Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami

Zastępca Dyrektora Wydziału: Beata Witkowska

Kontakt

adres
ul. Jaracza 5, 76-200 Słupsk
pokoje
2, 7, 8, 8a, 9, 10, 11
telefon
(59) 810 03 21 (Kierownik Referatu Egzekucji)
(59) 810 03 23 (Referat Egzekucji)
(59) 810 03 30 (Referat Egzekucji)
(59) 844 51 40 (Kierownik Referatu Podatków Lokalnych)
(59) 844 51 41 (podatki lokalne osób prawnych)
(59) 844 51 42 (podatek od środków transportowych, ulgi)
(59) 844 51 43 (podatki lokalne - osoby fizyczne (adres od lit. O-S))
(59) 844 51 44 (Zastępca Dyrektora Wydziału)
(59) 844 51 45 (windykacja należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów)
(59) 844 51 47 (podatki lokalne - osoby fizyczne (adres od lit. G-K))
(59) 844 51 47 (podatki lokalne - osoby fizyczne (adres od lit. K-O))
(59) 844 51 48 (podatki lokalne - osoby fizyczne (adres od lit. S-Ż))
(59) 844 51 49 (podatki lokalne - osoby fizyczne (adres od lit. A-G))
(59) 844 51 50 (windykacja należności Skarbu Państwa)
(59) 844 51 51 (podatki lokalne - osoby fizyczne)
(59) 844 51 52 (windykacja należności z tytułu podatków lokalnych)
(59) 844 51 54 (windykacja należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mandatów karnych)

Zadania i kompetencje

Referat Podatków Lokalnych wykonuje zadania:

1) własne:

  a) prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie n/w podatków:

  - podatku od nieruchomości osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

  - podatku od środków transportowych osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

  - podatku rolnego osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

  - podatku leśnego osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

  b) zapewnienie powszechności opodatkowania w zakresie ww podatków;

  c) wzywanie podatników do składania informacji i deklaracji w zakresie ww podatków;

  d) weryfikacja złożonych przez podatników dokumentów;

  e) dokonywanie czynności sprawdzających dotyczących ww podatków mających na celu sprawdzanie terminowości i poprawności składanych deklaracji, ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami;

  f) przeprowadzanie oględzin w ramach prowadzonych postępowań;

  g) gromadzenie materiałów źródłowych stanowiących bazę do wymiaru podatków lokalnych poprzez współdziałanie z właściwymi wydziałami Urzędu w zakresie zmian stanu posiadania gruntów i budynków oraz zawieranych umów najmu, dzierżawy, użyczenia itp. nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa;

  h) weryfikacja zawiadomień o zmianach danych w ewidencji gruntów i budynków otrzymywanych z Wydziału Geodezji i Katastru w celu prawidłowego wymiaru podatków lokalnych;

  i) weryfikacja miesięcznych informacji przekazywanych z ewidencji pojazdów w zakresie zmian mających wpływ na wymiar podatku od środków transportowych;

  j) aktualizacja bazy podatników na podstawie miesięcznych wykazów przekazywanych przez Centrum Obsługi Mieszkańca (informacja dotycząca zgonów);

  k) przygotowywanie postanowień o nałożeniu kar porządkowych;

  l) prowadzenie dokumentacji wymiarowej, rejestrów wymiarowych, przypisów i odpisów ww podatków;

  m) potwierdzanie określonych faktów lub stanu prawnego wynikającego z prowadzonych rejestrów i ewidencji podatkowej na żądanie osób fizycznych i prawnych w ramach zadań referatu;

  n) sporządzanie wniosków do Naczelnika Urzędu Skarbowego o nałożenie kary na podstawie Kodeksu karnego skarbowego dotyczących nieujawnienia lub nieterminowego zgłoszenia obowiązku podatkowego;

  o) bieżąca analiza orzeczeń sądowych z zakresu zadań referatu;

  p) planowanie i przeprowadzanie kontroli podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego;

  q) rozpatrywanie wniosków i wydawanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz opłaty skarbowej;

  r) rozpatrywanie spraw dot. odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydawane w ramach zadań referatu;

  s) weryfikacja zgłoszeń o niedopełnieniu obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej;

  t) określanie zobowiązań w opłacie skarbowej;

  u) wydawanie decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty oraz zwrotu opłaty skarbowej;

  v) ścisła współpraca z innymi wydziałami Urzędu oraz innymi organami administracji publicznej i sądami w zakresie postępowań dotyczących opłaty skarbowej;

  w) sporządzanie sprawozdań, w tym Rb-27S i PDP w części dotyczącej skutków obniżenia górnych stawek podatkowych oraz skutków udzielonych ulg i zwolnień w zakresie podatków i opłat lokalnych;

  x) sporządzanie i przekazywanie informacji o udzielonej bądź nieudzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie, w tym pomocy de minimis;

  y) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w ramach zadań Referatu, w tym sporządzanie bieżących sprawozdań dotyczących udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom;

  z) wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej de minimis na wniosek podatnika i z urzędu;

  za) podawanie do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono w zakresie podatków lub opłat lokalnych ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, a także wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej;

  zb) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach:

  - polityki podatkowej,

  - ustalania stawek podatków lokalnych,

  - wzorów informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,

  - ulg i umorzeń cywilnoprawnych należności Miasta Słupska;

  zc) przygotowanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego;

  zd) przygotowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta w ramach zadań Referatu;

  ze) planowanie dochodów z tytułu podatków lokalnych oraz analiza ich wykonania;

  zf) sporządzanie wniosków o przyznanie części subwencji rekompensującej utracone dochody z tytułu ustawowych ulg i zwolnień;

  zg) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów i informacji na żądanie uprawnionych podmiotów;

  zh) przygotowywanie oraz zmiany procedur dotyczących obsługi zewnętrznej – karty usług w zakresie zadań Referatu;

  zi) prowadzenie spraw dotyczących ulg podatkowych:

  - gromadzenie i weryfikacja materiału dowodowego,

  - przygotowywanie wniosków do Prezydenta Miasta w celu podjęcia decyzji w sprawie udzielenia ulgi,

  - sporządzanie decyzji;

  zj) analiza i opiniowanie wniosków w sprawie ulg w zakresie należności cywilnoprawnych;

  zk) przygotowanie kompletu dokumentów dla komisji ds. ulg i umorzeń wierzytelności Miasta Słupska, sporządzanie protokołu i opinii z prac komisji do przedłożenia Prezydentowi Miasta w celu podjęcia ostatecznej decyzji;

  zl) sporządzanie rocznego sprawozdania z udzielonych ulg i umorzeń przez komisję powołaną przy Prezydencie Miasta Słupska oraz zbiorczego sprawozdania z działalności komisji działających w jednostkach organizacyjnych Miasta;

  zm) prowadzenie postępowań dotyczących ulg w spłacie należności publicznoprawnych:

  - gromadzenie i weryfikacja materiału dowodowego,

  - przygotowywanie wniosków do Prezydenta Miasta w celu podjęcia decyzji w sprawie udzielenia ulgi,

  - przygotowywanie decyzji;

  zn) sporządzanie sprawozdań z udzielonych ulg w zakresie należności publicznoprawnych;

  zo) prowadzenie spraw kończących się wydaniem postanowienia, dotyczących pobieranych przez Urząd Skarbowy podatków i opłat stanowiących w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego;

  zp) przygotowywanie odpowiedzi na wnioski dotyczące informacji publicznej;

  zq) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zadań Referatu;

  zr) obsługa mieszkańców i podatników w zakresie powierzonych zadań.

2) zlecone:

a) rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

b) występowanie do Urzędu Wojewódzkiego o fundusze na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

c) sporządzenie sprawozdań ze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Referat Windykacji wykonuje zadania:

1) własne:

  a) systematyczna kontrola terminowości zapłaty należności Miasta Słupska, za których naliczanie/określanie odpowiedzialne są Wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Słupsku;

  b) terminowe dochodzenie należności podatkowych i niepodatkowych Urzędu Miejskiego poprzez wysyłanie do zalegających płatników upomnień i wezwań do zapłaty;

  c) wystawianie tytułów wykonawczych na nieuregulowane w terminie należności, podlegające egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji;

  d) monitorowanie przebiegu egzekucji należności Urzędu Miejskiego prowadzonych przez inne organy egzekucyjne;

  e) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do Zespołu Radców Prawnych w celu skierowania dłużników Miasta Słupska na drogę postępowania sądowego;

  f) przygotowywanie i kierowanie do sądu pozwów w postępowaniu nakazowym i upominawczym;

  g) kierowanie wniosków do właściwego komornika sądowego, celem wszczęcia egzekucji w przypadku braku dobrowolnej realizacji wyroków sądowych;

  h) bieżąca współpraca z komornikiem sądowym celem stałego monitoringu spraw skierowanych do egzekucji komorniczej;

  i) zgłaszanie wierzytelności do komorników sądowych;

  j) zgłaszanie do sądu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i układowym;

  k) kierowanie do sądu wniosków o wyjawienie majątku dłużnika;

  l) kierowanie do Sądu zapytań w sprawie toczących się postępowań spadkowych po zmarłych dłużnikach;

  m) kierowanie do sądu wniosków o wpis hipoteki przymusowej;

  n) wydawanie zaświadczeń o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową;

  o) współpraca z właściwymi wydziałami oraz podmiotami zewnętrznymi w celu pozyskiwania niezbędnych informacji w zakresie prowadzonych spraw;

  p) obsługa mieszkańców w zakresie powierzonych zadań;

  q) przygotowywanie informacji w celu wydawania zaświadczeń na wniosek podatnika o niezaleganiu lub o wysokości zaległości podatkowych;

  r) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów i informacji na żądanie uprawnionych podmiotów;

  s) zabezpieczanie danych objętych tajemnicą skarbową oraz ochroną danych osobowych w ramach zadań Referatu;

  t) udostępnianie informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczych osób zalegających z płatnościami wobec Urzędu Miejskiego w Słupsku;

  u) przygotowywanie odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;

  v) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zadań Referatu;

  w) bieżąca analiza zmian w przepisach w celu prawidłowej realizacji zadań nałożonych na Referat;

  x) sporządzanie informacji o podjętych czynnościach przez pracowników Referatu z zakresu windykacji;

  y) analiza należności Urzędu Miejskiego pod kątem:

  - rodzaju należności,

  - struktury wiekowej,

  - podjętych działań windykacyjnych;

  z) weryfikacja należności, w stosunku do których zostały wyczerpane możliwości dochodzenia zaspokojenia roszczeń i nie mogą być dochodzone z uwagi na ich wygaśnięcie lub przedawnienie;

  za) opracowanie polityki windykacyjnej, stanowiącej załącznik do Zasad (polityki) Rachunkowości Urzędu Miejskiego w Słupsku;

  zb) przygotowywanie procedur oraz ich zmian dotyczących obsługi zewnętrznej – karty usług w zakresie zadań Referatu;

  zc) sporządzanie dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;

  zd) planowanie wydatków z tytułu opłat, kosztów sądowych i komorniczych oraz innych zobowiązań wynikających z zawartych umów;

  ze) prowadzenie spraw finansowych w zakresie działalności windykacyjnej;

  zf) nadzór merytoryczny nad zarządzaniem należnościami Miasta Słupska, w tym należnościami w Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. (w zakresie należności Miasta Słupska dotyczących umowy o windykację) oraz innych podległych jednostkach organizacyjnych;

  zg) prowadzenie działań w celu zintensyfikowania windykacji należności;

  zh) opracowanie wytycznych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. oraz miejskich jednostek organizacyjnych w celu optymalizacji działań windykacyjnych;

  zi) monitorowanie i kontrola ryzyk związanych z należnościami Miasta;

  zj) raportowanie w zakresie poziomu i struktury należności Miasta;

  zk) monitorowanie skuteczności i adekwatności podejmowanych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych;

  zl) analiza przyczyn w przypadku niskiej skuteczności windykacji należności;

  zm) analiza ewentualnych zagrożeń w ściągalności należności;

  zn) poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie skutecznej windykacji;

  zo) koordynowanie działań mających na celu wdrażanie nowych funkcjonalności w zakresie windykacji należności;

  zp) zlecanie przeprowadzania przez Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli audytów z zakresu realizacji polityki windykacyjnej w jednostkach organizacyjnych Miasta;

  zq) sporządzanie materiałów do projektu budżetu w zakresie zadań Wydziału;

  zr) sporządzanie analizy półrocznej i rocznej z wykonania budżetu;

  zs) przygotowanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego.

2) zlecone:

a) systematyczna kontrola terminowości zapłaty należności Skarbu Państwa, za których naliczanie/określanie odpowiedzialne są Wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Słupsku;

b) terminowe dochodzenie należności podatkowych i niepodatkowych Urzędu Miejskiego poprzez wysyłanie do zalegających płatników upomnień i wezwań do zapłaty;

c) wystawianie tytułów wykonawczych na nieuregulowane w terminie należności, podlegające egzekucji w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji;

d) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do Zespołu Radców Prawnych w celu skierowania dłużników Miasta Słupska na drogę postępowania sądowego;

e) przygotowywanie i kierowanie do sądu pozwów w postępowaniu nakazowym i upominawczym;

f) kierowanie wniosków do właściwego komornika sądowego, celem wszczęcia egzekucji w przypadku braku dobrowolnej realizacji wyroków sądowych;

g) bieżąca współpraca z komornikiem sądowym celem stałego monitoringu spraw skierowanych do egzekucji komorniczej;

h) zgłaszanie wierzytelności do komorników sądowych;

i) zgłaszanie do sądu wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i układowym;

j) kierowanie do sądu zapytań w sprawie toczących się postępowań spadkowych po zmarłych dłużnikach;

k) sporządzanie dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;

l) sporządzanie informacji do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o dłużnikach posiadających zaległości wobec Skarbu Państwa powyżej kwoty 5 tys. zł.


Referat Egzekucji wykonuje zadania:

1) własne:

  a) badanie dopuszczalności egzekucji administracyjnej oraz poprawności formalnej otrzymanych tytułów wykonawczych;

  b) nadawanie tytułom wykonawczym klauzuli o skierowaniu do egzekucji administracyjnej;

  c) prowadzenie egzekucji administracyjnej należności, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest Prezydent Miasta Słupska, w tym dokonywanie czynności egzekucyjnych oraz stosowanie ustawowych środków egzekucyjnych;

  d) współpraca z właściwymi Wydziałami Urzędu oraz podmiotami zewnętrznymi w celu pozyskiwania niezbędnych informacji w zakresie prowadzonych spraw;

  e) bieżąca analiza zmian ustawowych w celu prawidłowej realizacji powierzonych zadań;

  f) przygotowywanie wniosków i akt egzekucyjnych do właściwego Sądu, celem rozstrzygnięcia podmiotu uprawnionego do prowadzenia egzekucji łącznej;

  g) przekazywanie akt egzekucyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej do komorników sądowych lub właściwych podmiotów wyznaczonych przez Sąd celem prowadzenia egzekucji łącznej;

  h) prowadzenie rejestru spraw przekazanych do egzekucji łącznej na rzecz innych organów egzekucyjnych w przypadku zbiegu egzekucji;

  i) prowadzenie egzekucji łącznej dotyczących spraw, dla których wg przepisów właściwym organem jest Prezydent Miasta Słupska;

  j) prowadzenie rejestru spraw otrzymanych z innych organów egzekucyjnych do egzekucji łącznej w przypadku zbiegu egzekucji;

  k) monitorowanie egzekucji przekazanej do prowadzenia przez inne organy egzekucyjne oraz egzekucji otrzymanej do prowadzenia z innych organów egzekucyjnych;

  l) przygotowywanie i przekazywanie dokumentów i informacji na żądanie uprawnionych podmiotów;

  m) zabezpieczanie ruchomości, organizowanie i prowadzenie sprzedaży zajętych ruchomości;

  n) współpraca z Urzędami Skarbowymi i komornikami sądowymi w zakresie przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości;

  o) orzekanie w sprawach prowadzonego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego;

  p) rozpatrywanie spraw dotyczących zarzutów i skarg składanych w ramach zadań Referatu;

  q) prowadzenie spraw finansowo-księgowych w ramach zadań Referatu;

  r) planowanie dochodów z tytułu pobranych kosztów egzekucyjnych oraz analiza ich wykonania;

  s) przygotowywanie informacji dla Wydziału Księgowości niezbędnych do sporządzenia sprawozdania kwartalnego obejmującego koszty egzekucyjne;

  t) przydzielanie i rozliczanie służby pracowników na stanowisku ds. egzekucji w postępowaniu administracyjnym;

  u) sporządzanie informacji o stanie zaległości objętych tytułami wykonawczymi, liczbie otrzymanych i zakończonych tytułów wykonawczych oraz wyegzekwowanych kwotach przez poszczególnych pracowników;

  v) przygotowywanie wynagrodzeń prowizyjnych pracownikom Referatu;

  w) sporządzanie informacji wierzycielom o podjętych czynnościach egzekucyjnych w poszczególnych sprawach egzekucyjnych;

  x) analiza skuteczności czynności podejmowanych przez pracowników Referatu egzekucji oraz inne organy egzekucyjne;

  y) obsługa mieszkańców w zakresie prowadzonych spraw egzekucyjnych;

  z) przygotowywanie odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;

  za) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zadań Referatu;

  zb) poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie skutecznej egzekucji.


W ZAKRESIE ZADAŃ WSPÓLNYCH WYDZIAŁU

  1. Współpraca Referatu Podatków Lokalnych, Referatu Windykacji i Referatu Egzekucji w zakresie opiniowania wniosków o udzielanie ulg uznaniowych.

  2. Współpraca z Wydziałem Budżetu Miasta oraz Wydziałem Księgowości przy opracowaniu Budżetu Miasta oraz analizie półrocznej i rocznej.

  3. Prowadzenie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym w ramach kompetencji Wydziału.

Nazwa:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Podmiot publikujący:
Wydział Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami
Informację wytworzył:
Paulina Klemańska
Data wytworzenia:
7 stycznia 2016
Informację opublikował:
Tobiasz Orzechowski
Data publikacji:
4 maja 2022
Nazwa:
Zastępca Dyrektora Wydziału
Podmiot publikujący:
Wydział Zarządzania Kadrami
Informację wytworzył:
Paulina Klemańska
Data wytworzenia:
7 stycznia 2016
Informację opublikował:
Anna Gajda
Data publikacji:
21 czerwca 2017
Data aktualizacji:
12 lutego 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek