Wydział Polityki Przestrzennej - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Polityki Przestrzennej

Dyrektor Wydziału/Architekt Miejski: Maciej Araszkiewicz

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 1, 76-200 Słupsk
pokoje
101, 101a, 103a, 105, 106, 107
telefon
(59) 848 83 52 (sekretariat)
e-mail

Zadania i kompetencje

1. Wydział realizuje następujące zadania własne Miasta Słupsk:
1) W zakresie planowania przestrzennego:
a) wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych z przystąpieniem do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska,
b) opracowanie i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
c) opracowywanie i zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
d) sporządzanie analiz i koncepcji programowo-przestrzennych,
e) wykonywanie innych opracowań urbanistycznych,
f) wykonywanie czynności formalno-prawnych związanych z procedurami planistycznymi,
g) formułowanie projektów wniosków i opinii Prezydenta Miasta Słupska do planów miejscowych oraz innych opracowań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, sporządzanych przez gminy sąsiednie, samorząd województwa i administrację rządową,
h) ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Słupska,
i) sporządzanie, co najmniej raz w czasie kadencji Rady Miejskiej w Słupsku, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta,
j) prowadzenie monitoringu urbanistycznego miasta Słupska,
k) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
l) przechowywanie i ewidencja planów, opracowań i innych dokumentów z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
2) W zakresie urbanistyki i architektury:
a) rozpatrywanie wniosków w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
b) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy wraz ze sporządzeniem szczegółowej analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu,
c) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na podstawie szczegółowej analizy przepisów odrębnych,
d) wydawanie zaświadczeń na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, wynikających z posiadanych w Wydziale danych (rejestrów, ewidencji, dokumentacji itp.),
e) wydawanie opinii urbanistycznych dla innych wydziałów UM Słupsk oraz na wniosek innych zainteresowanych,
f) wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska,
g) wydawanie zmian decyzji o warunkach zabudowy i zmian decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
h) przenoszenie na rzecz innej osoby decyzji o warunkach zabudowy,
i) wydawanie postanowień o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego lub z przepisami odrębnymi, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
j) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.
3) W zakresie działań związanych z opieką nad zabytkami:
a) prowadzenie ewidencji obiektów zabytkowych,
b) prowadzenie i archiwizowanie akt dotyczących zabytków znajdujących się w gminnej ewidencji,
c) przyjmowanie i analiza wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, obiekcie lub budowli na terenie lub obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
d) sporządzanie umów na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych,
e) udział w odbiorach robót budowlanych wykonywanych w obiektach zabytkowych, znajdujących się w zasobach Miasta Słupska, dotowanych z budżetu gminy,
f) rozliczanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, obiekcie lub budowli na terenie lub obszarze wpisanym do rejestru zabytków, na podstawie sprawozdań, dotyczących rozliczeń finansowych przyznanych dotacji,
g) sporządzanie rozliczeń finansowych z realizacji Uchwał i Zarządzeń,
h) współpraca z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w realizacji zadań związanych z ochroną obiektów zabytkowych zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami.
4) W zakresie estetyzacji miasta oraz podnoszenia jakości przestrzeni publicznych:
a) opracowanie zasad lokalizacji i form reklam, elementów drobnego handlu itp.
b) konsultowanie zasad tożsamości wizualnej miasta: kolorystyka, system informacji miejskiej itp.,
c) opracowanie katalogu mebli miejskich do stosowania w przestrzeniach publicznych,
d) czynny udział w formułowaniu zapisów oraz standaryzacja zapisów planów miejscowych dotyczących przestrzeni publicznych,
e) współpraca, koordynacja i tworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji, Strefy Rewitalizacji, Miejscowego Planu Rewitalizacji w świetle ustawy.
f) współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Strażą Miejską w sprawie egzekwowania obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ładu przestrzennego,
g) współpraca z podmiotami realizującymi zagospodarowanie przestrzeni publicznej (projektantami, inwestorami),
h) dialog z firmami reklamowymi oraz zorganizowanymi podmiotami drobnego handlu i usług,
i) inicjowanie działań i współpraca z organizacjami, szkołami itp. na polu edukacji, uświadamiania i propagowania zasady dobrej przestrzeni publicznej,
j) współpraca z organizacjami społecznymi i zawodowymi, środowiskami artystycznymi,
k) inicjowanie i prowadzenie dialogu społecznego,
l) wydawanie opinii urbanistycznych w zakresie formy i lokalizacji reklam,
m) wydawanie opinii wewnętrznych dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznych.
5) W zakresie rewitalizacji:
a) udział w opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji oraz ustaleniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
b) opracowanie i zmiana Miejscowego Planu Rewitalizacji,
c) sporządzanie analiz i koncepcji programowo-przestrzennych,
d) opracowanie materiałów graficznych,
e) wydawanie zaświadczeń na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, wynikających z posiadanych w Wydziale danych (rejestrów, ewidencji, dokumentacji itp.).
6) W zakresie innych działań:
a) organizacja i obsługa posiedzeń komisji opiniującej przyznawanie dotacji konserwatorskich,
b) organizacja i obsługa posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
c) współdziałanie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w trakcie wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na obszar Natura 2000, gdy jest to przedsięwzięcie inne, niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko, nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 i nie wynika z tej ochrony,
d) tworzenie dostępu do danych przestrzennych i odpowiadających im usług, zgodnie z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej i Dyrektywą INSPIRE,
e) przygotowywanie aktów prawnych, związanych z zakresem pracy Wydziału, w postaci papierowej i elektronicznej,
f) przekazywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego (sporządzanie wniosków o publikację przy pomocy edytora programu LEGISLATOR),
g) umieszczanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej projektów uchwał i uchwał, przygotowywanych przez Wydział,
h) aktualizacja informacji umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej i na portalu miejskim, dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
i) sporządzanie zestawień zbiorczych o prowadzonych postępowaniach do celów statystycznych i informacyjnych,
j) opiniowanie opracowań przygotowanych przez inne wydziały UM, istotnych z punktu widzenia kształtowania i funkcjonowania miasta (np. Program Ochrony Środowiska, Program Ochrony Powietrza itp.),
k) wyszukiwanie możliwości zewnętrznego finansowania na zadania realizowane przez Wydział (np. ze środków unijnych itp.),
l) przeprowadzanie konsultacji społecznych i dialogu społecznego pod względem merytorycznym, w ramach kompetencji wydziału,
m) realizacja zadań obronnych w ramach przydzielonych przedsięwzięć, wynikających z obowiązujących na terenie miasta planów obronnych oraz w ramach zleconych przez Wojewodę Pomorskiego pozamilitarnych przygotowań obronnych.
Nazwa:
Wydział Polityki Przestrzennej
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Ewa Matys-Dyrektor Wydziału
Data wytworzenia:
23 maja 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
23 maja 2018
Nazwa:
Dyrektor Wydziału/Architekt Miejski
Podmiot publikujący:
Wydział Polityki Przestrzennej
Informację wytworzył:
Dyrektor Wydziału- Maciej Araszkiewicz
Data wytworzenia:
23 maja 2018
Informację opublikował:
Katarzyna Dobkowska
Data publikacji:
22 września 2020
Informację zaktualizował:
Katarzyna Dobkowska
Data aktualizacji:
7 października 2022

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek