Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LVI Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

14 lipca 2010, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

    

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupsk o bieżącej działalności.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z realizacji uchwał i stanowiska Rady Miejskiej
  w Słupsku podjętych na sesji w dniu 28 kwietnia 2010 roku (stan na dzień 23. 06. 2010 r.).

 4. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 55-15,załacznik 1-4),

 2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 55-16, załacznik 1-5),

 3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 55-21, załączniki 1-4),

 4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk nr 55-26, załączniki 1-4),

 5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok(druk Nr 55-29, załacznik 1-4),

 6. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście Słupsk - szkoły i przedszkola” ujętego w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok oraz w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010 – 2013 (druk nr 55-33),

 7. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2011 rok (druk nr 55-19),

 8. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Słupska, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu (druk nr 55-13, załącznik nr 1, załącznik nr 2),

 9. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze roku budżetowego (druk nr 55-12, załącznik nr 1, załącznik nr 2),

 10. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury miasta Słupska za 2009 rok - Słupskiego Ośrodka Kultury (druk nr 55-1),

 11. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury miasta Słupska za 2009 rok - Nowego Teatru (druk nr 55-2),

 12. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury miasta Słupska za 2009 rok - Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" (druk nr 55-3, załącznik),

 13. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury miasta Słupska za 2009 rok - Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" (druk nr 55-4),

 14. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury miasta Słupska za 2009 rok - Miejskiej Biblioteki Publicznej (druk nr 55-5),

 1. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury miasta Słupska za 2009 rok - Młodzieżowego Centrum Kultury (druk nr 55-6),

 2. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Powiatem
  Słupskim w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy
  w Słupsku (druk nr 55-14, załącznik),

 3. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Słupsk dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku (druk nr 55-7),

 4. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Słupska (druk nr 55-22),

 5. w sprawie reorganizacji jednoosobowej spółki Gminy Miejskiej Słupsk pod nazwą „Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. poprzez przystąpienie do wskazanej spółki Gminy Słupsk, Gminy Kobylnica oraz innych gmin Powiatu Słupskiego (druk nr 55-24),

 6. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wyznaczonym ulicami Grunwaldzką, Sobieskiego, 3-go Maja i Leszczyńskiego w Słupsku (druk nr 55-8),

 7. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Przy Obwodnicy", na terenie położonym w rejonie ulicy Bohaterów Westerplatte wzdłuż południowo - wschodniej granicy miasta z Gminą Słupsk (druk nr 55-28, załącznik nr 1),

 8. w sprawie aktualności planów miejscowych oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Słupska (druk nr 55 - 30, załącznik),

 9. w sprawie przejęcia do zasobu mienia komunalnego prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ul.Krakusa (druk nr 55-23),

 10. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ul.Grunwaldzkiej i ul.Braci Staniuków (druk nr 55-25),

 11. w sprawie przyjęcia do zasobu mienia komunalnego prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Krasińskiego (druk nr 55-27),

 12. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk (druk nr 55-31),

 13. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicach: Gdyńskiej, Mikołaja Reja, Jagiellońskiej, Jana Zamojskiego (druk nr 55-32),

 14. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Nr XXVIII/406/08 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie miasta Słupska (druk nr 55-9),

 15. w sprawie nadania imienia Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 w Słupsku (druk nr 55–20),

 16. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów za wysokie wyniki w nauce uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk (druk nr 55-17),

 17. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie miasta Słupska (druk nr 55-18),

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2010 roku.

 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

       Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Zdzisław Sołowin

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
7 lipca 2010
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
7 lipca 2010

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek