Wydział Administracyjno-Techniczny - Urząd Miejski

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Administracyjno-Techniczny

Dyrektor Wydziału: Irena Tkaczuk-Kawalerowicz

Kontakt

adres
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
pokoje
9, 010, 13, 16, 17, 21, 22, 23
telefon
(59) 848 82 46 (Środki trwałe)
(59) 848 83 13 (Referat Informatyczny)
(59) 848 83 49 (Gospodarka magazynowa)
(59) 848 83 67 (Referat Zamówień Publicznych)
(59) 848 84 08 (Referat Administracyjno-Techniczny)
(59) 848 84 32 (Sprawy organizacyjno finansowe i techniczne)
e-mail

Zadania i kompetencje

Wydział realizuje następujące zadania własne:

1) w zakresie funkcjonowania systemu informatycznego i teleinformatycznego:

a) zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu informatycznego

i teleinformatycznego na potrzeby Urzędu, a w szczególności:

 • przygotowywanie stosownych umów przy udziale dyrektorów merytorycznych wydziałów,

 • bieżące monitorowanie zapisów umów i wspólnie z dyrektorami merytorycznych wydziałów dokonywanie zmian w zależności od potrzeb,

 • monitorowanie terminów obowiązywania umów i powiadamianie Sekretarza Miasta oraz dyrektora merytorycznych wydziałów o kończących się terminach umów, z wyprzedzeniem 3 miesięcznym przy umowach jednorocznych, 6 miesięcznym przy umowach wieloletnich celem podjęcia stosowanych kroków,

 • planowanie oraz zabezpieczanie środków w budżecie na okres obowiązywania umów,

b) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania na stanowiskach pracy Urzędu Miejskiego w Słupsku,

c) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku,

d) nadzór techniczny nad funkcjonowaniem stron internetowych administrowanych przez Urząd Miejski w Słupsku,

e)projektowanie, tworzenie, modernizacja, wdrażanie oraz administrowanie systemami informatycznymi i teleinformatycznymi w Urzędzie Miejskim w Słupsku,

f) opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań i technologii informatycznych

w Urzędzie Miejskim w Słupsku,

g) pomoc i doradztwo w zakresie systemów informatycznych oraz planowanych wdrożeń dla wydziałów merytorycznych,

h) analiza potrzeb oraz opracowywanie koncepcji i planowanie rozwoju systemów informatycznych i teleinformatycznych w Urzędzie Miejskim w Słupsku,

i) identyfikacja potrzeb pracowników w zakresie wyposażenia stanowisk pracowniczych oraz proponowanie i opiniowanie zakupów sprzętu i oprogramowania, sukcesywna wymiana zużytych i przestarzałych składników wyposażenia,

j) utrzymywanie systemów informatycznych i teleinformatycznych w stałej sprawności poprzez:

– określanie właściwych warunków eksploatacji i racjonalnego wykorzystania sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku,

- zarządzanie i administrowanie serwerami i zasobami sieciowymi Urzędu Miejskiego

w Słupsku,

- określanie reguł pracy przy użyciu sprzętu komputerowego oraz nadzór nad bezpieczeństwem informatycznym oraz prawidłowym korzystaniem ze sprzętu i oprogramowania,

- sprawowanie nadzoru nad sprawnością techniczną i eksploatacyjną sprzętu komputerowego,

a w szczególności jego bieżące serwisowanie i naprawa,

- prowadzenie szkoleń i instruktażu pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku

w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, aplikacji biurowych i wdrażanych systemów,

k) nadzór nad eksploatacją Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów oraz innych systemów informatycznych eksploatowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Słupsku,

l) nadzór nad wykonywaniem usług gwarancyjnych oraz serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,

ł) monitorowanie rynku IT pod kątem zastosowania najlepszych rozwiązań z tej dziedziny w Urzędzie Miejskim w Słupsku,

m) koordynacja i prowadzenie obsługi informatycznej wyborów,

n) zabezpieczenie obsługi sesji Rady Miejskiej w zakresie transmisji na żywo audio-video oraz możliwości odtwarzania zapisów archiwalnych,

o) prowadzenie ewidencji i bieżące monitorowanie ważności podpisów kwalifikowanych pracowników urzędu oraz ich zakup,

p) koordynacja informatyzacji jednostek organizacyjnych miasta, w tym optymalizacja sprzętu i oprogramowania;2) w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego:

a) stosowanie rozwiązań technicznych wynikających z przepisów związanych z ochroną danych osobowych oraz z ochroną informacji niejawnych w zakresie obsługi informatycznej,

b) projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych mających na celu podnoszenie:

– poziomu zabezpieczeń serwerów oraz danych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Słupsku,

– bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Słupsku,

c) nadzór nad bezpieczeństwem teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Słupsku,

d) bieżące monitorowanie zmian w przepisach w zakresie bezpieczeństwa IT,

e) monitoring oprogramowania instalowanego na komputerach w Urzędzie Miejskim w Słupsku,

f) określanie reguł pracy przy użyciu sprzętu komputerowego,

g) sprawowanie nadzoru nad:

– używaniem programów posiadających licencję,

– zabezpieczaniem danych, w tym informacji niejawnych w eksploatowanych systemach informatycznych,

– przestrzeganiem stosowania „identyfikatorów – haseł dostępu” w eksploatowanych systemach informatycznych,

– utrzymaniem baz danych w stałej sprawności i ich archiwizowanie,

- konfigurowaniem i administrowaniem oprogramowaniem systemowym i siecią komputerową

w stopniu umożliwiającym zabezpieczenie danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem,

– prowadzeniem kontroli antywirusowych oprogramowania,

– archiwizacją danych,

– odzyskiwaniem utraconych danych;

h)dokonywanie na bieżąco inwentaryzacji zasobów serwerowo-sieciowych.

i) prowadzenie bazy danych wszystkich komponentów i ich konfiguracji, aktualizowanie przez wprowadzanie informacji o każdej zmianie, rejestrowanie wszystkich awarii wraz z ich opisem i sposobem naprawy;3) w zakresie zabezpieczenia urzędu:

a) zabezpieczenie i rozliczanie usług oraz dostaw związanych z utrzymaniem obiektów Urzędu Miejskiego w Słupsku,

b) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem technicznym obiektów Urzędu Miejskiego w Słupsku,

c) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

d) przygotowywanie zużytych środków trwałych i wyposażenia do likwidacji,

e) ubezpieczenie majątku będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Słupsku,

f) zabezpieczenie i rozliczenie dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków,

g) prowadzenie książki obiektów Urzędu Miejskiego w Słupsku i dokonywanie obowiązkowych przeglądów, nadzór nad ich wykonaniem oraz ustalanie na tej podstawie zakresu remontów

i bieżących napraw,

h) nadzór nad zapewnieniem łączności oraz komunikacji w Urzędzie Miejskim w Słupsku,

i) rozliczanie rozmów telefonicznych (stacjonarne i komórkowe),

j) przeprowadzanie i rozliczanie konserwacji systemu p.poż, klimatyzacji, urządzeń dźwigowych, sygnalizacji włamania, napadu i zalania, sieci telefonicznej, termowentylacji SCOPIES,

k) zabezpieczenie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach budynków Urzędu Miejskiego

w Słupsku,

l) wynajem parkingów będących w dyspozycji Urzędu,

ł) zabezpieczenie urzędu w niezbędne materiały biurowe, eksploatacyjne i artykuły higieniczne,

m) zakup odzieży ochronnej dla pracowników Urzędu,

n) wykonywanie usług poligraficznych dla wydziałów takich jak duże ilości druków, budżet, strategia, druki wielkoformatowe (ksero, bindowanie, laminowanie, drukowanie, itp.),

o) prowadzenie gospodarki magazynowej,

p) wystawianie faktur VAT z zakresu działania wydziału oraz działania innych wydziałów na podstawie wniosków dyrektorów wydziałów merytorycznych,

r) zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie,

s) przeprowadzenie procesu utylizacji sprzętu i urządzeń,

t) publikacja ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym i krajowym,

u) zabezpieczenie dozoru budynków urzędu,

w) administrowanie budynkami i lokalami Urzędu,

x) zabezpieczenie zbytów ruchomych w Urzędzie,

y) prowadzenie spraw remontów, przebudów i bieżących napraw w budynkach będących siedzibami Urzędu.


4) w zakresie zamówień publicznych:

a) przeprowadzanie postępowań na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość jest równa lub przekracza 130.000 zł (w skali danego roku budżetowego lub wartość umowy), w tym:

   • przygotowanie zarządzenia o powołaniu komisji do przeprowadzenia postępowania,

   • szczegółowa analiza otrzymanych dokumentów z komórki organizacyjnej: opisu

przedmiotu zamówienia, szacunkowej wartości zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu,

   • sporządzenie specyfikacji warunków zamówienia (swz), opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu na portalu e-zamówienia lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w zależności o wartości danego zamówienia),

   • przygotowanie i publikacja wyjaśnień swz,

   • otwarcie i ocena złożonych ofert,

   • wybór najkorzystniejszej oferty,

   • opublikowanie ogłoszenia o wyniku postępowania oraz ogłoszenia o wykonaniu umowy,

   • prowadzenie protokołu postępowania;

b) przeprowadzanie postępowań na usługi społeczne i inne szczególne usługi:

   • szczegółowa analiza otrzymanych dokumentów z komórki organizacyjnej: opisu przedmiotu zamówienia, szacunkowej wartości zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu i projektu umowy,

   • sporządzenie ogłoszenia o zamówieniu oraz jego publikacja na stronie internetowej;

   • otwarcie i analiza złożonych ofert,

   • wybór najkorzystniejszej oferty,

   • opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,

   • współpraca z komórką organizacyjną w zakresie realizacji umowy;

c) weryfikacja poprawności przeprowadzonej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty przez kierownika komórki organizacyjnej w zakresie zamówień publicznych, o wartości szacunkowej od 60.000 zł do 130.000 zł;

d) sporządzanie sprawozdania rocznego z udzielonych zamówień publicznych i przekazanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w tym:

   • z udzielonych zamówień klasycznych, których wartość jest mniejsza niż 130 000 złotych,

   • z udzielonych zamówień klasycznych, których wartość jest większa niż 130 000 złotych,

e) sporządzanie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz Harmonogramu Wydatkowania Środków Publicznych na dany rok budżetowy i ich aktualizacja;

f) współpraca z Wydziałem Księgowości w celu restrukturyzacji wydatków bieżących Miasta Słupska;

g) opisywanie dokumentów księgowych pod względem zamówień publicznych (zaangażowania środków budżetowych);

h) realizacja zadań w ramach grupy zakupowej;


5) W zakresie zakupów wspólnych:

a) tworzenie miejskiego systemu informacyjnego zawierającego dane na temat zużycia energii na terenie Miasta, a także zarządzanie i aktualizacja systemu,

b) prowadzenie spraw związanych z dostawą i dystrybucją energii elektrycznej;

c) nadzór i koordynacja realizacji umowy na dostawę energii elektrycznej w ramach Słupskiej Grupy Zakupowej,

d) organizowanie i monitorowanie procesów wyboru podmiotów mających świadczyć usługi w obszarze energetycznym (konsultacyjne, nadzorcze) oraz wyboru projektów z zakresu efektywności energetycznej (m.in. w budownictwie, transporcie, przemyśle, turystyce, handlu) i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które zostaną zrealizowane w Mieście,

e) opiniowanie – uzgadnianie dla odbiorców energii wyboru nośnika do celów grzewczych dla nowych inwestycji i dla obiektów modernizowanych,

f) podejmowanie działań zmierzających do oszczędności w zakresie zużycia energii w sektorze publicznym Miasta, w tym m.in.: terminowe sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i przekazywanie ich do księgowości:

koordynacja prac związanych z zakupem energii elektrycznej dla wszystkich jednostek miasta w ramach postępowania wspólnego,

analiza i aprobata umów na dostawę ciepła, energii elektrycznej, gazu,

monitoring i analiza zużycia energii w obiektach Miasta (bieżący rejestr kosztów i wielkości energetycznych, informacja ogólna o obiektach),

współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie i zarządzanie energią,

g) terminowe sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym i przekazywanie ich do księgowości,

h) bieżąca kontrola wykonania będącej w dyspozycji części budżetu, po stronie dochodów i wydatków, w celu niedopuszczenia do naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

i) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,

j) przygotowywanie aktów prawnych w postaci elektronicznej, przekazywanie ich do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikowanie w zbiorze aktów prawa miejscowego,

k) prowadzenie, gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji w zakresie załatwianych spraw, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, procedurami administracyjnymi oraz przepisami szczególnymi,

l) prowadzenie bieżących spraw dotyczących zarządzania energią.


6) w zakresie ubezpieczeń grupowych Miasta Słupska i jego jednostek organizacyjnych:

  a) prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Miasta Słupska oraz jego jednostek organizacyjnych;

  b) wybór brokera ubezpieczeniowego oraz współpraca z nim;

  c) współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w zakupach grupowych dotyczących ubezpieczeń, w tym gromadzenie danych z ww. jednostek;

  d) koordynacja i nadzór nad realizacją ubezpieczeń w ramach grupy zakupowej,

  e) w przypadku gdy ubezpieczenie ma być realizowane przez towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, prowadzenie wszelkich czynności zmierzających do zapewnienia tego ubezpieczenia;

f) prowadzenie bieżących spraw dotyczących ubezpieczeń;

g) wypłata zasądzonych odszkodowań od Miasta Słupska na rzecz poszkodowanych.

Nazwa:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Irena Tkaczuk-Kawalerowicz - Dyrektor Wydziału AT
Data wytworzenia:
14 lutego 2022
Informację opublikował:
Monika Wojtczak
Data publikacji:
14 czerwca 2022
Data aktualizacji:
24 czerwca 2022
Nazwa:
Dyrektor Wydziału
Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Pracownik Urzędu Miejskiego w Słupsku
Data wytworzenia:
30 maja 2018
Informację opublikował:
Administrator BIP
Data publikacji:
30 maja 2018
Data aktualizacji:
1 czerwca 2018

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek