Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

LX Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

27 października 2010, 10:00
sala Nr 211 Urzędu Miejskiego w Słupsku

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Wręczenie Medali Pamiątkowych Jubileuszu Miasta Słupska.

 1. Informacja Prezydenta Miasta Słupsk o bieżącej działalności.

 2. Informacja Przewodniczącego Rady z analizy oświadczeń majątkowych radnych.

 1. Informacja Prezydenta Miasta z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Słupska.

 2. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk Nr 60/1, załącznik Nr 1-4),

  2. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk Nr 60/2, załącznik Nr 1-3),

  3. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk Nr 60/7,załączniki Nr 1-2, załącznik 3, załącznik 4),

  4. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk Nr 60/17), załączniki 1-4),

  5. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk Nr 60/18, załącznik),

  6. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2010 rok (druk Nr 60/19, załączniki 1-3),

  7. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/785/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Wodociągi Słupsk” Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, na okres od 01.07.2010 roku do 30.06.2013 roku (druk_Nr_60/11, załącznik),

  8. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Sportowej na rzecz Wodociągi Słupsk Spółki
   z o.o. (druk Nr 60/14),

  9. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Słupsk dla Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu Zintegrowanego Systemu Monitorowania Sal Operacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku (druk Nr 60/13),

  10. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Słupsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok (druk Nr 60/12, załącznik),

  11. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w roku 2010 (druk Nr 60/15),

  12. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku (druk Nr 60/16),

  13. w sprawie zatwierdzenia planu ochrony parku kulturowego pod nazwą „Klasztorne Stawy” (druk Nr 60/3),

  14. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Park Kultury" w Słupsku (druk Nr 60/4),

  15. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Słoneczna" na terenie położonym w rejonie ulic Poznańskiej, Szymanowskiego
   i Rybackiej w Słupsku (druk Nr 60/5),

  16. w sprawie zniesienia formy ochrony z drzew uznanych za pomniki przyrody w granicach administracyjnych miasta Słupska (druk_Nr 60/6),

  17. w sprawiezawarcia umowy partnerskiej pomiędzy miastem Słupsk a miastem Eupatoria na Ukrainie (druk Nr 60/10),

  18. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie podpisania umów dzierżawy na gabinety lekarskie przy ulicy Jana Pawła II w Słupsku (druk Nr 60/8),

  19. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nierzetelnego zweryfikowania wniosku i odwołania dotyczącego zamiany mieszkania (druk Nr 60/9),

  20. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk Nr 60/20).

7. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku.

8. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykorzystania przez Prezydenta Miasta kosztów reprezentacji.

9. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wykorzystania samochodów służbowych oraz prywatnych do celów służbowych.

10. Przyjęcie protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności Biura Promocji i Integracji Europejskiej ze szczególną analizą kosztów.

11. Sprawozdania z działalności Komisji Rady za 2010 rok.

12. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

13. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.


Przewodniczący

Rady Miejskiej w Słupsku

/-/Zdzisław Sołowin

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej
Data wytworzenia:
20 października 2010
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
22 października 2010

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek