Zamówienia publiczne

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ JACHTU GRYFITA TYPU OPAL III , ROK BUDOWY 1975, NR REJESTRACYJNY PZ-475

rodzaj: zamówienie o wartości poniżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 19.02.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, Kancelaria Urzędu, pok. nr 6
otwarcie ofert: 4.03.2020 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, sala 110

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ JACHTU GRYFITA TYPU OPAL III , ROK BUDOWY 1975, NR REJESTRACYJNY PZ-475


Nazwa sprzedającego:

Miasto Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, NIP 8391005507, REGON 000590645.


Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest jacht, o numerze rejestracyjnym PZ-475, stanowiący mienie Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk.

Cena wywoławcza: 31 500,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset zł 00/100).


Dane identyfikacyjne jednostki:

Nazwa jednostki: GRYFITA

Nr rejestracyjny: PZ-475

Port macierzysty: Ustka

Typ jachtu: jednokadłubowy, żaglowy, kabinowy, balastowy

Główny materiał kadłuba: drewno

Budowniczy: Stocznia STOGI, Gdańsk

Model: OPAL III

Rok budowy: 1975

Rok remontu kapitalnego: 1989

Maksymalna liczba osób: 10 (w żegludze pełnomorskiej)

Długość kadłuba: 13,95 m

Szerokość kadłuba: 3,69 m

Wysokość boczna: 3.10

Zanurzenie maksymalne: 2,7 m

Pojemność brutto: 15,40

Pojemność netto: 4,62

Powierzchnia ożaglowania: 78 m2

Producent silnika: Mercedes

Model silnika: Zundfolge 1342


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Złożenie oferty (stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska nr 134/AT/2020, z dnia 18 lutego 2020 r.), winno nastąpić w terminie do dnia 4 marca 2020 r., do godz 1000. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie Sprzedającego, tj. w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, pokój 012 lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku: www.bip.um.pl. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę złożoną na piśmie.

 2. Oferta zawiera:

  1. imię i nazwisko lub nazwę Oferenta,

  2. adres siedziby Oferenta,

  3. numer PESEL lub NIP Oferenta,

  4. datę sporządzenia oferty,

  5. oferowaną cenę,

  6. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

3. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej jednostki, co stanowi 3 150,00 zł.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 4 marca 2020 r., do godz. 1000 w Kasie w Urzędzie Miejskim w Słupsku lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Słupsku nr: 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2020 r. godz 1000 w sali 110 w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia jednostki.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy.

Ofertę wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miejskiego
w Słupsku – pokój nr 6.


Pozostałe informacje:

 1. Jacht można oglądać w dniach od 19.02.2020 r. do 03.03.2020 r. w godzinach 800 - 1500, w Ustce
  na terenie mariny jachtowej Ustka, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 2. Nabywcą zostaje Oferent, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu
  i wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie.

  Postąpienie ustala się w wysokości 2 000,00 zł.

 3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

 5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego Oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona ustna licytacja w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.

 6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.

 7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.

 8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia
  i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży (stanowiącej załącznik nr 3 do zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska nr 134/AT/2020 z dnia
  18 lutego 2020 r.), i protokołu zdawczo-odbiorczego (stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska nr 134/AT/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.).

 9. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają:

  Irena Tkaczuk - Kawalerowicz – Dyrektor Wydziału Administracyjno – Technicznego,
  tel. 59 84 88 499.

  Emilia Kobus – Kierownik Referatu Administracyjnego w Wydziale Administracyjno - Technicznym Referat Administracyjny, tel. 59 84 88 365.

  Cecylia Krzemińska – Podinspektor Referatu Administracyjnego w Wydziale Administracyjno - Technicznym, tel. 59 84 88 349.Z up. PREZYDENTA

Miasta Słupska

Łukasz Kobus

SEKRETARZ MIASTA


Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Cecylia Krzemińska
Data publikacji:
19 lutego 2020
Informację zaktualizował:
Cecylia Krzemińska
Data aktualizacji:
5 marca 2020
Nazwa pliku:
FORMULARZ OFERTOWY
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Cecylia Krzemińska
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
UMOWA SPRZEDAŻY
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Cecylia Krzemińska
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I ODBIORU
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Cecylia Krzemińska
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
WYCENA
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
z up. PREZYDENTA Miasta Słupska Łukasz Kobus - Sekretarz Miasta
Data wytworzenia:
18 lutego 2020
Informację opublikował:
Cecylia Krzemińska
Data publikacji:
19 lutego 2020
Nazwa pliku:
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Podmiot publikujący:
Wydział Administracyjno-Techniczny
Informację wytworzył:
Agnieszka Kubica
Data wytworzenia:
5 marca 2020
Informację opublikował:
Cecylia Krzemińska
Data publikacji:
5 marca 2020

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek