Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

VI - Sesja Rady Miejskiej w Słupsku - z uaktualnionym porządkiem obrad

23 lutego 2011, 10:00

Porządek obrad

Aktualny porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe.

  2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o działalności międzysesyjnej.

  3. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w słupsku podjętych na sesjach w dniach:20 i 29.12.2010 r. (stan na dzień 14.02.2011r.)

  4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Słupsk.

  5. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Słupsku (druk_nr_6-1),

2) w sprawie uchylenia uchwały Nr LX/921/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 października 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” w Słupsku (druk nr 6-4),

3) w sprawie uchylenia uchwały Nr LX/920/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 października 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kultury” w Słupsku (druk nr 6-5),

4) w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wyznaczonym ulicami Kaszubską, Drzymały, Sportową, nasypem kolejowym i fragmentem północnej granicy miasta Słupska (druk nr 6-6),

5) w sprawie zmiany uchwały Nr L/758/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 03 marca 2010 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Słupsk(druk nr 6-7),

6) w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Słupska oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (druk nr 6-8, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3),

7) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Miejską Słupsk a Gminą Słupsk w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Słupsk komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Słupsk – Redzikowo – Wieszyno oraz Słupsk – Głobino (druk nr 6-9, załącznik, wzór umowy),

8) w sprawie delegowania dwóch radnych Rady Miejskiej w Słupsku do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Słupska. (Druk Nr 6-10 )

9) w sprawie wystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk ze stowarzyszenia pn.”Związek Miast i Gmin Morskich”(Druk Nr 6-11)

6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Słupska na lata 2011-2035 (Autopoprawka do Druku 6-3,Autopoprawka do Druku 6-3 załącznik1-2),Autopoprawka do Druku 6-3 załącznik 3),

2) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Słupska na 2011 rok(Autoprawka do Druku Nr 6-2, Autopoprawka – bieżące, Autopoprawka - majątkowe),

- wystąpienie Prezydenta Miasta,

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Miasta Rady Miejskiej,

- dyskusja,

- podjęcie uchwał.

  1. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

  2. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Zdzisław Sołowin - Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
23 lutego 2011
Informację opublikował:
Krystyna Kniaź
Data publikacji:
23 lutego 2011

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek