Zbigniew Perzyna - Stanowisko ds Ochrony Informacji Niejawnych - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Zbigniew Perzyna
Stanowisko ds Ochrony Informacji Niejawnych

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
1a, 6
telefon
(59) 848 83 09 (59-8488309)
e-mail

Zadania

Zakres działania stanowiska ds. Ochrony informacji niejawnych.

W zakresie ochrony informacji niejawnych.

1)Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,

2)zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,

3) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

5) opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej,

planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,

i nadzorowanie jego realizacji,

6) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,

7)prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,

8)prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej

albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób,

którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

9)przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r.

o ochronie informacji niejawnych, danych, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy , osób uprawnionych do dostępu

do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o

cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8.

W zakresie funkcji kierownika Kancelarii Niejawnej.
1) bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów;
2) udostępnianie materiałów osobom do tego uprawnionym;
3) wydawanie materiałów osobom do tego uprawnionym,które zapewniają odpowiednie warunki
do ich przechowywania;
4) egzekwowanie zwrotu materiałów;
5) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania materiałów w kancelarii oraz jednostce
organizacyjnej.
W zakresie funkcji Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego.
1) odpowiada za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego
ze szczególnymi wymaganiami bezpieczeństwa
oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa eksploatacji;
2) kontroluje przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych w systemie teleinformatycznym informacji
niejawnych;
3) reaguje na incydenty wyjaśnia ich przyczyny;
4) informuje Prezydenta Miasta Słupska o zdarzeniach związanych lub mogących mieć związek z
bezpieczeństwem teleinformatycznym;
5) kontroluje zgodność konfiguracji systemu teleinformatycznego z dokumentacją bezpieczeństwa,
6) kontroluje stan środków bezpieczeństwa fizycznego;
7) kontroluje realizację szczególnych wymagań bezpieczeństwa oraz przestrzegania procedur bezpiecznej
eksploatacji;
8) organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego osób wytwarzających
dokumenty niejawne.
Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego bierze udział w procesie zarządzania ryzykiem w systemie
teleinformatycznym, weryfikując:
1) poprawność realizacji zadań przez administratora, w tym właściwe zarządzanie konfiguracją oraz
uprawnieniami przydzielanymi użytkownikom;
2) znajomość i przestrzeganie przez użytkowników zasad ochrony informacji niejawnych oraz
procedur bezpiecznej eksploatacji w systemie teleinformatycznym, w tym w zakresie wykorzystywania
urządzeń i narzędzi służących do ochrony informacji niejawnych.

Podmiot publikujący:
Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Informację wytworzył:
Zbigniew Perzyna
Data wytworzenia:
20 października 2017
Informację opublikował:
Katarzyna Zabawa
Data publikacji:
16 lutego 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek