Wydział Edukacji - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Edukacji

Dyrektor Wydziału: Anna Sadlak

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
200, 201, 202, 203, 204, 205, 210
telefon
(59) 848 82 24 (Referat Ekonomiczny oraz Spraw Europejskich )
(59) 848 82 32 (kadry oraz awans zawodowy nauczycieli)
(59) 848 82 33 (nadzór nad przedszkolami i szkołami podstawowymi )
(59) 848 83 22 (Sekretariat)
(59) 848 83 69 (Referat Ekonomiczny oraz Spraw Europejskich)
(59) 848 83 77 (infrastruktura oświaty oraz analizy kosztów utrzymania, a także projekty edukacyjne i edukacja europejskia)
(59) 848 84 30 (Główny specjalista ds. ekonomicznych oraz systemu informacji oświatowej)
(59) 848 84 46 (szkoły niepubliczne i nadzór nad placówkami)
(59) 848 84 48 (Główny specjalista ds. szkół niepublicznych)
(59) 848 84 88 (nadzór nad szkołami ponadpodstawowymi)
e-mail

Zadania i kompetencje

Zadania Wydziału Edukacji ze wskazaniem aktów prawnych

regulujących wykonywane zadania


 1. Referat Ekonomiczny oraz Spraw Europejskich wykonuje zadania:

 1. własne:

 1. współpraca z dyrektorami szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i Słupskiego Centrum Usług Wspólnych w zakresie opracowywania i wprowadzania zmian w planach finansowych jednostek,

 2. opracowywanie zbiorczych zestawień w zakresie niedoborów i nadwyżek w planach finansowych przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i Słupskiego Centrum Usług Wspólnych,

 3. sporządzanie zbiorczych projektów planów finansowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, jako elementu składowego budżetu Miasta Słupsk w oparciu o zadania wynikające z prawa oświatowego,

 4. sporządzanie półrocznej i rocznej analizy wykonania budżetu oświaty,

 5. prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków ujętych w planie finansowym Wydziału Edukacji,

 6. dokonywanie analiz rzeczowo-finansowych z realizacji budżetu w zakresie oświaty,

 7. analiza i weryfikacja naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej,

 8. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem dodatkowych środków w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz programów rządowych,

 9. ustalanie podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

 10. współpraca z przedszkolami publicznymi w zakresie ustalania dziennej stawki żywieniowej dla dzieci,

 11. monitorowanie i weryfikacja średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

 12. ustalanie wysokości rocznego odpisu socjalnego na emerytowanych nauczycieli,

 13. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach, za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnych schroniskach młodzieżowych oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola,

 14. prowadzenie spraw finansowych związanych z przyznawaniem stypendiów dyrektorów szkół za wybitne osiągnięcia w nauce i sportowe oraz stypendiów naukowych i artystycznych Prezydenta Miasta Słupska,

 15. obsługa Systemu Informacji Oświatowej w zakresie zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz monitorowanie i weryfikowanie danych wprowadzanych przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe,

 16. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, w tym prowadzenie postępowań oraz przygotowywanie decyzji w tym zakresie,

 17. prowadzenie spraw związanych z międzygminnym rozliczaniem kosztów pobytu dzieci w przedszkolach,

 18. prowadzenie spraw związanych z wypłatą wyprawek szkolnych uczniom szkół publicznych i niepublicznych,

 19. obsługa finansowa związana z prowadzeniem pozaszkolnych punktów katechetycznych,

 20. prowadzenie spraw związanym z dofinansowaniem doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz nauczycieli,

 21. przygotowywanie projektów zarządzeń w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 22. monitorowanie prawidłowego wydatkowania środków finansowych przez jednostki oświatowe,

 23. prowadzenie spraw wynikających z udziału szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w programach i projektach finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

 24. przygotowywanie informacji dla szkół i placówek na temat aktualnych możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych i realizacji projektów,

 25. przygotowywanie pełnomocnictw dla dyrektorów szkół i placówek oraz upoważnień dla głównych księgowych w zakresie wnioskowania lub realizacji projektów edukacyjnych,

 26. nadzór nad obsługą finansową i rozliczaniem projektów finansowych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

 27. organizowanie spotkań i narad koordynacyjnych w zakresie realizowanych projektów,

 28. wspieranie szkół w zakresie współpracy zagranicznej w ramach wymiany młodzieży i nauczycieli,

 29. obsługa finansowa członkostwa w Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej”,

 30. przygotowywanie materiałów i informacji dla Prezydenta Miasta Słupska, Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,

 31. przygotowywanie uchwał Rady Miejskiej w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania udzielanych dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez szkoły i placówki niepubliczne prowadzone przez inne podmioty niż Miasto Słupsk,

 32. ustalanie stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,

 33. naliczanie, przekazywanie i rozliczanie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

 34. weryfikowanie informacji o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków składanych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne,

 35. administrowanie aplikacją System Kontroli Dotacji Oświaty Niepublicznej,

 36. analiza i weryfikacja danych zawartych w składanych przez osoby prowadzące szkoły i placówki niepubliczne wnioskach o udzielenie dotacji oświatowej na kolejne lata,

 37. przygotowywanie wniosków dotyczących zmian budżetowych w zakresie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,

 38. sporządzanie sprawozdania rocznego z udzielonych i rozliczonych dotacji dla szkół i placówek niepublicznych,

 39. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 40. realizacje zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych;

 1. zlecone:

 1. realizacja zadań związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej uczniów finansowanych ze środków publicznych,

 2. realizacja doposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w zakresie określonym przepisami prawa.

 1. Stanowisko ds. organizacyjnych oraz administrowania oświatowymi systemami informatycznymi wykonuje zadania:

 1. obsługa sekretariatu Wydziału (w tym: prowadzenie dziennika korespondencyjnego, wydawanie korespondencji na poszczególne stanowiska kontrola korespondencji wychodzącej),

 2. administrowanie oświatowymi systemami informatycznymi,

 3. prowadzenie rejestrów: uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń, skarg i wniosków, rejestru zamówień, zleceń i umów w wersji papierowej lub elektronicznej, w tym opracowywanie sprawozdań z wykonania Uchwał Rady Miejskiej w Słupsku,

 4. prowadzenie systemu komputerowej obsługi korespondencji, ewidencji czasu pracy, KSAT,

 5. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 6. realizacje zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych.

3. Stanowisko ds. kadrowych oraz awansu zawodowego nauczycieli wykonuje zadania:

 1. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 2. organizacja konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół przedszkoli i placówek oświatowych,

 3. prowadzenie spraw dotyczących powierzania stanowisk kierowniczych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych oraz odwoływania z tych stanowisk,

 4. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, sporządzanie zestawień, materiałów zbiorczych i sprawozdań dotyczących awansu zawodowego nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 5. rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach nadania bądź odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,

 6. prowadzenie dokumentacji związanej z oceną cząstkową pracy dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 7. przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dodatków motywacyjnych i dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 8. monitorowanie polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 9. prowadzenie spraw dotyczących regulaminu wynagradzania nauczycieli,

 10. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek oświatowych nagród Prezydenta Miasta Słupska,

 11. współpraca w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Prezydenta Miasta Słupska dla dyrektorów nadzorowanych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych,

 12. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 13. prowadzenie dokumentacji z zakresu dyscypliny pracy, delegacji służbowych, oświadczeń majątkowych, dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 14. organizowanie i prowadzenie różnych form instruktażu dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz pracowników administracyjnych w zakresie przepisów kadrowych i awansu zawodowego nauczycieli,

 15. współpraca z kadrą kierowniczą szkół, przedszkoli i placówek oświatowych m.in. w zakresie doskonalenia umiejętności zarządczych oraz prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych,

 16. prowadzenie banku ofert pracy dla nauczycieli,

 17. przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk,

 18. udział w naradach, szkoleniach, konferencjach i seminariach w dziedzinie oświaty,

 19. sporządzanie oraz przekazywanie informacji dla Prezydenta Miasta Słupska o przedsięwzięciach planowanych przez Wydział, które mogą mieć znaczenie dla mieszkańców Słupska,

 20. współpraca z Pomorskim Kuratorem Oświaty i związkami zawodowymi w zakresie zadań wynikających z bieżącej działalności,

 21. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 22. realizacje zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez

  Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych.

4. Stanowisko ds. nadzoru nad przedszkolami, szkołami podstawowymi wykonuje zadania:

 1. analiza sieci szkół w zakresie zmian demograficznych, potrzeb edukacyjnych oraz przygotowywanie projektów zmian sieci,

 2. prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji szkół i przedszkoli,

 3. opracowywanie wytycznych oraz opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli oraz aneksów do organizacji,

 4. nadzorowanie działalności podległych szkół i przedszkoli w zakresie zgodności organizacji ich pracy z zatwierdzonymi arkuszami organizacji roku szkolnego,

 5. nadzór nad zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i przedszkolach jako zadania własnego gminy,

 6. koordynowanie prac związanych z rekrutacją do szkół i przedszkoli,

 7. prowadzenie spraw dotyczących dzieci i młodzieży w przypadku orzeczenia określonej formy kształcenia specjalnego,

 8. kierowanie nieletnich, zgodnie z postanowieniami sądu, do wskazanych placówek resocjalizacyjnych,

 9. podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,

 10. monitorowanie jakości pracy szkół i przedszkoli,

 11. przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk,

 12. przygotowywanie materiałów i informacji dla Prezydenta Miasta Słupska, Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,

 13. współpraca w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Prezydenta Miasta Słupska dla dyrektorów nadzorowanych szkół, przedszkoli,

 14. sporządzanie oraz przekazywanie informacji do rzecznika prasowego o przedsięwzięciach planowanych przez Wydział, które mogą mieć znaczenie dla mieszkańców Słupska,

 15. współpraca z Pomorskim Kuratorem Oświaty i związkami zawodowymi w zakresie zadań wynikających z bieżącej działalności,

 16. przeprowadzanie kontroli z zakresu organizacji pracy jednostek oświaty,

 17. współudział w opracowywaniu miejskiego kalendarza imprez,

 18. współdziałanie z wydziałami Urzędu Miejskiego przy realizacji imprez miejskich,

 19. udział w naradach, szkoleniach, konferencjach i seminariach w dziedzinie oświaty,

 20. współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie:

  - edukacji, w tym kulturalnej dzieci i młodzieży,

  - edukacji obywatelskiej i patriotycznej,

  - przeciwdziałania patologii wśród dzieci i młodzieży,

  - rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży,

 21. współdziałanie ze związkami twórczymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w zakresie rozwoju edukacji,

 22. prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w ramach kompetencji Wydziału oraz w zakresie działania jednostek podległych,

 23. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów

  prawa miejscowego,

 24. realizacje zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez

  Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych.

5. Stanowisko ds. nadzoru nad szkołami ponadpodstawowymi wykonuje zadania:

 1. analiza sieci szkół w zakresie zmian demograficznych, potrzeb edukacyjnych oraz przygotowywanie projektów zmian sieci,

 2. prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji szkół ponadpodstawowych,

 3. opracowywanie wytycznych oraz opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół ponadpodstawowych oraz aneksów do organizacji,

 4. nadzorowanie działalności podległych szkół w zakresie zgodności organizacji ich pracy z zatwierdzonymi arkuszami organizacji roku szkolnego,

 5. nadzór nad zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki w szkołach jako zadania własnego gminy i powiatu,

 6. koordynowanie prac związanych z rekrutacją do szkół,

 7. prowadzenie spraw dotyczących młodzieży w przypadku orzeczenia określonej formy kształcenia specjalnego,

 8. podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,

 9. monitorowanie jakości pracy szkół,

 10. przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk,

 11. przygotowywanie materiałów i informacji dla Prezydenta Miasta Słupska, Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,

 12. współpraca w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, odznaczeń państwowych

  i resortowych oraz nagród Prezydenta Miasta Słupska dla dyrektorów nadzorowanych szkół,

 13. sporządzanie oraz przekazywanie informacji dla Prezydenta Miasta Słupska o przedsięwzięciach planowanych przez Wydział, które mogą mieć znaczenie dla mieszkańców Słupska,

 14. współpraca z Pomorskim Kuratorem Oświaty i związkami zawodowymi w zakresie zadań wynikających z bieżącej działalności,

 15. współpraca ze słupskimi uczelniami wyższymi, środowiskiem naukowym oraz biznesem,

 16. współpraca z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy oraz z organizacjami zrzeszającymi pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego i orientacji zawodowej,

 17. współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie:

  - edukacji, w tym kulturalnej dzieci i młodzieży,

  - edukacji obywatelskiej i patriotycznej,

  - przeciwdziałania patologii wśród dzieci i młodzieży,

  - rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży,

 18. współdziałanie ze związkami twórczymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w zakresie rozwoju edukacji,

 19. przeprowadzanie kontroli z zakresu organizacji pracy jednostek oświaty,

 20. współudział w opracowywaniu miejskiego kalendarza imprez,

 21. współdziałanie z wydziałami Urzędu Miejskiego przy realizacji imprez miejskich,

 22. udział w naradach, szkoleniach, konferencjach i seminariach w dziedzinie oświaty,

 23. prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem

  merytorycznym w ramach kompetencji Wydziału oraz w zakresie działania jednostek podległych,

 24. współpraca i aktywizacja działalności organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych, samorządów uczniowskich i studenckich, pomoc organizacyjna i merytoryczna dla Młodzieżowej Rady Miasta,

 25. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 26. realizacje zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających

  z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych.

6. Stanowisko ds. szkół niepublicznych wykonuje zadania:

 1. prowadzenie ewidencji szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych oraz dokonywanie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz zmian we wpisie,

 2. weryfikowanie zgłoszeń o wpis do ewidencji, zmianę wpisu oraz wniosków o nadanie uprawnień szkoły publicznej szkołom lub placówkom niepublicznym,

 3. wydawanie decyzji o nadaniu oraz decyzji o cofnięciu szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej,

 4. wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

 5. przeprowadzanie kontroli w szkołach i placówkach niepublicznych (w zakresie liczby uczniów),

 6. prowadzenie spraw proceduralnych w ramach współpracy z Zespołem Audytu Wewnętrznego i Kontroli,

 7. przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły i placówki prowadzone przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Miasto Słupsk,

 8. przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej pobranej nienależnie lub pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły i placówki prowadzone przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Miasto Słupsk,

 9. przekazywanie do Kuratorium Oświaty kopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, zaświadczeń o zmianie we wpisie do ewidencji, decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej, decyzji o wykreśleniu z ewidencji oraz do Urzędów Skarbowych kopii zaświadczeń o wpisie do ewidencji i decyzji o wykreśleniu z ewidencji,

 10. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 11. realizacje zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych.

7. Stanowisko ds. szkół niepublicznych i nadzoru nad placówkami wykonuje zadania:

 1. prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji placówek,

 2. opracowywanie wytycznych oraz opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oraz aneksów do organizacji,

 3. nadzorowanie działalności podległych placówek w zakresie zgodności organizacji ich pracy z zatwierdzonymi arkuszami organizacji roku szkolnego,

 4. nadzór nad zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki w placówkach jako zadania własnego powiatu,

 5. koordynowanie prac związanych z rekrutacją do placówek,

 6. monitorowanie jakości pracy placówek,

 7. podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć w zakresie przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,

 8. przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk,

 9. przygotowywanie materiałów i informacji dla Prezydenta Miasta Słupska, Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Słupsku,

 10. sporządzanie oraz przekazywanie informacji dla Prezydenta Miasta Słupska o przedsięwzięciach planowanych przez Wydział, które mogą mieć znaczenie dla mieszkańców Słupska,

 11. współpraca w zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie nagród Ministra Edukacji Narodowej, Pomorskiego Kuratora Oświaty, odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Prezydenta Miasta Słupska dla dyrektorów nadzorowanych placówek,

 12. współpraca z Pomorskim Kuratorem Oświaty i związkami zawodowymi w zakresie zadań wynikających z bieżącej działalności,

 13. współpraca ze słupskimi uczelniami wyższymi, środowiskiem naukowym oraz biznesem,

 14. współpraca z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy oraz z organizacjami zrzeszającymi pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego i orientacji zawodowej,

 15. współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie:

- edukacji, w tym kulturalnej dzieci i młodzieży,

- edukacji obywatelskiej i patriotycznej,

- przeciwdziałania patologii wśród dzieci i młodzieży,

  - rozwijania zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży,

 1. współdziałanie ze związkami twórczymi, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w zakresie rozwoju edukacji,

 2. przeprowadzanie kontroli z zakresu organizacji pracy jednostek oświaty,

 3. współudział w opracowywaniu miejskiego kalendarza imprez,

 4. współdziałanie z wydziałami Urzędu Miejskiego przy realizacji imprez miejskich,

 5. udział w naradach, szkoleniach, konferencjach i seminariach w dziedzinie oświaty,

 6. prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w ramach kompetencji Wydziału oraz w zakresie działania jednostek podległych,

 7. nadzór nad realizacją zadań szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w tym prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki,

 8. przeprowadzanie kontroli w szkołach i placówkach niepublicznych (w zakresie liczby uczniów),

 9. prowadzenie spraw proceduralnych w ramach współpracy z Zespołem Audytu Wewnętrznego i Kontroli,

 10. przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej niewykorzystanej do końca roku budżetowego lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez szkoły i placówki prowadzone przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Miasto Słupsk,

 11. przygotowywanie i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu dotacji podmiotowej pobranej nienależnie lub pobranej w nadmiernej wysokości przez szkoły i placówki prowadzone przez osoby prawne i osoby fizyczne inne niż Miasto Słupsk,

 12. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 13. realizacje zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych.

8. Stanowisko ds. infrastruktury oświaty oraz analizy kosztów utrzymania wykonuje zadania:

 1. nadzór i koordynacja polityki remontowej i inwestycyjnej przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych – planowanie, analiza, sprawozdawczość,

 2. monitorowanie i koordynacja w zakresie utrzymania bazy, w tym stanu technicznego obiektów oświatowych oraz opracowywanie wieloletnich i rocznych planów remontów oraz sprawozdań,

 3. przygotowywanie założeń do planów remontów,

 4. nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem użytkowanym przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, w szczególności jego likwidacji, zbycia oraz przekazania,

 5. planowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy oraz rozbudowy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,

 6. współdziałanie z Wojewódzkim i Miejskim Konserwatorem Zabytków w zakresie modernizacji i konserwacji obiektów zabytkowych stanowiących bazę oświaty,

 7. współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie aplikowania o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych,

 8. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 9. realizacje zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez

  Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych.

9. Ponadto Wydział Edukacji:

a) kształtuje politykę edukacyjną oraz inspiruje inicjatywy edukacyjne,

b) działa na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku słupskich jednostek oświatowych.

Nazwa:
Wydział Edukacji
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Katarzyna Staniuk
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
6 lipca 2022
Nazwa:
Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Katarzyna Staniuk
Data wytworzenia:
8 lutego 2013
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
1 października 2015

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek