Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej - Rada Miejska

Strona główna
Biuletyn Informacji Publicznej

XI Sesja Rady Miejskiej w Słupsku

29 czerwca 2011, 10:00
sala nr 211 Urzędu Miejskiego

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe.

 2. Informacja Prezydenta Miasta Słupska o działalności międzysesyjnej.

 3. Sprawozdanie z realizacji uchwał i stanowiska Rady Miejskiej w Słupsku podjętych na sesjach w dniach 27 i 30 kwietnia 2011 r. (stan na dzień 9 czerwca 2011 r.)

 4. Raport Prezydenta Miasta Słupska z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Słupska na lata 2008-2011 z perspektywą 2012-2015 - za lata 2009-2010.

 5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Słupska z wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Słupska na lata 2008-2011 z perspektywą 2012-2015 - za lata 2009-2010.

 6. 1) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Słupska za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Słupska za rok 2010 (druk nr 11-21, załącznik),

2) Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Słupska absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Słupska za 2010 rok (druk nr 11-8, autopoprawka),

- wystąpienie Prezydenta Miasta

- wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RM

- dyskusja

- podjęcie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Słupska (druk nr 11-19)

  2. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Słupska (druk nr 11-18),

  3. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury miasta Słupska za 2010 rok - Miejskiej Biblioteki Publicznej (druk Nr 11-2, załącznik),

  4. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury miasta Słupska za 2010 rok - Słupskiego Ośrodka Kultury (druk nr 11-3, załącznik),

  5. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury miasta Słupska za 2010 rok - Młodzieżowego Centrum Kultury (druk nr 11-4, załącznik),

  6. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury miasta Słupska za 2010 rok - Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” (druk nr 11-5, załącznik),

  7. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury miasta Słupska za 2010 rok - Nowego Teatru (druk nr 11-6, załącznik),

  8. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury miasta Słupska za 2010 rok - Polskiej Filharmonii „Sinfonia Baltica” (druk nr 11-7, załącznik),

  9. w sprawie utworzenia Agencji Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Słupsku (druk nr 11-27, załącznik nr 1),

  10. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Centrum Informacji Turystycznej Ziemia Słupska (druk nr 11-28),

  11. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2011 rok (druk nr 11-30, załącznik nr 1-9),

  12. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Słupska na lata 2011-2029 (druk nr 11-31, załącznik nr 1-2, zał. nr 3 tabele zmian, zał. nr 3 uzasadnienie)

  13. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Słupska, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, za I półrocze roku budżetowego (druk nr 11-29, zał. Nr 1, zał. nr 2, zał. nr 3),

  14. w sprawie emisji obligacji komunalnych (druk nr 11-10),

  15. w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w roku 2011(druk nr 11-11),

  16. w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej miasta Słupska na 2012 rok (druk nr 11-13),

  17. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Hubalczyków-Westerplatte” w Słupsku (druk nr 11-9),

  18. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słoneczna” na terenie położonym w rejonie ulic Poznańskiej, Szymanowskiego i Rybackiej w Słupsku (druk nr 11-15),

  19. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Park Kultury” w Słupsku (druk nr 11-16),

  20. w sprawie przyznania w 2011 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Słupska (druk nr 11-22),

  21. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (druk nr 11-25),

  22. w sprawie nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego (druk nr 11/23),

  23. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie aportu prawa własności nieruchomości stanowiących własność Miasta Słupsk na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku (Druk Nr 11-26),

  24. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Dom Pomocy Społecznej „Leśna Oaza” z siedzibą w Słupsku przy ul. Leśnej 8 (druk nr 11-24),

  25. w sprawie zmiany Statutu Miasta Słupska (druk nr 11-1),

  26. w sprawie nadania nazw ulicom w Słupsku (druk nr 11-12),

  27. w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w Słupsku (druk nr 11-14),

  28. w sprawie podpisania przez miasto Słupsk umowy partnerskiej o współpracy z miastem Fredrikstad w Norwegii (druk nr 11-17),

  29. w sprawie przejęcia na własność Miasta Słupska pojazdów usuniętych z dróg publicznych (druk nr 11-20, załącznik).

 1. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku na temat wyników kontroli dokumentów związanych z przetargiem na zakup samochodu osobowego Van Renault, dokonany przez Urząd Miasta.
 2. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

Podmiot publikujący:
Urząd Miejski w Słupsku
Informację wytworzył:
Robert Kujawski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku
Data wytworzenia:
15 czerwca 2011
Informację opublikował:
Anna Lessnau
Data publikacji:
16 czerwca 2011

Urząd Miejski w Słupsku

Urząd Miejski w Słupsku
Plac Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

tel.: (59) 84 88 300
fax: (59) 84 23 583

urzad@um.slupsk.pl

Skrytki ePUAP:
/MiastoSlupsk/SkrytkaESP
/MiastoSlupsk/ESP

NIP URZĘDU: 839-31-22-476
REGON URZĘDU: 000590645

Dane dla kontrahentów

MIASTO SŁUPSK
76-200 Słupsk
Plac Zwycięstwa 3

NIP MIASTA: 839-10-05-507
REGON MIASTA: 770979625
KOD TERYT: 22-63-01-1

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 7:30 – 16:30
wtorek: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 14:30

Obsługa w Wydziale Centrum Obsługi Mieszkańców

- Referat Rejestracji Pojazdów
- Referat Ewidencji Kierowców (prawa jazdy)
- Referat Ewidencji Ludności
- Referat Dowodów Osobistych
- Referat Obsługi Przedsiębiorców

odbywa się w następujących godzinach:
7:45 – 16:00 poniedziałek
7:45 – 15:00 wtorek – czwartek
7:45 – 14:00 piątek