska) pojazdów usuniętych przez Straż Miejską lub Policję w trybie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym, nieodebranych przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznanych za porzucone z zamiarem wyzbycia się - art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

 26. prowadzenie postępowania dotyczącego pojazdów zagrażających bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego usuniętych na wniosek Policji lub Straży Miejskiej,

 27. wyznaczenie jednostki prowadzącej parking strzeżony - art. 130a ust. 5f ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz przygotowanie uchwał Rady Miejskiej określających stawki opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi – art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

 28. wykonywanie orzeczeń sądu o przepadku pojazdów na rzecz Miasta Słupska w trybie
  art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
  w administracji oraz art. 130a ust. 10f ustawy Prawo o ruchu drogowym;

4) zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

 1. obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

 2. opracowywanie oraz aktualizowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta uchwalanego przez Radę Miejską;

 3. opracowywanie dokumentacji w tym aktów prawa miejscowego, regulujących obowiązki gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z aktów wykonawczych;

 4. przeprowadzanie przetargów na odbiór odpadów komunalnych;

 5. nadzór na realizacją zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu Miasta Słupska;

 6. nadzór nad realizacją umowy o świadczenie usług publicznych (umowy wykonawcze) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegających na zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Słupska oraz z terenu gmin, które powierzyły Miastu Słupsk zadanie publiczne w powyższym zakresie;

 7. nadzór nad realizacją umowy o świadczenie usług publicznych (umowy wykonawcze) w zakresie prowadzenia PSZOK;

 8. weryfikacja złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami;

 9. kontrola danych zawartych w deklaracji ze stanem faktycznym oraz aktualizacja danych przy każdej zmianie stanu osobowego na danej nieruchomości i/lub informacji dotyczącej sposobu postępowania z bioodpadami;

 10. wydawanie decyzji w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości, wskazujących wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 11. wydawanie decyzji w przypadku, gdy po zawiadomieniu o zmianie stawki opłaty, właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu,

 12. wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniających wysokość stawki podwyższonej w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

 13. wydawanie decyzji orzekających utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym właścicielom nieruchomość zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, deklarujących kompostowanie bioodpadów w przypadku niewywiązywania się z warunków w tym zakresie określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

 14. wydawanie decyzji nakładających kary pieniężne na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezgodnie z zapisami ustawy
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

 15. dokonywanie wpisów do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wykreśleń z przedmiotowego rejestru;

 16. prowadzenie kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

 17. prowadzenie ewidencji zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

 18. przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań od przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbioru i/lub zbierania odpadów komunalnych;

 19. realizacja obowiązku sprawozdawczego wobec Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz GUS-u;

 20. przygotowywanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;

 21. prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarowania odpadami i utrzymania czystości i porządku;

 22. prowadzenie kontroli stanu czystości terenów miejskich oraz niezwłoczne zgłaszanie wszelkich uwag jednostkom i podmiotom odpowiedzialnym za ich utrzymanie;

 23. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zapobiegania powstawania odpadów;

 24. nadzór nad funkcjonowaniem Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i ogólnodostępnych stacji selektywnego zbierania;

 25. rozpatrywanie skarg i wniosków dot. działalności przedsiębiorców odbierających odpady komunalne;

 26. współpraca ze Strażą Miejską oraz innymi podmiotami w zakresie egzekwowania od właścicieli nieruchomości obowiązków dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi i utrzymania czystości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 27. nadzór merytoryczny nad Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółką z o.o. z siedziba w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112;

 28. współpraca ze Strażą Miejską oraz innymi podmiotami w zakresie egzekwowania od właścicieli nieruchomości realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydanego na jej podstawie Regulaminu;

 29. współpraca z przedsiębiorcami i organizacjami ekologicznymi w zakresie wdrażania selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta;

 30. prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, podlegających udostępnianiu zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska;

 31. nadzór nad realizacją Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego w części dotyczącej spraw z zakresu gospodarki komunalnej i sprawozdawczość w tym zakresie.

 32. wydawanie decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;

 33. nadzór nad utrzymaniem szaletów miejskich i słupów ogłoszeniowych.


6) inne zadania:

 1. współpraca ze Starostwem Powiatowym w Słupsku w zakresie porozumienia dotyczącego powierzenia zadań z zakresu administracji geologicznej Powiatowi Słupskiemu,

 2. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego.

 3. edycja danych do Biuletynu Informacji Publicznej.

 4. prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w ramach kompetencji Wydziału.


Nazwa:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
9 grudnia 2020
Informację opublikował:
Monika Wiszowata
Data publikacji:
14 stycznia 2021
Nazwa:
Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację wytworzył:
Katarzyna Guzewska - Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
19 lipca 2017
Informację opublikował:
Barbara Majkowska
Data publikacji:
22 lutego 2019
Data aktualizacji:
25 lutego 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek