Wydział Budżetu Miasta - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Budżetu Miasta

Dyrektor Wydziału: Joanna Moraczyńska

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
118, 125, 126, 127
telefon
(59) 848 83 28
(59) 848 83 56
(59) 848 84 22
(59) 848 84 26
(59) 848 84 33
(59) 848 84 82
fax
(59) 848 83 42
e-mail

Zadania i kompetencje

  Referat Rachunkowości Budżetowej Miasta wykonuje zadania:

 1. własne:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu miasta,

 • przekazywanie środków do jednostek organizacyjnych miasta w celu realizacji wydatków budżetowych,

 • prowadzenie obsługi kasowej budżetu miasta,

 • współpraca z bankiem obsługującym rachunki bankowe miasta,

 • opracowanie i przestrzeganie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie danych z wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta w aplikacji centralnej KSAT2000,

 • prowadzenie ewidencji księgowej dochodów pozyskanych z tytułu podpisanych porozumień oraz wyodrębnionej ewidencji księgowej, operacji finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zewnętrznych na zadania realizowane z ich udziałem,

 • prowadzenie obsługi księgowej długu publicznego (przychody, rozchody),

 • gromadzenie dochodów pobranych przez jednostki budżetowe i związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu ustawami,

 • rozliczanie i zwrot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy i powiatu,

 • współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie dochodów gminy i powiatu,

 • monitorowanie stanu gotówki i zarządzanie płynnością finansową miasta,

 • pozyskiwanie dodatkowych dochodów poprzez lokowanie czasowo wolnych środków na rynku pieniężnym,

 • rozliczanie jednostek budżetowych z przekazanych środków budżetowych,

 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i z operacji finansowych w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej, w tym sprawozdań z wykonania planu dochodów, sprawozdań o stanie należności, sprawozdań o stanie zobowiązań, sprawozdań uzupełniających o stanie zobowiązań, sprawozdań o stanie środków na rachunkach bankowych, sprawozdań o nadwyżce/deficycie,

 • sporządzanie sprawozdania finansowego w zakresie prowadzonej ewidencji księgowej – bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

 • przyjmowanie i weryfikacja formalno – rachunkowa sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych od jednostek organizacyjnych i urzędów skarbowych,

 • prowadzenie ewidencji księgowej sprawozdań budżetowych podległych jednostek,

 • przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych miasta pod kątem ich zgodności z przekazanymi dochodami i pobranymi środkami na wydatki,

 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych, w tym sprawozdań: z wykonania planu dochodów jst, z wykonania planu dochodów Skarbu Państwa, z wykonania dochodów podatkowych, z wykonania planu wydatków, o dotacjach, o stanie należności, o stanie zobowiązań, z wykonania planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego oraz sprawozdań uzupełniających o stanie należności z tyt. papierów wartościowych, o stanie zobowiązań,

 • przyjmowanie i weryfikacja formalno - rachunkowa sprawozdań finansowych,

 • sporządzanie zbiorczego sprawozdania finansowego, w tym: bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat jednostki, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacji dodatkowej,

 • sporządzanie bilansu skonsolidowanego,

 • przekazywanie zbiorczych sprawozdań do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,

 • kontrola i analiza sprawozdań z wykonania budżetu pod kątem przestrzegania dyscypliny budżetowej, prowadzenie spraw z tym związanych oraz wnioskowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 • wnioskowanie o wszczęcie procedur przetargowych na wybór banku prowadzącego obsługę bankową budżetu miasta,

 • współpraca z wydziałami Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi miasta, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Krajowym Biurem Wyborczym, Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie realizacji planu budżetu miasta; realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych; w zakresie gospodarki finansowej,

 • monitorowanie i kontrola ryzyk związanych z realizacją art. 243 ustawy o finansach publicznych,

 • przygotowanie na zlecenie Skarbnika analiz ekonomiczno – finansowych związanych z płynnością i długiem miasta,

 • przygotowanie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i instytucji kultury,

 • prowadzenie analizy dokumentacji finansowo – ekonomicznej spółek komunalnych z udziałem miasta oraz składanie Prezydentowi okresowych informacji z ich działalności finansowej,

 • opracowanie wytycznych i jednolitych zasad ujmowania w księgach rachunkowych dochodów, wydatków i innych zdarzeń gospodarczych w celu rzetelnego sporządzania sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych i sprawozdania finansowego przez Urząd i jednostki organizacyjne,

 • planowanie do projektu budżetu kwot wydatków (odsetki, prowizje), przychodów, rozchodów, gwarancji i poręczeń w części dotyczącej obsługi długu,

 • wnioskowanie o zmianę w planie wydatków w zakresie odsetek i prowizji,

 • przestrzeganie terminów spłat odsetek, rat kredytów, pożyczek oraz poszczególnych serii obligacji,

 • przygotowanie wniosków o emisję obligacji do organizatora, agenta emisji w celu jej uruchomienia,

 • sporządzanie not księgowych na odsetki od kredytów, pożyczek i emisji obligacji w celu ich zapłaty,

 • przygotowanie danych dotyczących długu publicznego na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF),

 • analiza i koordynacja udzielonych przez Miasto gwarancji i poręczeń,

 • przygotowanie informacji o stanie finansowym miasta dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w związku z podjętymi uchwałami na zaciągnięcie kredytów, emisji obligacji lub pożyczek,

 • prowadzenie korespondencji z bankami w zakresie obsługi długu oraz w związku z prowadzonym przez bank procesem monitorowania sytuacji finansowej miasta,

 • uzgadnianie sald zadłużenia z bankami na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego,

 • przekazywanie bankom kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu,

 • sporządzanie informacji o stanie zadłużenia i wydatkach na obsługę długu na potrzeby analizy za I półrocze i za rok z wykonania budżetu miasta oraz bieżące monitorowanie i informowanie Skarbnika w zakresie zadłużenia,

 • rozliczanie zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji na potrzeby finansowania inwestycji,

 • obsługa aplikacji płynności miasta (APF) w zakresie planowanych przychodów i rozchodów oraz odsetek do zapłaty,

 • przygotowanie procedur związanych z uruchomieniem kredytów, obligacji, pożyczek w tym: przygotowanie uchwał, zarządzeń, wniosków, umów, informacji finansowej dla Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 • przygotowanie procedur związanych z wykupem wierzytelności,

 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zadań realizowanych przez Referat,

 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski dotyczące informacji publicznej w ramach zadań realizowanych przez Referat,

 • obsługa techniczna terminali płatniczych funkcjonujących na terenie Miasta Słupska zgodnie z zawartą umową na udostępnienie ww. urządzeń,

 • obsługa kart płatniczych funkcjonujących na terenie Urzędu Miejskiego zgodnie z zasadami przyjętymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu.

 1. zlecone:

 • realizowanie dochodów z zakresu zadań administracji rządowej,

 • przekazywanie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez gminę i powiat,

 • rozliczanie zadań z zakresu administracji rządowej,

 • sporządzenie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.


  Referat Planowania Budżetu Miasta wykonuje zadania:

 1. własne:

 • opracowanie założeń i wytycznych do projektu budżetu, w tym sporządzanie projektów uchwał i podjętych uchwał Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

 • przygotowanie projektu budżetu zgodnie z uchwalonymi procedurami, szczegółowością oraz materiałami informacyjnymi towarzyszącymi projektowi budżetu w zakresie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz podjętej uchwały budżetowej miasta Słupska,

 • przygotowanie projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej na kolejny rok wraz z objaśnieniami oraz podjętej uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na kolejny rok wraz z objaśnieniami,

 • zawiadamianie dysponentów środków budżetowych o kwotach dochodów i wydatków ujętych w projekcie budżetu i w podjętej uchwale budżetowej miasta Słupska,

 • przyjmowanie i sprawdzanie pod względem zgodności z projektem budżetu oraz z podjętą uchwałą budżetową planów finansowych wydziałów, samodzielnych stanowisk i jednostek organizacyjnych miasta,

 • sporządzanie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, w tym kwartalnych informacji z wykonania budżetu; informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć; sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta wraz z informacją o stanie mienia komunalnego; przekazywanie ich do Przewodniczącego Rady Miejskiej, Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz podawanie ich do publicznej wiadomości,

 • prowadzenie ewidencji planu budżetu w systemach informatycznych,

 • uzgadnianie z wydziałami urzędu oraz jednostkami organizacyjnymi planowanych dochodów i wydatków w przypadku zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego, w tym przyjmowanie i weryfikowanie wniosków w sprawie zmian w budżecie miasta,

 • sporządzanie w ciągu roku budżetowego projektów uchwał i podjętych uchwał zmieniających budżet wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz projektów uchwał i podjętych uchwał zmieniających wieloletnią prognozę finansową wraz z załącznikami i uzasadnieniem,

 • sporządzanie w ciągu roku budżetowego zarządzeń zmieniających budżet wraz z załącznikami i uzasadnieniem; zarządzeń zmieniających wieloletnią prognozę finansową wraz z załącznikami i uzasadnieniem; zarządzeń w sprawie trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu miasta oraz do projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej; zarządzeń w sprawie konsultacji społecznych związanych z projektem budżetu; zarządzeń w sprawie ustalenia treści informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć; zarządzeń w sprawie ustalenia treści sprawozdania z wykonania budżetu miasta Słupska wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

 • obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w ramach zadań realizowanych przez Referat,

 • przygotowanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

 • analiza bieżąca i monitoring realizacji budżetu miasta poprzez opracowanie okresowych analiz, zestawień, porównań, raportów itp.,

 • analiza prawidłowości wykonania dochodów pod kątem dochodów ponadplanowych i zagrożenia wykonania planu dochodów,

 • analiza wykonania planu wydatków pod kątem ewentualnych oszczędności i ewentualnego niedoboru planu na wydatki,

 • analiza wysokości zaplanowanych wydatków bieżących pod kątem realności, rytmiczności, możliwości łączenia tych samych rodzajów wydatków w grupy zakupowe, podziału na wydatki sztywne i zmienne, wskazania obszarów gdzie są możliwe potencjalne oszczędności, źródeł ich finansowania,

 • analiza wskaźnikowa na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu (wskaźniki budżetowe, wskaźniki na mieszkańca),

 • monitorowanie wysokości otrzymanych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych ustawami do poniesionych wydatków na ich obsługę,

 • współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim i innymi instytucjami w zakresie zadań dotyczących realizacji budżetu miasta,

 • przygotowywanie odpowiedzi na wnioski dotyczące informacji publicznej w ramach zadań realizowanych przez Referat.

 1. zlecone:

  Realizacja zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych.


Zadania wykonywane przez wydział wynikają w szczególności z następujących aktów prawnych:

 1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.),
 3. ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.),
 4. ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1458 z późn. zm.),
 5. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.),
 6. ustaw z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.),
 7. ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz.1459 z późn. zm).
 8. aktów wykonawczych do ww. ustaw oraz obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Słupsku wewnętrznych przepisów prawnych.
Nazwa:
Wydział Budżetu Miasta
Podmiot publikujący:
Wydział Budżetu Miasta
Informację wytworzył:
Joanna Moraczyńska
Data wytworzenia:
3 czerwca 2019
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
4 czerwca 2019
Nazwa:
Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący:
Wydział Planowania, Rachunkowości Budżetowej i Kontrolingu Finansowego
Informację wytworzył:
Joanna Moraczyńska
Data wytworzenia:
3 czerwca 2019
Informację opublikował:
Joanna Moraczyńska
Data publikacji:
4 czerwca 2019

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek