Wydział Edukacji - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Edukacji

Dyrektor Wydziału: Anna Sadlak

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
200, 201, 202, 203, 204, 205, 210
telefon
(59) 848 82 24 (stanowisko ds. ekonomicznych gminnych jednostek oświatowych oraz analiz porównawczych)
(59) 848 82 32 (kadry oraz awans zawodowy nauczycieli)
(59) 848 82 33 (nadzór nad przedszkolami i szkołami podstawowymi )
(59) 848 83 22 (Sekretariat)
(59) 848 83 69 (stanowisko ds. ekonomicznych powiatowych jednostek oświatowych oraz analiz porównawczych)
(59) 848 83 77 (infrastruktura oświaty oraz analizy kosztów utrzymania, a także projekty edukacyjne i edukacja europejskia)
(59) 848 84 30 (Główny specjalista ds. ekonomicznych oraz systemu informacji oświatowej)
(59) 848 84 46 (szkoły niepubliczne i nadzór nad placówkami)
(59) 848 84 48 (Główny specjalista ds. szkół niepublicznych oraz stanowisko ds. ekonomicznych szkół niepublicznych)
(59) 848 84 88 (nadzór nad szkołami ponadpodstawowymi)
e-mail

Zadania i kompetencje

Zadania Wydziału Edukacji ze wskazaniem aktów prawnych

regulujących wykonywane zadania

 1. Wydział Edukacji wykonuje zadania:

 1. własne:

 1. współpraca z dyrektorami szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i Słupskiego Centrum Usług Wspólnych w zakresie opracowywania i wprowadzania zmian w planach finansowych jednostek,

 2. analiza i weryfikacja wykonania budżetu oświaty,

 3. analiza i weryfikacja naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej,

 4. pozyskiwanie dodatkowych środków w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz programów rządowych,

 5. ustalanie podstawowej kwoty dotacji,

 6. współpraca z dyrektorami w zakresie ustalania opłat za żywienie i zakwaterowanie w jednostkach oświatowych,

 7. monitorowanie i weryfikacja średnich wynagrodzeń nauczycieli,

 8. monitorowanie i weryfikacja danych wprowadzanych przez jednostki oświatowe do Systemu Informacji Oświatowej,

 9. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,

 10. rozliczenia międzygminne z tytułu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach oraz prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych,

 11. dofinansowanie doskonalenia zawodowego dyrektorów i nauczycieli jednostek oświatowych,

 12. współpraca z jednostkami oświatowymi w zakresie realizacji programów i projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych,

 13. prowadzenie ewidencji niepublicznych jednostek oświatowych oraz ich dotowanie i rozliczanie,

 14. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dyrektorów szkół za wybitne osiągnięcia w nauce i sportowe oraz stypendiów naukowych i artystycznych Prezydenta Miasta Słupska,

 15. analiza sieci szkół w zakresie zmian demograficznych, potrzeb edukacyjnych oraz przygotowywanie projektów zmian sieci,

 16. prowadzenie postępowań w zakresie zakładania, przekształcania oraz likwidacji przedszkoli, szkół i placówek,

 17. nadzór nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek w zakresie zgodności organizacji ich pracy z zatwierdzonymi arkuszami organizacji roku szkolnego,

 18. nadzór nad realizacją zadań przedszkoli, szkół i placówek, w tym prowadzenie spraw związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki,

 19. koordynowanie prac związanych z rekrutacją do przedszkoli i szkół,

 20. prowadzenie spraw dotyczących dzieci i młodzieży w przypadku orzeczenia określonej formy kształcenia specjalnego,

 21. kierowanie nieletnich, zgodnie z postanowieniami sądu, do wskazanych placówek resocjalizacyjnych,

 22. monitorowanie jakości pracy przedszkoli i szkół,

 23. przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Słupsk,

 24. współpraca z Pomorskim Kuratorem Oświaty i związkami zawodowymi w zakresie zadań wynikających z bieżącej działalności,

 25. prowadzanie kontroli w jednostkach oświatowych publicznych i niepublicznych,

 26. prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w ramach kompetencji Wydziału oraz w zakresie działania jednostek podległych,

 27. współpraca ze słupskimi uczelniami wyższymi, środowiskiem naukowym oraz biznesem,

 28. współpraca z Wojewódzkim i Powiatowym Urzędem Pracy oraz z organizacjami zrzeszającymi pracodawców w zakresie kształcenia zawodowego i orientacji zawodowej,

 29. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek, w tym organizacja konkursów w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów,

 30. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w tym z nadawaniem stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego,

 31. prowadzenie spraw dotyczących regulaminu wynagradzania nauczycieli,

 32. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem dodatków motywacyjnych i dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek,

 33. monitorowanie polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek,

 34. przygotowywania wniosków o przyznanie nagród, odznaczeń państwowych i resortowych oraz nagród Prezydenta Miasta Słupska,

 35. nadzór i koordynacja polityki remontowej i inwestycyjnej przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych – planowanie, analiza, sprawozdawczość,

 36. monitorowanie i koordynacja w zakresie utrzymania bazy, w tym stanu technicznego obiektów oświatowych oraz opracowywanie wieloletnich i rocznych planów remontów oraz sprawozdań,

 37. nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem użytkowanym przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, w szczególności jego likwidacji, zbycia oraz przekazania,

 38. administrowanie oświatowymi systemami informatycznymi,

 39. prowadzenie rejestrów: uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń, skarg i wniosków, rejestru zamówień, zleceń i umów w wersji papierowej lub elektronicznej,

 40. prowadzenie systemu komputerowej obsługi korespondencji, ewidencji czasu pracy, KSAT,

 41. przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 42. realizacje zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez

  Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych.

 1. zlecone:

 1. realizacja doposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w zakresie określonym przepisami prawa.

2. Ponadto Wydział Edukacji:

a) kształtuje politykę edukacyjną oraz inspiruje inicjatywy edukacyjne,

b) działa na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku słupskich jednostek oświatowych.

Nazwa:
Wydział Edukacji
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Katarzyna Staniuk
Data wytworzenia:
1 marca 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
6 lipca 2022
Informację zaktualizował:
Katarzyna Staniuk
Data aktualizacji:
4 sierpnia 2023
Nazwa:
Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący:
Wydział Edukacji
Informację wytworzył:
Katarzyna Staniuk
Data wytworzenia:
8 lutego 2013
Informację opublikował:
Katarzyna Staniuk
Data publikacji:
1 października 2015
Informację zaktualizował:
Katarzyna Staniuk
Data aktualizacji:
4 sierpnia 2023

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek